НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ДИДАКТИЧНІ ПІДХОДИ

Oleh Komar

Анотація


Статтю присвячено розробці та презентації методології дослідження організаційно-педагогічних засад неперервної професійної освіти вчителів англійської мови, а також огляду основних дидактичних підходів як складових означеного процесу. Представлена вище концепція лягла в основу мети статті. Зазначається, що методологічною основою для вивчення організаційно-педагогічних засад неперервної професійної освіти вчителів англійської мови в країнах Європейського Союзу є розуміння того, що діяльність педагога являє собою діалектичну єдність його професійного і особистісного начал. На основі методології дослідження виокремлено та проаналізовано ряд дидактичних підходів, зокрема системний, особистісно орієнтований, системно-діяльнісний, професіографічний, аксіологічний, компетентісний тощо, як складових неперервної професійної освіти вчителів англійської мови.

Ключові слова: дидактичний підхід, методологія, неперервна професійна освіти, вчитель англійської мови.


Посилання


Арнаутова В. Масові комунікації як культурний феномен глобалізації. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2009_21/Gileya21/F17.pdf

Бондаревская Е. Гуманистическая парадигма личностноориентированного образования/ Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – №4. – С. 11–17.

Вдовина И. Морис Мерло-Понти: интерсубъективность и понятие феномена. –Режим доступу: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/hp/hp1/5.pdf

Гегель Г. Энциклопедия философских наук: В 3-х т. / Г.Гегель. – М. : Мысль, 1975. – Т.3. – 471с.

Гончаренко С. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С.У.Гончаренко. – Київ-Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. – 278с.

Сартр Ж.-П. Жан-Поль Сартр и его философия. – Режим доступу: http://www.grandars.ru/college/filosofiya/zhan-pol-sartr.html

Сисоєва С., Кристопчук Т. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О. Сисоєва та Т.Є. Кристопчук. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 360 с.

Управління якістю освіти / [Войтенко В.І., Лавренюк А.О., Малинич Л.М. та ін.] за заг.ред.А.О.Лавренюка. – Хмельницький : Абетка НОВА, 2003. – 184 с.

Щедровицкий Г. Философия. Наука. Методология / Под ред. А.А. Пископпеля и др.  М. : Изд. Школы Культурной Политики, 1997.  656 с.

Щербань П. Прикладна педагогіка: Навчально-методичний посібник.  К. : “Вища школа”, 2002.  215 с.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована