Author Details

Voznyak, Galyna, SI “Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS Ukraine” Kozelnytska str., 4, Lviv, 79026, Ukraine, tel.: 2707043ISSN: 2518-7589