АКСІОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Nadiіa Kravets

Анотація


У статті проаналізовано аксіологічну культуру майбутнього вихователя закладів дошкільної освіти як соціальний феномен. Встановлено, що необхідність формування професійної культури студентів ЗВО зумовлена зростаючими вимогами до рівня загальнокультурної, спеціальної і педагогічної підготовки випускників, потребами в постійній професійній самоосвіті й самовихованні, підготовкою майбутніх фахівців до професійного компетентного входження до ринку праці, що потребує готовності й уміння майбутніх вихователів утілювати в життя гуманістичні ідеї, становлення системи сучасних і соціально значущих цінностей у структурі особистості, здатності створювати й передавати цінності. Відповідно одними з найважливіших й актуальних завдань ЗВО є виявлення й оцінка ціннісних пріоритетів сучасного вихователя, розвиток його аксіосфери, аксіологізація професійно-педагогічної діяльності, розробка інваріант­ного ядра ціннісноорієнтаційних якостей особистості майбутнього вихователя, дослідження специфіки ціннісних орієнтацій у процесі його професійної підготовки.

З’ясовано, що цінності професійної діяльності (загальнолюдські, національні, сімейні, громадянські, особистісні, екологічні, пізнавальні, діяльності та спілкування) тісно пов’язані з культурними цінностями, їх гармонійне поєднання складає фундамент аксіологічної культури майбутнього фахівця. Відповідно  поняття “аксіологічна культура” ґрунтується на розумінні культури як системи цінностей, котра, в свою чергу, є інтеґративною основою для формування світоглядної, морально-духовної, етичної, естетичної, правової та інших культур особистості, оскільки цінності є  універсальною категорією, що органічно входить в усі сфери людської життєдіяльності.

Зроблено висновок, що аксіологічна культура майбутнього вихователя  закладів дошкільної освіти відображає рівень його педагогічної майстерності, професійної компе­тентності, педагогічної культури, здатності до самовиховання та самовдосконалення.

Ключові слова: аксіологічна культура, майбутній вихователь закладів дошкільної освіти, соціальний феномен.


Посилання


Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти). Харків: Основа, 1998. 300 с.

Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. М.: Высшая школа, 1990. 142 с.

Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М.: Знание, 1989. 47 с.

Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. М.: Просвещение, 1976. 160 с.

Соловйова Ю.О. Структурні компоненти аксіологічної культури майбутнього вчителя. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. Харків, 2004. Вип. 26. Ч.1. С. 130 – 135.

Хомич Л. Зміст культурологічної парадигми розвитку педагогічної освіти. Культурологічна складова професійного розвитку педагога: зб. наук. праць. 2012. C. 13 – 22.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована