ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРОІНЖЕНЕРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН)

Ihor Butsyk

Анотація


У статті подано результати проведеного аналізу сутності організаційно-педагогічних умов, охарактеризовано навчальний процес у межах методичної системи навчання та висвітлено перелік педагогічних факторів розв’язання суперечностей проблеми розвитку дослідницької компетентності майбутніх фахівців з агроінженерії у процесі вивчення сільськогосподарських машин, з яких виокремлено домінантні фактори. Подано узагальнену характеристику обґрунтованих організаційно-педагогічних умов розвитку дослідницької компетентності майбутніх фахівців з агроінженерії у процесі вивчення сільськогосподарських машин з опорою на реалізацію у навчальному процесі системного, компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, інтегративно­го підходів з врахуванням відповідних їм процесів, що утворюють розвивальне середовище.

Ключові слова: дослідницька компетентність, фахівець з агроінженерії, організа­ційно-педагогічні умови, сільськогосподарські машини, системний, компетентнісний, діяльнісний, особистісно орієнтований, інтегративний підходи.


Посилання


Буцик І. М. Методична система формування дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2017. Вип. 3(58). С. 50–54.

Вдовичин Т. Я. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов для забезпечення навчального процесу майбутніх бакалаврів інформатики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Вип. 34. Київ, Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2013. С. 225–229.

Великий тлумачний словник сучасної української мови /Уклад і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. 1440 с.

Войцехівський О. Л. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності за напрямком “Охорона та захист державного кордону”. Вісник НАДПСУ: електр. наук. фах. вид. Хмельницький : НАДПСУ, 2011. Вип. 4. С. 4.

Гаврутенко Л. А. Організаційно-педагогічні умови формування професійних умінь майбутніх спеціалістів економічного профілю у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. Київ: Нац. авіац. ун-т., 2014. Вип. №5. С. 36-40.

Житник Н. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі ІІ рівня акредитації : дис. … канд. пед. наук. Кривий Ріг : 2001. 223 с.

Курач М. С. Організаційно-педагогічні умови формування у студентів художньо-проектних знань і вмінь. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2016. Вип. 16. С. 335–341.

Линенко А. Ф. Теория и практика формирования готовности студентов педагогических вузов к профессиональной деятельности. Дис. … док. пед. наук. Київ, 1996. 371 с.

Лупиніс Т. Б. Організаційно-педагогічні умови та принципи формування інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. Серія: Педагогіка. 2012. Т. 188, Вип. 176. С. 89–94.

Малихін О. В. Методологічні основи визначення дидактичних умов у дослідженнях з теорії навчання (у вищій школі). Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. Серія: Педагогіка. 2013. Т. 215, Вип. 203. С. 11–14.

Чижевський Б. Г. Організаційно-педагогічні умови становлення ліцеїв в Україні. Київ: Інститут педагогіки АПН України, 1996. 249 с.

Шмоніна Т. А., Глухов І. Г. Сучасні підходи до розуміння поняття “педагогічні умови”. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 59. Херсон : ХДУ, 2011. С. 65–68.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована