ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Olga Bezkorovoyna, Galina Pavlyuk

Анотація


У статті проаналізовано психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи. Конкретизовано суперечності у сучасній вищій педагогічній професійній освіті. Проаналізовано особливості підготовки студентів до викладання іноземної мови у початкових класах. Висвітлено порівняльний аналіз досвіду роботи  вітчизняних та зарубіжних науковців. Запропоновано шляхи розв’язання даної проблеми. Розкрито їх зміст для удосконалення навчально-виховної роботи майбутніх вчителів англійської мови. Визначено основні цілі професійної підготовки вчителі іноземної мови початкових класів. Окреслено актуальні проблеми підготовки вчителів іноземних мов початкової школи.

Ключові слова: професійна підготовка, вчитель, іноземна мова, початкова школа.


Посилання


Глазкова І. Я. Підготовка майбутнього вчителя до організації навчального діалогу в професійній діяльності: Дис... канд. пед. н: 13.00.04 / Бердянський держ. педагогічний ун-т. Х., 2004. 273 с.

Сенченко В. О. Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів вищих технічних навчальних закладів. Гуманізм та освіта. Електронне наукове видання матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції. 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.comf.vstu.vinnica.ua/2008/txt/.

Програма з англійської мови для університетів / інститутів (чотирирічний курс навчання : проект / кол. авт. : С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей (керівники), Ю.В. Головач та ін. ; Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – К. : Злагода, 1999. – 186 с. 3. 4. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць: У двох частинах / За редакцією Л. Л. Товажнянського та О. Г. Романовського. Ч. 1. Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. 432 с.

Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія. – К.: Вища школа, 1997. 180 с.

Лихачев Б. Т. Сущность, критерии и функции научной педагогики //Педагогика. 1997. № 6. С. 21-26

Халимон І. Й. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності Іноземна мова : монографія; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. Ніжин : [Вид- во НДУ ім. М. Гоголя], 2010. 199 с.

Цільова комплексна програма “Вчитель”. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, 1997, №24. К.:Педагогічна преса. С.11-25.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована