ВУЗІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОСВІТНЬОЇ ПІДСИСТЕМИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Olena Homoniuk

Анотація


Сучасна ситуація  стимулює  фахівців  соціономічної  сфери  (педагогів,  психологів, менеджерів,  юристів)  до  переходу  від  адаптивної  форми  активності,  орієнтованої  на сьогодення,  до  креативної,  зорієнтованої  на  майбутнє.  Вузівські  технології  є  складовою частиною  освітньої  підсистеми  становлення  й  розвитку  загальнокультурної    компе- тентності  майбутнього  фахівця.  Вони  сприяють  первісному  створенню  професійно-ціннісної  бази  оволодіння  професією,  поступовому  становленню  теоретичної    й практичної  готовності  й  можливості  здійснювати  професійну    діяльність.
Особливостям  використання  технологій  розвитку  загальнокультурної  компетентності майбутнього  фахівця  соціономічної  сфери  як  складової  професійно-педагогічної культури присвячена  наша стаття.
Ключові  слова:  технології,  загальнокультурна  компетентність,  фахівець  соціо-номічної  сфери.


Посилання


Бенин В. Л. Теоретико-методологические основы формирования и развития педагогической

культуры: дисс. … доктора пед. наук: 13.00.01 / Бенин Владислав Львович. – Екатеринбург, 1996. – 274 с.

Бурдынская С. П. Формирование профессионально-педагогической компетентности студентов

колледжа в процессе изучения художественной литературы (на англоязычном материале):

автореф. дисс. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / С.П.Бурдынская. – СПб., 2006. – 19 с.

Буркова Л. В. Теоретико-методологічні засади застосування інноваційних технологій у підготовці фахівців соціономічних професій у вищій школі: автореф. дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 / Л. В. Буркова. – К., 2011. - 43 с.

Волик Л. Анімаційна компетентність як показник теоретичної та практичної готовності

майбутніх педагогів до анімаційної діяльності [Текст] / Л. Волик // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 124–132.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: [Бібліотека з освітньої політики] / [Під заг. ред. О. В. Овчарук.]. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

Кузьменко О. А. Соціальне становлення особистості в умовах відкритої соціально-педа-гогічної системи: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / О.А. Кузьменко – К., 1998. – 184 с. + дод.

Кузьмина Н. В. Профессионализм личности реподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М.: Высш. шк., 1990. – 119 с.

Литвинова С. Г. Формування інформаційно–rомунікаційної компетентності (ІКК) вчителів-предметників / С. Г. Литвинова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/ITZN/em5/content/08lsgtso.htm

Маркова А. К. Психологические критерии и ступени професиональности учителя [Текст] / А.

К. Маркова. // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 56–63.

Яковлєва М. Л. Експериментальне дослідження формування загальнокультурної компе-тентності майбутніх фахівців економічного профілю [Текст] / М. Л. Яковлєва // Зб. наук. праць; Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 30. [Редколег.: В. І. Шахов (голова) та ін.]. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2010. – 475 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована