ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГРИ ТА ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ

Svitlana Lytvynenko

Анотація


У статті здійснено аналіз досліджень феномену гри в сутнісно-буттєвому вимірі та розкрито провідні підходи щодо визначення сутності, ознак, особливостей та функцій гри. Доведено, що гра є природним, органічним елементом та витвором людської культури, закономірним результатом еволюції, що засвідчує її приналежність до ефективних засобів особистісного розвитку та соціалізації людини, засвоєння нею смислів, культурних норм і традицій. До провідних характеристик гри належать: свобода, спонтанність і активність, тобто діяльність позбавлена управління й програмування; взаємодія з використанням різних предметів і засобів (матеріальних та не матеріальних), наповненість практичними діями й рухливістю; відсутність прагматичних цілей та результатів; переживання приємних емоцій та задоволення, пов’язаних з самим процесом гри.

Ключові слова: феномен гри, гра, ознаки і функції гри.


Посилання


Апинян Т.А. Сущностно-универсальное определение игры: феноменология фантома / Т. Апинян // Вопросы философии. – 2008. – № 2. – С. 59 – 73.

Білик Я.М. Ігровий феномен в культурі : автореф. на здобуття наукового ступеня докт. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія і філософія культури / Я. Білик. – Х., 1999. – 26 с [21].

Белоглазова Л.А. К проблеме игры / Л. А. Белоглазова // Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлений IV философского конгресса Т. 4 – М.: Современные тетради, 2005 – С. 23-24

Берлянд И. Е. Игра как феномен сознания / И. Е. Берлянд. – Кемерово: “Алеф”. Гуманитарный центр, 1992. – 94 с.

Гадамер Г.-Г. Істина і метод: [пер. з нім.] / Г.–Г. Гадамер. – К.: Юніверс, 2000. – Т.1. – 464 с.

Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия / А.Б. Демидов. – Мн.: Издательский центр ЗАО “Экономпресс”, 1999.- 325 с.

Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов.- Мн.- Из-во В.М. Скакун.- 1998.

Патраков Э.В. Философские основы применения игры в практике психологической помощи: [режим доступу] https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-osnovy-primeneniya-igry-v-praktike-psihologicheskoy-pomoschi.

Сигов К. Человек вне игры и человек играющий / К. Сигов // Философия и социологическая мысль. – 1990. – № 4. – C. 31 – 47.

Финк О. Основные феномены человеческого бытия / О. Финк // Проблемы человека в западной философии. – М.: 1988. – С. 357–402.

Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга. – М.: Прогресс – Академия, 1992. – 464 с.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована