ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ

Larysa Slyvka

Анотація


На  основі  аналізу  психолого-педагогічної  літератури  поточено  сутність  понять “здоров’яорієнтоване  середовище”,  “підготовка  учителів  початкових  класів  до організації  здоров’яорієнтованого  середовища”,  “готовність  учителів  початкових класів  до  організації  здоров’яорієнтованого  освітнього  середовища”.  Запропоновано
модель  підготовки  студентів  спеціальності  “Початкова  освіта”  до  організації здоров’яорієнтованого  середовища.  Представлено  сукупність  знань,  необхідних  для  роз-в’язання  професійно  значущих  завдань  та  здійснення  здоров’язберігаючої  діяльності; виокремлено  вміння  та  навички,  які  є  основою  для  здійснення  здоров’язберігаючої
діяльності майбутніх  учителів  у загальноосвітніх  навчальних  закладах.
Ключові  слова:  здоров’я,  здоровий  спосіб  життя,  молодші  школярі,  майбутніучителі початкових  класів, здоров’яорієнтоване  освітнє  середовище.


Посилання


Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання / Г.О. Атанов. – К.: Кондор. –2007. – 185 с

Бартєнєва І.О. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / І.О. Бартєнєва, І.М. Богданова, І.В.

Бужина та ін. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського. – 2002. – 344 с.

Бойчук Ю.Д. Компетентнісний підхід до формування еколого-валеологічної культури

майбутнього вчителя / Ю.Д. Бойчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми

фізичного виховання і спорту. – Х.: ХДАДМ (ХХПІ). – 2009. – No7. – С. 26–30.

Єфімова Є. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничих

дисциплін до використання здоров‟язбережувальних технологій у професійній діяльності

[Текст]: автореферат дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної

освіти / Є. М. Єфімова; Республіканський вищий навчальний заклад “Кримський гуманітарний

університет”. – Ялта, 2013. – 44 с.

Заблоцька О.С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії

компетентнісної парадигми вищої освіти / О.С. Заблоцька // Вісник Житомирського

державного університету. – 2008. – Вип.39. – С. 52–56.

Звєкова В. К. Підготовка майбутніх учителів до організації здоров‟язберігаючого дозвілля

школярів [Текст]: автореферат дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика

професійної освіти / В. К. Звєкова; Південноукраїнський державний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 20 с.

Кремень В.Г. Людиноцентризм в стратегіях освітнього простору / В.Г. Кремень. – К.:

Педагогічна думка, 2009. – 520 с.

Марків О. Т. Підготовка майбутнього вчителя до формування культури здорового способу

життя [Текст]: автореферат дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика

професійної освіти / О. Т. Марків; Нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова. – К, 2012. – 18 с.

Міхеєнко О.І. Холістичний підхід до оцінки рівня здоров‟я організму людини / О.І. Міхеєнко //

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Ма-каренка. – 2012. – No1(19). – С. 36–45.

Нестеренко В. В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок

здорового способу життя [Текст]: автореферат дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і

методика професійної освіти / В. В. Нестеренко; Південноукраїнський державний

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 20 с.

Новаченко Т.В. К вопросу о синергетике образования / Т.В. Новаченко // Виховання і культура.

– 2001. – No1(1). – С. 24–26.

Ткаченко Л.І. Синергетичний підхід у педагогіці: нова парадигма / Л.І.Ткаченко // Освіта та

розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 10(17). – С. 18–21.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав. – 2010. –

с.

Gieck D.J. Holistic Wellness as a Means to Developing a Lifestyle Approach to Health Behavior

Among College Students / D.J. Gieck, S. Olsen // Journal of American College Health. – 2007. –

vol.1(56). – pp. 29–36.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована