ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Alla Nikitina

Анотація


У  статті  висвітлено  одне  з  актуальних  питань  упровадження  компетентнісного підходу  в  навчання  лінгвістичних  дисциплін  у  вищій  школі.  Проаналізовано  шляхи формування  лінгвокультурознавчої  компетентності  студентів-філологів  –  майбутніх учителів  української  мови  і  літератури.  Автором  схарактеризовано  лінгвокульту-рознавчу  компетентність  у  колі  суміжних  професійно  значущих  компетентностей
студентів;  обґрунтовано  з  погляду  лінгводидактики  зміст  і  аспекти  лінгвокульту-рознавчої  компетентності  студентів-філологів.
Ключові  слова:  лінгвокультурознавча  компетентність,  компетентнісний  підхід, лінгводидактика,  студенти-філологи,  зміст  і  аспекти  лінгвокультурознавчої  компе-тентності.


Посилання


Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи:

Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

Пентилюк М. І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: зб. ст. / Марія Іванівна

Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – 256 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термін. енцикл. / Олена Олександрівна Селіванова. – К.

– Полтава: Довкілля, 2006. – 716 с.

Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури:

монографія / Олена Миколаївна Семеног. – Суми: Мрія-1, 2005. – 404 с.

Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції

студентів філологічних факультетів: монографія / Тетяна Володимирівна Симоненко. –

Черкаси : Вид. Вовчок О. Ю., 2006. – 328 с.

Словник-довідник з української лінгводидактики: навч. посіб. / за ред. М. Пентилюк. – К.:

Ленвіт, 2015. – 320 с.

Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень / уклад. О. І.

Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К.: Вид-во “Довіра”, 2006. – 789 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована