ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОДИНАМИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Viktorija Onyshchuk

Анотація


У статті розкрито сутність поняття “взаємодія з родинами учасників бойових дій” та характеризовано його як процес двосторонньої діяльності, взаємної (спільної) діяльності вихователів дітей дошкільного віку та членів їх родин, котрі є учасниками бойових дій з метою гармонійного розвитку особистості вихованця. Визначено основні проблеми, розкриття яких передбачає дослідження процесу взаємодії вихователя з родинами учасників бойових дій. Описано основні форми роботи вихователя дітей дошкільного віку з родинами учасників бойових дій.

Ключові слова: взаємодія, взаємодія з родинами, взаємодія з родинами учасників бойових дій, форми взаємодії, методи взаємодії.

Посилання


Алексєєнко Т. У чому сутність гуманних взаємин батьків і дітей? / Т. Алексєєнко // Рідна шк. – 2001. – № 3. – С. 33–36.

Белухин Д. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах : [учеб. пособ.] / Д. Белухин. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2006. – 312 с.

Большой энциклопедический словарь. – М. : АСТ; Астрель, 2003. – 1247 с.

Бугаєць Н. Теорія та практика взаємодії сім’ї та школи : навч. посіб. / Н. Бугаєць, І. Трубавіна. – Харків : ХДПУ, 2002. – 106 с.

Бутенко Л. Роль гуманістичних цінностей у сучасній практиці сімейного виховання / Л. Бутенко // Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Херсонський держ. пед. ун-т. – Херсон, 2002. – Вип. 32, ч. І . – С. 215–218.

Веденеева Г. Диагностические методы изучения семьи / Г. Веденеева, В. Васильева // Сельская школа. – 2005. – № 3. – С. 106–112.

Горбач І. Методика роботи з батьками: навч. посіб. / І. Горбач, В. Давискиба, М. Пащенко. – К. : Наук. світ, 2003. – 55 с.

Гребенюк Л. Живемо дружною сім’єю: психолого-педагогічна служба у роботі з батьками / Л. Гребенюк // Дошкільне виховання. – 1994. – № 9. – С.11.

Залізняк А. Підготовка майбутніх вихователів до здійснення просвіт¬ницької роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку з морального виховання / А. Залізняк // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Ч. 1. / Гол. ред.: В. Кузь. – К. : Міленіум, 2005. – С. 70–78.

Кірієнко Т. Співпраця з родиною / Т. Кірієнко // Дошкіл. виховання: наук.-метод. журн. МОН Укр. для пед. і батьків. – 2006. – № 10. – С. 7–9.

Косарєва О. Педагогічні умови формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 “Дошкільна педагогіка” / О. Косарєва. – К., 2006. – 20 с.

Куньч З. Універсальний словник української мови / З. Куньч. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2005. – 848 с.

Лозова В. Теоретичні основи виховання і навчання / В. Лозова, Г. Троцко – Харків : ОВС, 2002. – 400 с.

Ломов Б. Психические процессы и общение / Б. Ломов // Методологи¬ческие проблемы социальной психологии. – М. : Наука, 1975. – С. 106–123.

Машовець М. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку : [навч.-метод. посіб.] / М. Машовець. – К. : Національний педагогічний ун-т ім. М. Драгоманова, 2000. – 128 с.

Поніманська Т. Дошкільна педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / Т. Поніманська. – К. : Академвидав, 2004. – 456 с.

Семенова Н. Взаємодія сім’ї та дошкільного закладу у вихованні дітей дошкільного віку / Н. Семенова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасне дошкілля: реалії та перспективи»], (Київ, 16 жовт. 2008 р.). – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – С. 106–108.

Трубавіна І. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками : науково-метод. матеріали для працівників соціальних служб, учителів, соціальних педагогів, студентів педагогічних вузів / І. Трубавіна. – К. : УЦДССМ, 2000. – 88 с.


Повний текст: PDF
18 :: 10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована