ФЕНОМЕН “ТОЛЕРАНТНІСТЬ” У ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

Ivanna Targonius

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз психологічних та педагогічних досліджень з визначення феномена “толерантність”.

Аналіз психологічних концепцій дозволяє стверджувати, що феномен “толерант­ність” охоплює певну сукупність значень, серед яких: стійкість (витривалість, терпи­мість, стійкість до конфліктів); відчуття цінності іншої людини; діалог; партнерство у спілкуванні; формування внутрішньої установки до іншого; самоактуалізація і виявлення особистістю своїх сутнісних якостей; виховання культури міжнаціонального спілкування та міжнаціональної терпимості. Теоретичний аналіз сучасних педагогічних досліджень свідчить про те, що дослідники уточнюють класифікацію видів толерантності (педагог­гічна, комунікативна, міжособистісна, міжнаціональна, релігійна, расова, політична, соціальна, вікова, гендерна).

Ключові слова: толерантність, інтолерантність, різновиди проблемної толерант­ності, класифікація видів толерантності.

 


Посилання


Асмолов А. Г. Формирование установки толерантного сознания как теоретическая и практическая задача. Мы – сограждане / под ред. Селивановой Л. И. М. : Изд-во “Бонфи”, 2002. Т. 2. С. 270–278.

Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах). К. : Видавець О. Зень, 2007. 172 с.

Балл Г. О. Про співвідношення принциповості і толерантності. Педагогіка толерантності. 1997. № 1-2. С. 110–111.

Бех І. Д, Виховання особистості: у 2-х кн.. Кн. 1. :Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. К. : Либідь, 2008. 278 с.

Білоус Т. М. Виховання толерантності у студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис.. … канд.. пед.. наук. спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання”. К., 2004. 18 с.

Бондырева С. Толерантность. Введение в проблему / С. К. Бондарева, Д. В. Колесов. Москва – Воронеж, 2003. 273 с.

Горват М. В. Виховання толерантності у молодших підлітків в умовах інтерактивного педагогічного спілкування : дис. … канд.. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання”. Умань, 2014. 315 с.

Маралов В. П. Проблемы ненасилия в религиозных и педагогических концепциях / В. П. Маралов, В. А. Ситаров. Педагогика толерантности. 2008. № 3-4. С. 68–96.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл, 1997. 688 с.

Риэрдон Б. Толерантность – дорога к миру. М., 2001. 304 с.

Савченко О. Толерантність як цінність шкільної освіти: методологічний аспект. Початкова школа. 2014. № 9. С. 4–7.

Степанов П. М. Педагогические условия формирования толерантности у школьников-подростков : дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Общая педагогика, история педагогики и образования”. М., 2002. 180 с.

Сухомлинский В. А. О воспитании. М. : Просвещение, 1979. 290 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані пед.. твори у 5-ти т. К. : Радянська школа, 1977. Т. 4. 1977. 638 с.

Сухопара І. Г. Формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності : автореф. канд. пед.. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання”. Умань, 2016 с. 20 с.

Френе С. Педагогические инварианты. Избр.пед.соч. М., 1990. С.265–302.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована