ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Svitlana Smoliuk

Анотація


У  статті  акцентовано  на  необхідності  посилення  вимог  до  умов  навчання  і виховання,  розвитку  сучасної  особистості;  визначено  сутність,  основні  ознаки  та специфіку  розвивального  освітнього  середовища  і  його  значення  у  процесі  формування молодшого  школяра.  Автором  визначено  ідею  про  те,  що  створення  розвивального освітнього  середовища  є  не  лише  вимогою  часу,  а  й  нагальною  потребою  кожної
людини,  школи,  суспільства,  позаяк  лише  за  таких  умов  особистість  має  можливість здобувати  якісну  освіту,  самореалізуватися,  самостверджуватись,  діяти  й  творити творчо.
Ключові  слова:  особистість,  освіта,  розвивальне  освітнє  середовище,  розвиток молодшого  школяра,  життєдіяльність,  творчі  здібності.

Посилання


Бех І. Рефлексія в духовному саморозвитку особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. –

– № 1 (74). – С. 30–37.

Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1996. –

с.

Дж. Дьюї. Моральні принципи в освіті / Дж. Дьюї. – Л. : Освіта: Літопис: Центр гуманітарних

досліджень ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 32 с.

Панов В. И. От развивающего обучения к развивающему образованию / В.И. Панов // Известия

Российской академии образования, 2000. – № 2. – С. 60–69.

Петрочко Ж. Соціально-виховне середовище / Ж. Петрочко // Енциклопедія освіти / Акад. пед.

наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 855– 856.

Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах

інформаційного суспільства: [монографія] / С. А. Гончаренко, А. Й. Ваврик, Є. П. Верещак; за

ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с.

Семенова Р. О. Концептуальні основи побудови освітнього середовища для обдарованих дітей

та молоді / Р. О. Семенова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім.

Г. С. Костюка НАПН України / [за ред. С.Д. Максименка, Р.О. Семенової]. – Житомир : вид-во

ЖДУ імені І. Франка, 2012. – Т.6. : Психологія обдарованості. – Вип. 8. – С. 5–22.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована