СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ

Tetiana Blyzniuk

Анотація


У статті представлено вивчення сучасного стану проблеми профільного навчання. Автор здійснює аналіз підходів до розв’язання проблеми профільної диференціації навчання в провідних країнах світу, висвітлює ідею зміни пріоритетних форм організації навчально-виховного процесу.

Ключові слова: профільне навчання, професійне самовизначення, старшокласники, загальноосвітня школа, змодельовані професійні ситуації.


Посилання


Барановська О. Впровадження сучасних форм організації навчального процесу в умовах профільного навчання / О. Барановська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 44–47.

Закон України “ Про загальну середню освіту ” № 651-XIV, із змінами вiд 4 червня 2008 р. / Відомості Верховної Ради. – Офіц. вид. – 1999. – № 28. – С. 547–562.

Кавецький В. Є. Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл до професійного самовизначення в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “ Теорія і методика виховання ” / В. Є. Кавецький. – Тернопіль, 2000. – 20 с.

Концепція профільного навчання в старшій школі : Затв. рішенням колегії М-ва освіти і науки України від 25.09.03 № 10/12-2 / АПН України. Ін-т педагогіки; Уклад. : Л. Березівська, Н. Бібік, М. Бурда та ін. // Інформаційний збірник М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 24.–С. 3–15.

Мельник О. В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : науково-метод. посіб. для вчителів / О. В. Мельник; АПН України; Інститут проблем виховання. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 54с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті (Проект). – К. : Видавництво “ Шкільний світ ”. – Липень, 2001. – 16 с.

Овчарук О. Профільне навчання в старшій школі / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики. – К. : К.І.С. , 2003. – С. 57–81.

Рейда К. В. Виховання готовності учнів допоміжної школи до праці в системі професійно-трудового навчання: автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.03 “ Корекційна педагогіка ” / К. В. Рейда; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2003. – 21 с.

Тименко Л. В. Професійна орієнтація старшокласників у процесі вивчення предметів соціального циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01. “ Теорія і історія педагогіки ” / Л. В. Тименко. – К., 1994. – 24 с.

Common European Framework of Reference for Languages : Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge : Cambridge University Press, 2007. − 260 p.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована