ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Andrii Tanko

Анотація


У даній статті розглянуто сутність теоретичної підготовки менеджера освіти, її структуру та значення для формування управлінської культури майбутнього фахівця; з’ясовано сутність поняття “управлінська культура менеджера освіти”; визначено завдання, розкрито зміст навчальних дисциплін психолого-педагогічного блоку, запро­поновано тематику спецкурсу, що сприятиме становленню та розвитку управлінської культури студентів педагогічних вишів; наголошено на ролі і значущості позааудиторної роботи в цьому процесі.

Ключові слова: менеджмент освіти, управлінська культура, навчально-виховний процес педагогічного закладу вищої освіти, позааудиторна робота


Посилання


Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995.–296 с.

Васильєва М. П. Теорія педагогічної деонтології. – Харків.: Нове слово, 2003 – 216 с.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. –316 с.

Гаєвський Б. Основи науки управління: навч.посібник. – К.: МАУП –1997. – 112 С.

Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспект). – Харків: Основа, 1998. – 300с.

Классическая педагогика: учебное пособие / Л. С. Нечепоренко, Я. В.Подоляк, В. Г. Пасинюк. – Х.: Основа, 1998. – 420с.

Кондрашова Л. В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. – Одесса: Вища школа, 1998. – 158 с.

Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1996. – № 13. – С.3-9.

Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 272 с.

Лисенко Л. В. Організація позааудиторної виховної роботи в студентській групі // Напрями наукових досліджень кафедри педагогіки: педагогіка і психологія: збірник наукових праць. – Х., 1997. –Вип.4. – С. 126 – 129.

Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Харків, 1997. – 338 с.

Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. – Харків, 1997. – 338 с.

Медведєва О. Р. Формування творчих умінь студентів у поза аудиторній виховній роботі: Дис. … канд..пед.наук: 13.00.04 – Харків, 2006. – 266 с.

Побірченко Н. Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої освіти // Рідна школа. – 2003. – № 3. – С.3-5.

Ушинський К. Д. Три елемента щколы //Собр.соч.: В 11 т. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1948. – Т. 2. 666 с.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована