ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ЯК ОДНОГО З ЧИННИКІВ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Oksana Sahach

Анотація


Статтю присвячено проблематиці формування дослідницької культури вчителя як одного з визначальних чинників його неперервного професійного зростання. У поданому матеріалі підкреслюється актуальність підготовки педагога-дослідника який здатний до творчого підходу щодо власної професійної діяльності. Проаналізовано такі поняття як “культура”, “професійна культура”, “педагогічна культура”. Зроблено висновок щодо перехрещення, схожості структур та результатів, загальності рис понять “професійна культура” та “педагогічна культура”. Вказується на те, що категорія “професійна культура” відбиває конкретне джерело формування дослідницької культури та співвідно­ситься з дослідницькою культурою певної соціальної групи. Таким чином, дослідницька культура педагогів, одночасно є складовою дослідницької культури суспільства та специфічним видом професійно-педагогічної культури. Її формування у системі неперервної освіти можна розглядати як динамічний процес професійного зростання вчителя.

Ключові слова: професійна культура, педагогічна культура, дослідницька культура, професійне зростання, неперервна освіта, дослідницька діяльність.


Посилання


Буряк В. К. Педагогічна культура: теоретико-методологічний аспект / В. К. Буряк. – К. : Деміург, 2005. – 228 с.

Горохівська Т. М. Формування світоглядної культури майбутніх вчителів історії у процесі фахової підготовки: автореферат дис. … канд. пед. наук / Т. М. Горохівська. – Вінниця, 2009. – 23 с.

Дерев’янко Т. Є. Структура дослідницької культури вчителя загальноосвітнього навчального закладу / Т. Є. Дерев’янко // Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 52. – С.48-59

Занков Л. В. Избранные педагогические труды / Л. В. Занков. – М. : Педагогика, 1990. – 424 с.

Крылова Н. Б. Формирование культуры будущего специалиста / Н. Б. Крылова. – М. : Выс. Школа, 1990. – 140 с.

Михнюк М. Зміст функціональних компонентів професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю / М. Михнюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2014. – № 5. – С. 68-78

Обухов А. Развитие исследовательской деятельности учащихся / А. Обухов // Народное образование. – 2004. - № 2 – С. 146-149

Пидкасистый П. И. Педагогика: учеб, пособие для студентов пед. Вузов и пед. Колледжей / П. И. Пидкасистый. – М. : Пед. Общество России, 2004. – 608 с.

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре/ Г. Риккерт – М.: Республика, 1998. – 410 с.

Рожденственская Т. М. Формирование научно-позавательных интересов учащихся вузов: автореф. дис.... канд. пед. Наук / Т. М. Рожденственская. – Минск, 1978. – 22 с.

Труфкіна М. В. Дослідницька культура як важлива складова загальної кульутри майбутніх філологів / М. В. Труфкіна // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Педагогіка. – 2013. – Вип. 2. – С. 105-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_2_22

Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посібник / Т. І. Туркот. – Херсон, 2011. – 608с.

Упатова І. П. Науково-практична підготовка майбутнього вчителя-дослідника / І. П. Упатова // Наукові записки кафедри педагогіки. – 2010. – Випуск ХХIV. – С. 200-211

Якунин В. А. Психология педагогической деятельности / В. А. Якунін. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. – 103 с.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована