ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Mariia Oliiar

Анотація


Стаття  присвячена  проблемі  формування  комунікативно-стратегічної  компе-тентності  майбутніх  учителів  початкових  класів.  Розкрито  зміст  педагогічних  умов формування  комунікативно-стратегічної  компетентності  майбутніх  педагогів.  Визна-чено перспективні  напрями  подальшого  дослідження  проблеми.
Ключові  слова:  вчитель  початкових  класів,  комунікативно-стратегічна  компе-тентність,  формування  комунікативно-стратегічної  компетентності,    педагогічні
умови.


Посилання


Білошицький А.В., Бережна І.Ф. Становлення суб‟єктності студентів в освітньому процесі вузу /

А.В.Білошицький, І.Ф.Бережна // Педагогіка. – 2006. – № 5. – С. 60–66.

Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Трансдисциплинарность

Габа І.М. Експертиза як спосіб оцінки інноваційного потенціалу освітнього середовища ВНЗ /

І.М.Габа // Актуальні проблеми психології. – 2014. – Т.7. – Вип. 36. – С. 121–131.

Гомонюк О. Гуманістичне освітнє середовище – провідна умова формування професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога / О.Гомонюк // Вісник Львів. ун-ту.

Сер. пед. – 2009. – Вип. 25. Ч. 1. – С. 160–168.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. –

с.

Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т. Г. Гру-шевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин / Под ред. А. П. Садохина. – М.: Юнити-Дана – 352 с.

Карасик В.И. Этнокультурные типы институционального дискурса / В.И.Карасик //

Этнокультурная специфика речевой деятельности.: Сб. обзоров / РАН. ИНИОН. Центр

гуманит. Науч.-информ. Исслед.; Отд. Языкознания; Редкол.: Трошина Н.Н. (отв. Ред) и др. –

М., 2000. – С.37–63.

Сергійчук О.М., Скутіна В.І., Онищенко Н.П. Організація педагогічної практики у педагогіч-ному університеті: Навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів педагогічних

університетів / О.М.Сергійчук, В.І.Скутіна, Н.П.Онищенко. – Переяслав-Хмельницький, 2005.

– 47 с.

Шевченко Н.Ф., Шевченко А.І. Керування самостійною роботою студентів у вищих навчаль-них закладах / Н.Ф.Шевченко, А.І.Шевченко // Вісник Запорізького національного універ-ситету. Серія Педагогічні науки. – 2008. – № 1. – С. 248–253.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована