MODERN CONCEPTS OF CULTURAL INTEGRATION OF SCHOOL’S SOCIAL ENVIRONMENT

Jolanta Maciąg

Анотація


In the case of school as a social institution, factors of cultural nature constitute one of more important aspects of integration. They provide, especially on the higher levels of education, rather strong identifications: with educational activity perceived as a certain form of social service, with a specific school and its traditions, with a professional community and the one of pupils. Those ties, the basis of which is formed by participation in common activities and acceptance for established goals and values – impact the degree of integration with school. An important role in the process of  enculturation  is played by an educational culture of a teacher, which stems  from rules and mechanisms of a scientific theory of work organisation understood as a system of values, methods of work and behavioral patterns  –  and which influences a specific standard of interpersonal relations. An increase in the level of educational culture may constitute a basis for increasing professional independence, expanding the scope of a teacher’s autonomy as well as appreciating the meaning of professional success – an essential factor in the process of shaping professionalism and increasing the effectiveness of teaching and educational activities57. It is particularly important in a period when reality constantly undergoes qualitative transformations. In a similar fashion, the ways of thinking, ethics and responsibility constantly acquire new contexts and meanings, and, at the same time, they require innovative methods of shaping as well as the processes of cultural integration. Key words: integration, culture, social system.57

Посилання


Adamski F., Kultura w refleksji pedagogicznej (Culture in educational reflection), In: Encyklopedia

pedagogiczna XXI wieku (Educational encyklopedia of XXI century), ed. by T. Pilch, vol. II, Warszawa 2003

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się

(Interpersonal relation. The process of communication), Poznań 2006

Bortkiewicz P., W stronę etosu zjednoczonej Europy (Heading towards the ethos of united Europe), In:

Poszukiwanie Europy. Zjazd gnieźnieński a idea zjednoczonej Europy (The search for Europe. Gniezno meeting

and the idea of united Europe). Studia Europaea, vol. I, ed. by A. W. Mikołajczak, L. Mrozewicz, Poznań 2000

Cartwright D., Zander A., Group Dynamics – Research and Theory, Ewanston 1953

Chełstowski B., Pojęcia, wskaźniki i korelaty integracji grupy w literaturze socjometrycznej (Concepts,

indexes and correlatives of group integration in sociometrical literature), “Studia Socjologiczne” 1967, no 1

Dróżka W., Dylematy współczesnego wychowania a nowe oblicze nauczyciela, wychowawcy klasy

(Dilemmas of modern upbringing and a new appearance of a teacher, edukator), In: Społeczno-kulturowe

konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów (Socio-cultural contexts of education of teachers and educators),

ed. by H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, Warszawa 2003

Filipiak M., Socjologia kultury (Sociology of culture), Lublin 2003

Giddens A., Socjologia (Sociology), Warszawa 2006

Golka M., Socjologia kultury (Sociology of culture), Warszawa 2008

Jacher W., Zagadnienie integracji systemu społecznego. Studium z zakresu teorii socjologii (The

issue of social system’s integration. The study on the theory of sociology), Warszawa-Wrocław 1976

Kamieńska S., Struktura organizacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a integracja

pracowników (Organisational structure of Polish industrial companies and the workers’ integration,), In:

Analiza struktur i zachowań w przedsiębiorstwie (The analysis of structures and behavioral patterns in an

enterprises), red. W. Jacher, Katowice 1991

Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji (Social psychology of organisation),

Warszawa 1980

Klus-Stańska D., Nauczyciel wobec utraty jednoznaczności kultury. Podjęcie wyzwania czy

ucieczka (Teacher in relation to the loss of culture’s unequivocality). In: Społeczno-kulturowe konteksty

edukacji nauczycieli i pedagogów (Socio-cultural contexts of the education of teachers and educators), ed.

by H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, Warszawa 2003

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona (Mass culture. The critique and Demence),

Warszawa 1980

Kosyrz Z., Wychowanie interpersonalne (Interpersonal upbringing), Warszawa 1993

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie (Treatise on the good job), Wrocław 1975

Kotusiewicz A.A., O niezbywalności autorefleksji w praktyce edukacyjnej nauczyciela akademic-kiego (On the inalienability of autoreflection in an educational practice of an academic teacher), In:

Nauczyciel akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną (Academic teacher reflecting upon his

own educational practice), ed. by. A.A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, Warszawa 2008

Kozielecki J., Transgresja i kultura (Transgression and culture), Warszawa 2002

Kroeber A.L., Istota kultury (The essence of culture), Warszawa 1989

Kubinowski D., Cechy konstytutywne naukowego systemu pedagogiki kultury (Constitutive

features of the scientific system of the pedagogics of culture), In: Kultura współczesna a wychowanie

człowieka (Modern culture and man’s upbringing) , red. D. Kubinowski, Lublin 2006

Marshall G.(ed.), Słownik socjologii i nauk społecznych (Dictionary of sociology and social

sciences), Warszawa 2004

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń (Culture, identity and

education: flickering meanings), Kraków 1998

Mendel M., Społeczeństwo i rytuał. Heterotopia bezdomności (Society and ritual. Heterotopia of

homelessness), Toruń 2007

Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna (Sociological theory and social structure),

Warszawa 1982

Nowicka E., Podstawowe pojęcia antropologii (Basic concepts of anthropology), In: Wprowadzenie

do pedagogiki (Introduction to pedagogice), ed. by T. Jaworska, R. Leppert, Kraków 1998

L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli

(Education and the humanities. New humanistic contexts for modern teachers), Warszawa 2000, p. 15.

Ostasz L., Rozumienie bytu ludzkiego. Antropologia filozoficzna (Understanding the human

existence. Philosophical anthropology), Olsztyn 1998

Prokopiuk W., Kultura pedagogiczna jako wartość społeczna i indywidualna (Educational culture

as social and individual value), In: Kultura współczesna a wychowanie człowieka (Modern culture and

man’s upbringing), red. D. Kubinowski, Lublin 2006

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna. W obliczu realiów codzienności (Social

pedagogics. Facing the realities of everyday world), Warszawa 2008

Reber A.S., Słownik psychologii (Dictionary of psychology), Warszawa 2000

Rybicki P., Struktura społecznego świata: studia z teorii społecznej (The structure of the social

world: studies on the social theory), Warszawa 1979

Schulz R., Szkoła jako organizacja (School as an organisation), Toruń 1993

Sorokin P., Social and Cultural Dynamics, t. I, New York 1962

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa (Sociology. The analysis of a society), Kraków

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania (Modern theories and currents in the sphere

of upbringing), Kraków 1998

Tatarkiewicz W., Cywilizacja i kultura (Civilization and culture), Warszawa 1980

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej (The structure of sociological theory), Warszawa 1985

Wątroba W., Socjologia. Wstęp do praktycznej wiedzy społecznej (Sociology. Introduction to the

practical social knowledge), Wrocław 1998

Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych

nauczycieli (Education and the humanities. New humanistic contexts for modern teachers), Warszawa 2000

Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji (Humanistic intentions of education), Warszawa 2000.

I


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована