WYZWANIA I OBSZARY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WE WSPÓŁCZESNYCHDYSKURSACH PEDAGOGICZNYCH

Jolanta Maciąg

Анотація


Стаття присвячена проблемі дискурсу щодо напрямків і перспектив початкової освіти. Дослідження дискурсивного мислення про початкову освіту здійснювалося на основі педагогічної, психологічної та соціологічної рефлексії, розглянутої в літературі з даної теми. Результати цих досліджень є основою для осмислення освітньої реальності. На думку Д. Клюс-Станської, вчитель початкової освіти або навчання завжди бере участь у певному дискурсі. Основним показником професіоналізму вчителя є стан усвідомлення його дискурсу, його зміст і наслідки, а також досягнення зрілості для критичного розуміння і можливості трансформації. У зв’язку з вищезазначеним робота концентрується на виявленні причин функціонування протилежних освітніх дискурсів: адаптивно-біхевіористського і критично-творчого. Перший зміцнюється соціально прийнятими цінностями. Другий, критично-творчий, пов’язаний з системою цінностей, що обумовлює суб’єктивність міжособистісних відносин і зміну форм і цілей шкільної освіти.

Ключові слова: початкова освіта, педагогічний дискурс, адаптація, критично-творчі зміни


Посилання


Delors J. (red.), Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998

Denek K., Ustawiczność reformowania edukacji, [w:] Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce, red. H. Moroz, “Impuls”, Kraków 2008

Dróżka W., Dylematy współczesnego wychowania a nowe oblicze nauczyciela, wychowawcy klasy, [w:] Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa 2003

Dylak S., Nauczycielskie ideologie pedagogiczne a kształcenie nauczycieli, [w:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. K. Kruszewski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Gnitecki J., Wyzwania edukacji zintegrowanej w reformowanej szkole, [w:] Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, red. H. Moroz, “Impuls”, Kraków 2001

Gnitecki J., Wyzwania edukacji zintegrowanej w reformowanej szkole, [w:] Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, red. H. Moroz, “Impuls”, Kraków 2001

Klus-Stańska D., Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna: dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Klus-Stańska D., Nauczyciel wobec utraty jednoznaczności kultury. Podjęcie wyzwania czy ucieczka, [w:] Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa 2003

Kosyrz Z., Wychowanie interpersonalne, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 1993

Kozielecki J., Koniec wieku nieodpowiedzialności, Wydawnictwo: Jacek Santorski, Warszawa 1995

Kubinowski D., Cechy konstytutywne naukowego systemu pedagogiki kultury, [w:] Kultura współczesna a wychowanie człowieka, red. D. Kubinowski, Wydawnictwo Verba, Lublin 2006

Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli: konteksty – kategorie – praktyki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1997

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Kwiecińska R., Rozum czy serce? Postawy wobec zawodu nauczycielskiego studentów uczelni pedagogicznej, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000

Kwieciński Z., Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Olsztyn 2000

Lévinas E., Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philipe’m Nemo, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1991

Lewowicki T., Przemiany oświaty: szkice o ideałach i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo “Żak”, Warszawa 1997

Łomny Z., Pedeutologia i edukacja dla nowej epoki, [w:] Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń, “Impuls”, Kraków 1998

Nalaskowski A., Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998

Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993

Pituła B., Postrzeganie nauczyciela w wybranych koncepcjach jego kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Warszawa 1999

Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, “Impuls”, Kraków 2010

Prokopiuk W., Nauczyciel na polach humanizacji edukacji, “Impuls”, Kraków 2010

Puślecki W., Edukacja celowościowo-pełnomocna, [w:] Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej, red. T. Lewowicki, W. Puślecki, S. Włoch, “Impuls”, Kraków 2004

Raś D., Integracja Europy – problemy wychowawcze i społeczne, [w:] Edukacja w perspektywie integracji Europy, red. M. Ochmański, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2001

Rodziewicz E., Szkoły myślenia w edukacji. Praktyki myślenia wychowawczego – teorie – orientacje edukacyjne, [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Wydawnictwo Edytor, Poznań-Toruń 1994

Rutkowiak J., Nauczyciel i Inny: dialog pedagogiczny a zagadnienie różnicy, [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Poznań – Toruń 1994

Szempruch J., Nauczyciel w zmieniającej się w szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, “Impuls”, Kraków 2000

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna: metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006

Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000

Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Wydaw. Akademickie “Żak”, Warszawa 2000

Żebrowski J., Współczesny nauczyciel – wychowawca i jego świat wartości, “Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. IV, Gdańsk 2007


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована