РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВСОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ(НА ПРИКЛАДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ)

Tetiana Branitcka

Анотація


У статті проаналізовані умови успішної трансформації вищої освіти України нашляху її входження до світового освітнього простору: удосконалення змісту програм,наповнення навчальних дисциплін матеріалами, в яких розкрито особливості психолого-педагогічної та конфліктологічної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери,формування сучасного конкурентноздатного фахівця з високим рівнем конфліктологічної культури.

Ключові слова: соціальний працівник, психолог, вчитель музики, професійна підготовка, конфліктологічна культура.


Посилання


Віннікова Л. В. Система підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Л.В.Віннікова - Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2003. — 22 с.

Володарская И. А., Лизунова Н. М. Система подготовки психологов в США / И. А. Володарская, Н. М. Лизунова // Вестник МГУ. — Сер. 14. Психология. — 1989. — № 3. — С. 50 – 62.

Жарук І. В Дистанційна професійна освіта конфліктологів у США // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 24-25 квітня 2014 р.) / [ред.. колегія: Є. М. Потапчук, О. В. Кулешова, Л. О. Подкоритова, В. К. Гаврилькевич, Л. Г. Параскевич] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац.. ун-т, каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С. 91–93.

Гура Т. Є. Зарубіжний досвід професійної підготовки та розвитку професійного мислення психологів / Т. Є. Гура // Вісник Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. - Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 44. – Ч. ІІ. – С. 62–71.

Карандашев В. Н. Психология: Введение в профессию. – М.: Смысл, 2000. – 288 с.

Седунова Л. М. Общее и профессиональное музыкальное образование в США // Музыка в школе, №2. 2008. – С.44–51.

Соціальна робота: Підручник / В. А. Поліщук, О. П. Бартош- Пічкар, Н. М. Горішна, І. В. Лещук, О. Ю. Пришляк / за ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль: ВАТ «ТВПК «Збруч», 2010. – С. 83–98.

Юрасова Е. Н. Обучение и трудоустройство психологов во Франции / Е. Н. Юрасова // Психологические аспекты профессионального станолвения: Сборник материалов Всероссий-ской межвузовской научной конференции. — М.: РИПО ИГУМО и ИТ, 2009. — С. 130–141.

Hatcher R.L., Lassister K.D. Initial training in professional psychology: the practicum competencies outline / Hatcher R.L., Lassister K.D. // Training and education in professional psychology. — 2007. — Vol.1. – No 1. — P. 49-63.

Kaslov N. Competencies in professional psychology / Kaslov N. // American Psychologist. — 2004. — No 56. — P. 774-781.

Mark R. Raymond. Jon Analysis and Specification of Content for Licensure and Certification Examination / Mark R. Raymond. Jon // Applied measurement for education. — 2001. — 14(4), Lawrence Erlbaum Associates, Inc.; Р. 369–415.

Stratford R. A competency approach to educational psychology practice: the implications for quality / Stratford R. // Educational and child psychology. — 2005. — No 24. — P. 5–11.

Survey of the Practice of Psychology, prepared by Professional Examination Service. — Association of States and Provincial Psychology Boards, 2003. — 147 р.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована