ПОНЯТТЯ “МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА”: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І ОСВІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

Tetiana Holovatenko

Анотація


У статті уточнено поняття “мультилінгвальна освіта” з позицій освітніх систем країн Бенілюкс та України. З’ясовано значення основних підсистем поняття – мультилінгвізм та освіта. Визначено зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на розвиток мультилінгвальної освіти. До зовнішніх чинників відносимо: вплив глобалізації на суспільство, соціальний запит на володіння іноземними мовами, соціальна мобільність населення, комплекс історично-культурних чинників. До внутрішніх чинників належать мовний та етнічний склад населення країни, наявність офіційних та державних мов та освітня політика країни.

Ключові слова: мультилінгвальна освіта, освітологія, тенденції, розвиток.


Посилання


Державна служба статистики України. Населення України за 2017 рік. Демографічний щорічник. 2018. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/ 2018/zb_dy_2017.pdf. (дата звернення: 10.03.2019).

Офіційний звіт про проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. УЦЯО: веб-сайт. URL: http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/ZVIT-ZNO_2018-Tom_1.pdf (дата звернення: 10.03.2019).

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти від 21 лютого 2018 р. №87 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF (дата звернення: 13.03.2019).

Сисоєва С.О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер. Педагогіка. 2011. № 141, т. 153. С. 5-11. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2011/153-141-1.pdf (дата звернення: 10.03.2019).

A New Framework Strategy for Multilingualism. European Legislation. 2005. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:EN:PDF (дата звернення: 10.03.2019).

Cenoz J. Defining Multilingualism. Annual Review of Applied Linguistics. 2013.№ 33. Pp. 3-18. URL: doi:10.1017/S026719051300007X (дата звернення: 10.03.2019).

Cenoz J., Genesee F. Beyond bilingualism. Clevedon: Multilingual Matters Ltd., 1998. 269 p (дата звернення: 10.03.2019).

Countries of Europe. BBC Languages. Languages Across Europe. URL: http://www.bbc.co.uk/languages/european_languages/countries/index.shtml (дата звернення: 10.03.2019).

Duarte J., van der Meij M. A holistic model for multilingualism in education. EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages. 2018. №5(2). pp. 24-43. URL: https://doi.org/10.21283/2376905X.9.153 (дата звернення: 10.03.2019).

Education in a Multilingual World. UNESCO. 2003. URL:http://unesdoc.unesco.org/images/ 0012/001297/129728e.pdf (дата звернення: 10.03.2019).

European Comission. Special Eurobarometer 386. Europeans and their Languages. Special Eurobarometer. 2012. № 386. 147 p. URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/ archives/ebs/ebs_386_en.pdf (дата звернення: 10.03.2019).

Franceschіnі R. Multіlіngualіsm and Multіcompetence: A Conceptual Vіew. The Modern Language Journal. Toward a Multіlіngual Approach іn the Study of Multіlіngualіsm іn School Contexts. 2011. Vol. 95, № 3, p. 344-355.

García O. Critical Multilingual Language Awareness and Teacher Education. Language Awareness and Multilingualism. Encyclopedia of Language and Education (3rd ed.) / за ред. J. Cenoz, D. Gorter, S. May. Springer, Cham, 2017. Pp. 263-281. URL: doi.org/10.1007/978-3-319-02240-6_30 (дата звернення: 10.03.2019).

Guide for the Development of Language Education Policies in Europe. Language Policy Division. Council of Europe, 2007. URL: https://rm.coe.int/16806a892c (дата звернення: 10.03.2019).

Key Data on Teaching Languages at School in Europe. Eurydice. URL: http://doi:10.2797/839825 (дата звернення: 10.03.2019).

Migration and migrant population statistics. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_almost_22_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU (дата звернення: 10.03.2019).

Resolution on a European strategy for multilingualism. Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008G1216(01)&from=EN (дата звернення: 10.03.2019).

Tabouret-Keller A. Bilingualism in Europe. The Handbook of Bilingualism and Multilingualism, 2 ed. / за ред. T. K. Bhatia, W.C. Ritchie. Wiley-Blackwell, 2012. P. 745-770. URL: 10.1002/9781118332382 (дата звернення: 10.03.2019).


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована