ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

Yaroslav Chernionkov

Анотація


Дане дослідження було проведено з метою визначення основних характеристик теоретико-методологічних основ понять "мобільність", "професійна мобільність майбутнього вчителя іноземних мов", "умов", "педагогічних умов" у вищих навчальних закладах. Автор дослідив, проаналізував і окреслив провідні психолого-педагогічні умови професійної мобільності майбутніх фахівців у сфері іноземних мов (активність практично-педагогічної діяльності іноземною мовою; адаптивність студентів в різних умовах, колективах, ситуаціях, професіях; психологічна підтримка процесу формування професійної мобільності через індивідуальну траєкторію професійної підготовки та професійної реалізації). Автор проаналізував і визначив “педагогічні умови” як: набір необхідних факторів, критеріїв, характеристик, методів; організованого середовища, що впливає на якісне та ефективне вдосконалення процесу формування професійної мобільності майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах.

Визначено основні чинники та критерії процесу формування професійної мобільності студентів іноземних мов (адміністративно-організаційного, змістового, методологічного та особистісного рівнів). На адміністративно-організаційному рівні такі фактори включають: створення кредитної-модульної системи; прийняття єдиної європейської рамки кваліфікацій; існування системи взаємного визнання кваліфікацій та дипломів; створення системи взаємного визнання періодів навчання в інших європейських вищих навчальних закладах. На змістовому рівні провідними факторами у забезпеченні професійної та педагогічної мобільності майбутніх учителів є: інтернаціоналізація змісту навчання та активізація впровадження мови міжнародного спілкування. На методологічному рівні фактори пов'язані з передачею основного акценту на розвиток критичного мислення, творчості, здатності вирішувати проблеми, оцінки ризиків, прийняття рішень, конструктивного вираження почуттів, активізації проектно-дослідної діяльності, рефлексивного мислення. На індивідуальному рівні були визначені фактори, які зосереджують увагу на внутрішній мотивації особистості та здатності вирішувати проблеми, пов'язані з культурними інтересами, прагненнями уникнути повсякденного життя.

Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, професійна мобільність майбутнього вчителя іноземних мов, вищих навчальних закладів (ВНЗ), психолого-педагогічні умови, фактори та критерії формування мобільності.


Посилання


Вишневська К.Г. Педагогічні умови професійно-орієнтованого навчання іноземних мов майбутніх фахівців економічного профілю: автореф. дис….канд. пед.наук / К.Г. Вишневська. – Одеса, 2011. – 21 с.

Гончарова О.А. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до інновацій ної діяльності: автореф. дис. … канд.. пед. наук 13.00.04. – Теорія та методика професійної підготовки / О.А. Гончарова. – К, 2008. – 22 с.

Гордеева Т.Е. Обоснование педагогических условий формирования профессиональной мобильности будущих социальных работников / Т.Е. Гордеева // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Volume II (11), Issue: 22. – Budapest, 2014. – C. 26-29.

Грицькова Н. В. Професійна мобільність фахівця: сутність та структура / Грицькова Н.В // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. 2010. №12 (199). С. 25–32.

Житник Н.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки в коледжі ІІ рівня акредитації: дис…канд. пед. наук. / Житник Н.В. – Кривий Ріг, 2001. – 223 с.

Клименко Ю.А. Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. А. Клименко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань, 2011. — 20 с.

Клименко Ю. А. Педагогічні умови формування професійно мобільного педагога у європейських вищих навчальних закладах / Ю. А. Клименко // Педагогічні науки : зб. наук. праць.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – Вип. 58. – С. 74-79.

Чорна І.І. Обгрунтування педагогічних умов формування мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому навчальному закладі / І. І. Чорна // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 79(1). – С. 199-203.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована