ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА

Tetіana Potapchuk, Nataliіa Annenkova

Анотація


У статті визначені загальні шляхи оптимізації системи професійного розвитку викладача, орієнтованого на саморозвиток, узагальнюючи головні теоретичні позиції щодо сутності компетентнісної професійної освіти, її структурної організації, системо­творних параметрів якості: а) подолання пріоритетності інформаційно-репродуктивної системи післядипломної освіти, методів та технологій її реалізації, орієнтації на усереднений, типовий рівень професійної діяльності викладача; б) забезпечення суб’єктної позиції педагога в процесі професійного розвитку, програмування методики підвищення професійної компетентності, орієнтуючись на власний потенціал розвитку, особистісну орієнтованість освітньої діяльності, що реалізується за індивідуальною траєкторією; в) сприяння переходу від зовнішнього управління освітнім процесом до самоуправління, активуючи процеси самодіагностики, самоаналізу, самопрограмування.

Ключові слова: професійний розвиток, освітній процес, неперервна освіта, модерні­зації організації навчального процесу, система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.


Посилання


Авшенюк Н., Костіна Л. Професійний розвиток учителя як проблема порівняльної педагогіки. Порівняльна професійна педагогіка. 2014. №4 (2). С. 150–156.

Акмеология 2000: Методические и методологические проблемы ; под ред. Н.В. Кузьминой, A.M. Зимичева. Санкт-Перербург : АА, 2000.

Данилова Г. С. Педагогічний професіоналізм у контексті акмеології. Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія і практика : зб. наук. праць. Київ : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. № 5. С. 74–80.

Дзвінчук Д. І. Засади управління і вибір цілей діяльності освітньої системи в контексті європейського виміру. Вища освіта України. 2006. № 2. С. 20–26.

Зязюн І. А. Неперервна освіта: концептуальні засади і сучасні технології. Творча осо¬бистість у системі неперервної професійної освіти : мат. міжнар. наук. конф. (16-17 травня 2000 р., м. Харків) ; за ред. С. О. Сисоєвої і О. Г. Романовського. Харків : ХДПУ, 2000. С. 8–16.

Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи : монографія. Київ; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. С. 10–18.

Крутецкий В. А., Балбасова Е. Г. Педагогические способности, их структура, диагностика, условия формирования и развития : учеб. пособ. Москва : Прометей, 1991. 102 с.

Маслов В. І., Боднар О. С., Гораш К. В. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія. Тернопіль : Крок, 2012. 320 с.

Олійник В., Отич О. Післядипломна педагогічна освіта в контексті глобальних цивілізаційних змін. Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / редкол. : Л. Г. Го-ряна, Н. О. Терентьєва; за наук. ред. М. Б. Євтуха. Київ : Агроосвіта, 2015. 300 с.

Пелех Ю. В. Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога : монографія ; за заг. ред. М. Б. Євтуха. Рівне : Тетіс, 2009. 400 с.

Протасова Н. Андрагагічна ідея і післядипломна освіта : постановка проблеми. Шлях освіти. 1998. № 3. С. 13–15.

Пуховська Л. П. Європейський вимір шкільної й педагогічної освіти: етапи розвитку. Післядипломна освіта в Україні. 2008. № 2. С. 80–82.

Пуцов В. І., Набока Л. Я. Особливості навчання дорослої людини : навч. посіб. Київ : ЦІППО АПН України, 2004. 56 с.

Содружество ученого и учителя: Л. В. Занков. Беседы с учителями. Работаем по системе Л. В. Занкова : Кн. для учителя / сост. М. В. Зверева, Н. К. Индик. Москва : Просвещение, 1991. 272 с.

Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе : Кн. для учителя. Москва : Просвещение, 1986. 142 с.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована