ТЕОРЕТИКО-НАУКОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Tamara Marchii-Dmytrash

Анотація


У статті обґрунтовано теоретико-наукові аспекти професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в початковій школі. Конкретизовано суперечностіусучасній вищій педагогічній професійній освіті. Проаналізовано особливостіпідготовки студентів другої половини ХХ століття. Висвітлено результати аналізу українських і зарубіжних дисертаційних праць. Окреслено актуальні проблеми підготовки вчителів іноземних мов початкової школи.

Ключові слова: професійна підготовка, освіта, вчитель іноземної мови,початкова школа, молодші школярі.


Посилання


Бондаренко О. Ф. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи / О. Ф. Бондаренко, О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2002. – № 4. – С. 48–51.

Будак С. В. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками : монографія зі спецпрактикумом у двох книгах / Будак С. В. – К. : Слово, 2008. – 288 с.

Зубенко Т. В. Шляхи удосконалення методичної підготовки вчителів іноземної мови початкових класів / Т. В. Зубенко // Вісник Житомирського держ. пед. університету. – Житомир, 2003. – Вип. 12. – С. 212–214.

Озерянська А. Проблема професійної підготовки вчителів іноземної мови у 90-х роках ХХ століття / А. Озерянська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 40–47.

Пасинкова І. В. Система підготовки бакалаврів гуманітарних наук з іноземної мови в університетах США [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / І. В. Пасинкова. – К., 2005. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/5843.html.

Першукова О. О. Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській шкільній освіті : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Першукова Оксана Олексіївна. – К., 2002. – 220 с.

Програми для середніх і загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 1–11 класи / [відп. за вип. В. В. Мошков].– К. : Перун, 1996. – 38 с.

Сластенин В. А. Профессионально-педагогическаяподготовкасовременного учителя / В. А. Сластенин, А. И. Мищенко // Педагогика. – 1991. – № 10. – С. 79–84.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи / Фіцула М. М. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.

Шкваріна Т. М. Настановчо-корекційний курс для студентів – майбутніх вчителів раннього навчання англійської мови / Т. М. Шкваріна // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – Вип. 10. – С. 64–70


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована