ЧИННИКИ ЦІННІСНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Nataliia Uisimbaieva

Анотація


У статті визначено та обґрунтовано основні чинники ціннісної детермінації особистісного самовдосконалення майбутнього педагога; феномен особистісного самовдосконалення майбутнього педагога розглядається як соціально детермінований процес.

Ключові слова: цінності, система цінностей, ціннісні орієнтації, самовдосконалення, особистісне самовдосконалення, ціннісна детермінація.


Посилання


Бех І. Д. Особистісно орієнтований підхід: Теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – Кн. 1. – 280 с.

Битянова Н. Р. Культура профессионально-психологического саморазвития / Н. Р. Битянова. – М.: Академия МВД, 1996. – 128 с

Деркач А. А. Акмеологическая культура личности [Текст]: содержание, закономерности, механизмы развития / А. А. Деркач, Е. В. Селезнева. – М.: изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2006. – 496 с.

Єрахторіна О. М. Cамовдосконалення особистості у науковій рефлексії і реалізації біографічних проектів: [монографія] / Ольга Єрахторіна. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2013. – 215 с.

Єршова Л. Трансформація виховного ідеалу в Україні (ХІХ-початок ХХ століття). Київський, Одеський, Харківський навчальні округи : Монографія / Л. М. Єршова – Житомир: Вид. Євенок О. О., 2015. – 642 с.

Карпенчук С. Володіти розумом, почуттям і волею. Моральний ідеал і самовдосконалення особистості / С. Карпенчук // Рідна школа. - 1997. - № 5. - С. 22-25.

Лозовой В. А. Самовоспитание личности: философско-социологический аналіз: [монография] / В. А. Лозовой. – Харків: Основа. – 1991. – 207 с.

Мацько Д. Соціальний контекст формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів [Текст] / Д. Мацько // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 80-87.

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні (проект) // Освіта України. – 2004. – № 94. – С. 6-10.

Павлик Н. В. Ціннісна детермінація морального становлення особистості в юнацькому віці: Автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Павлик Наталія Василівна; Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Київ – 2006. – 27 с.

Северіна Т. М. Ціннісна детермінація особистісного самовдосконалення студентів у навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів [Текст]: дис. ... канд. пед.. наук: 13.00.07 / Тетяна Миколаївна Северіна; Державний педагогічний університет ім. П. Тичини. – Умань. – 2012. – 225 с.

Сокурянська Л. Г. Ціннісна детермінація становлення соціальної суб’єктності студентства в умовах соціокультурної трансформації: Автореф. дис. … доктора соціологічних наук: 22.00.04 / Сокурянська Людмила Георгіївна; Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.  Харків – 2007. – 38 с.

Соловйова Ю.О. Формування аксіологічної культури майбутнього вчителя [Текст]: дис. … канд.. пед. наук: 13.00.04 / Юлія Олександрівна Соловйова. – Харків. – 2005. – 268 с.

Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагановський, І. І. Кольний та ін.; за ред. Г. А, Заїченка та ін. – К.: Вища шк., 1995. – 455 с.

Філософський словник соціальних термінів / під заг. редакцією В. П. Андрущенка. Х.: ТОВ «Р.И.Ф.», 2005. – 672 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – 367 с.

Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фром. – М.: Прогресс, 1990. – 272 с.

Фурман А. А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів [Текст]: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Анатолій Анатолійович Фурман; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 224 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована