МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Olena Zymovets

Анотація


У  статті  розглядаються  теоретичні  аспекти  формування  професійних  умінь майбутніх  учителів  гуманітарних  дисциплін  в  системі  професійної  підготовки.  Автор уточнює  склад  професійних  умінь  учителів  гуманітарного  профілю  в  умовах інформаційного  суспільства  та  обґрунтовує  методологічні  підходи  до  їх  формування:
системно-синергетичний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний,  технологічний  та інтегрований.
Ключові  слова:  методологічні  підходи,  професійні  уміння,  гуманітарні  дисципліни, майбутні  вчителі,  професійна підготовка,  інформаційне  суспільство.


Посилання


Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении// Образовательные технологии и общество [Електронний ресурс]. – 2001. – Выпуск № 4, том 4 – С. 48–55. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnostnyy-podhod-v-obuchenii

Гребенюк Е. Н. Синергетический подход в уманитарном исследовании: монография/ Е. Н.

Гребенюк. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом “Астраханский университет”, 2011. – 100 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав,

–352 с.

Зимовець О. А. Склад професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін на по-чатку ХХІ століття (на прикладі підготовки вчителів іноземних мов) // Вісник Житомирського

державного університету імені Івана Франка, Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка. – 2009. –

№ 43. – С. 150–156.

Зимовець О. А. Інтегровані спецкурси з икористанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: Вид-во ЖДУ

ім. І. Франка. – 2012. – № 66 – С. 146–151.

Клочко А. О. Інтегрований підхід як сучасна форма організації навчального процесу // Science and Education a New Dimension. – Vol. 1. February 2013. – С. 85–87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/klochko_a._integrated_approach _as_a_modern_form_of_learning_process.pdf.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

Лунячек В. Е. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі / В. Е. Лунячек // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Вип. 1. – С. 155–162. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pubupr_2013_1_27.pdf.

Сластенин В. А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А.

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр

“Академия”, 2002. – 576 с.

Словник української мови в 11 томах. Академічний тлумачний словник (1970-1980). – Том 6,

– С. 521 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/pidkhid

Словник української мови в 11 томах. Академічний тлумачний словник (1970-1980). – Том

, 1973. – С. 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/integhracija

Чернілевський Д. В. Методологія наукової діяльності: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, допов.

/Д. В. Чернілевський, О. Є. Антонова, Л. В. Барановська, О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк, В. І.

Зазарченко, І. М. Козловська, Ю. М. Козловський, К. О. Кольченко, М. І. Лазарєв, Г. Ф.

Нікуліна, В. О. Подоляк, Л. В. Сліпчишина, О. В. Столяренко, М. І. Томчук, В. В. Шевченко,

Н. В. Якса/ За ред. gрофесора Д. В. Чернілевського. – Вінниця: Вид-во АМСКП. – 484 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована