TEORETYCZNE ORAZ METODYCZNE ZASADY MONITOROWANIA JAKOŚCI EDUKACJI UNIWERSYTECKIEJ

Galyna Mykhaylyshyn, Inna Chervinska, Oksana Kondur

Анотація


Сучасні економічні та соціальні відносини потребують нових шляхів вирішення проблеми об'єктивної оцінки якості освіти. Метою публікації є опис компонентів моніторингу якості надання освітніх послуг закладами вищої освіти, розкриття їх ролі та значення у формуванні цілісної системи освіти країни. Акцентується увага на проблемах змістового наповнення та структуризації моніторингу якості освіти. Структуру моніторингу визначено як складну суб'єктивно-об'єктивну динамічно нестабільну систему, що знаходиться під впливом соціально-економічної дійсності. Розкрито роль компонентів моніторингу якості освіти у формуванні цілісної системи навчально-виховної роботи сучасної закладу вищої освіти. На підставі контент-аналізу наукових джерел вказано на необхідність розвитку моніторингових досліджень, формування обізнаності, компетент-ності та культури їх організації та проведення.

Ключові слова: моніторинг, якість освіти, освітні виміри, освітній простір.


Посилання


Andrushchenko V. Filosofia osvity XXI stolittia: poshuk prioritetiv. Filosofiya osvity. 2005. №1. S. 5-17.

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” (2014) [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18.

Kisil M.V. Otsinka yakosti vyshchoyi osvity. Vyshcha osvita Ukrainy. 2009. № 14. S. 82–87.

Kondur O. Suchasnyy vykladach u studentotsentrychniy modeli osvitnzoho protsesu universytetu. Systemnyy pidkhid pry zabezpechenni zakosti vyshchoyi osvity v Ukraini. Ivano-Frankivsk: Prosvita, 2016. S.33-35.

Lukina Т. Yakist osvity. Entsyklopediya osvity. Academiya Nauk Ukrainy; holov.redactor V. Kremen. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 1040 s.

Monitoryng yakosti osvity: svitovi dosiahnennya ta ukrainski perspektyvy. / za zah. red. О. І. Lokshynoyi. Kyiv: К.І.S., 2004. 128 с.

Natsionalna doctryna rozwytku osvity. Normatyvno-pravne zabezpechennya osvity. U 4 ch. Charkiv: Vyd. Hr. “Osnova”, 2004. Ch. 1. S.5-24.

Yakisna osvita: molod, vyklyky, tendentsiyi ta priorytety. Mizhnarodna konferentsiya z osvity. Zheneva, veresen 2004 r., 47 sesiya YUNESKO. [online]. Rezhym dostupu [ НТТР :http :// www.ibc. unesco. org / international /ICE47 /English]

Yakhnin Ya.K. Suchasni pidkhody do yakosti osvity. Kyiv: Nauk. dumka, 2006. 143 s.

Chervinska I. Nykorak J. Organizing management of research activities of the future teachers in European educational space. Information technology in selected areas of management. Monographic. Scientific editor: L. Petryshyn. Krakow: AGH im. S. Staszica, 2016. pp. 65-91. (298 р.)

Mykhaylyshyn G. Internal quality assurance System University of education. Mountain School of Ukrainian Carpaty. 2016. № 14. p.5-7.


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована