УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ “ЖИТТЯ”

Ludmila Gonchar

Анотація


Виявлено, що кожний віковий період має свої особливості, які позначаються на формуванні ціннісних орієнтацій молодого покоління. З’ясовано, що ефективним щодо формування цінності життя є молодший підлітковий вік, який характеризується сукупністю новоутворень, що активізують чи гальмують належний перебіг процесів формування цього феномену у дітей означеного віку. Зокрема, на рівні молодшого підліткового віку основними новоутвореннями є такі: розвиток критичного мислення, збільшення самостійності, розширення і поглиблення міжособистісних відносин, активне становлення основ свідомої суспільно значущої поведінки, формування моральних принципів та соціальних настанов, інтенсивне формування самосвідомості і самооцінки, зростання конфліктності у взаєминах і т. ін.

Оскільки цінність життя є інтегративним феноменом, що включає в себе когні­тивний, емоційно-ціннісний і поведінково-діяльнісний компоненти, детально розглянуто особливості формування цих сфер у дітей молодшого підліткового віку.

Ключові слова: цінність життя, молодші підлітки, знання, емоції, вчинки.


Посилання


Бернс Р. Развитие Я – концепции и воспитание / Р. Бернс. – Москва : Прогресс, 1996. – 127 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2008. – 848 с.

Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навчальний посібник / І. Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2012. – 256 с.

Гончар Л.В. Теоретико-методичні засади формування батьківсько-дитячих взаємин. : дис. ...докт. пед. наук: 13.00.07 / Гончар Людмила Вікторівна ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2018. – 510 с.

Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: монографія / Т. В. Кравченко. – Київ : Фенікс, 2009. – 416 с.

Пінчук Н. І. Психологічні фактори розвитку технічно обдарованої особистості в підлітковому віці : автореф. дис. …канд. психол. наук : 19.00.07 / Наталія Іванівна Пінчук ; Ун-т менедж. освіти. – Київ, 2010. – 20 с.

Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська – Київ : Каравела, 2006. – 344 с.

Соловьева Н. Р. Воспитание гуманистических межличностных отношений подростков во внеучебной деятельности : дис. ... кан. пед. наук : 13.00.01 / Соловьева Наталья Рудольфовна ; УГАФК. – Челябинск, 2000. – 167 с.

Хромова О. Л. Формування позитивного Я-образу у дітей підліткового віку / О. Л. Хромова, Т. В. Кравченко // Виховна діяльність сучасної сім’ї. – 2001. – С. 22-29.

Числовська Н. В. Вплив сім'ї на формування шкідливих звичок у дітей / Н. В. Числовська, З. А. Шкіряк-Нижник, І. В. Царенко та ін. // Матеріали круглого столу “Сучасна загально-освітня школа та репродуктивне здоров’я”. – 2003. – С. 81-82.

Шахрай В.М. Проблема формування в підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї: концептуальні засади дослідження. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/710648/1/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%92.pdf


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована