ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Khrystyna Barna

Анотація


Проблема  формування  цілісних  знань  про  навколишню  дійсність  у  дітей
дошкільного  віку  є  актуальною  на  сучасному  етапі  розвитку  дошкільної  освіти.  У статті  розкрито  поняття  картини  світу  як  сукупність  узагальнених  уявлень  людини про  себе,  світ,  свої  взаємини  зі  світом,  про  своє  місце  у  світі  та  своє  життєве призначення.
Дошкільний  вік  є  найбільш  сенситивним  для  формування  пізнавальних  процесів розвитку  особистості,  пізнання  оточуючого  середовища  дошкільниками  та становлення  у  них  картини  світу .  Розкрито  психологічні  особливості  старших дошкільників,  наочно-дійове  мислення  переходить  до  образного  мислення.  У  цей  період
формуються  основи  етичної  поведінки,  відбувається  засвоєння  моральних  норм  та правил  поведінки.  Діти  цього  віку  імпульсивні  –  схильні  до  негайних  дій  під  впливом безпосередніх  збудників,  у  них  загальна  недостатність  волі.  Діти  цього  віку відрізняються  довірливістю,  піддатливістю  та  навіюваною  схильністю  до наслідування.  Виділено  психологічні  передумови  формування  цілісної  картини  світу  у
старших  дошкільників.  Проаналізовано  різні  підходи  вчених  до  визначення  сутності категоріального  світогляду  дітей,  у  межах  якого  формується  цілісна  картина  світу .
Підкреслюється,  що  початкові  форми  категоріальної  структури  мислення  несуть функцію  світоглядного  характеру,  категоріальне  бачення  світу  містить  у  собі  імпульс до  постійного  виходу  за  межі  даного.  Цілісна  картина  дошкільника  має  такі  складові:
екологічний  світ,  категорії  світу,  взаємовідносини  особистості  з  оточуючим  світом, тобто  внутрішній  світ,  психологія  дитини.  Цілісний  світогляд  старшого  дошкільника  розглядається  як  єдність  узагальнених  уявлень  про  дійсність,  переконань  та  ідеалів,  які
відображають,  розкривають  і  зумовлюють  певне  практичне  і  теоретичне  ставлення дитини  до  світу,  її  спосіб  сприйняття,  осмислення  й  оцінки  навколишньої  дійсності  та
є ширшим у розумінні, ніж цілісна картина світу .
Ключові  слова:  старші  дошкільники,  передумови,  цілісна  картина  світу,  цілісний світогляд.


Посилання


Базовий компонент дошкільної освіти України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету

Міністрів України, 23 листопада 2011 р. № 1392 // Веб сайт Верховної Ради України. – Режим

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_5-2736-12.

Бех І. Д. Інтеграція як освітня перспектива / І. Д. Бех. // Початкова школа. – 2002. – № 5. – С. 5–6.

Козина Е. Ф. Методика преподавания естествознания : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.

заведений / Е. Ф. Козина, Е. Н. Степанян. – М. : Академия, 2004. – 496 с.

Куликовская И. Э. Категориальное видение картины мира ребенком / Куликовская И. Э. //

Ребенок в мире культуры / ред. Р. М. Чумичева. – Ставрополь : Ставрополь-сервис-школа, 1998.

– 557 с.

Куликовская И. Э. Педагогические условия формирования основ категориального видения

картины мира у старших дошкольников : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / И. Э. Ку-ликовская. – Ростов н/Д, 1998. – 21 с.

Носенко Е. Л. Картина світу як інтегруючий і гуманізуючий фактор у змісті освіти / Е. Л. Но-сенко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 22–30.

Петровский В. А. Личностно-развивающее взаимодействие / В. А. Петровский, В. К. Ка-линенко, И. Б. Котова. – Ростов-на-Дону, 1993. – 57 с.

Поддъяков Н. Н. Развитие ребенка-дошкольника / Н. Н. Поддъяков // Педагогика. – 1996. –№ 5.

– С. 26

Формуємо у старших дошкільників цілісне світобачення : навчально-методичний посібник /

авт. кол. : Кононко О. Л., Луценко В. О., Нечай С. П., Плохій З. П., Сидельникова О. Д., Стар-ченко В. А., Терещенко О. П., Шелестова Л.В., Якименко Л. Ю. – К. : Імекс-ЛТД. – 260 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована