ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Tetіana Potapchuk

Анотація


У статті розглянуто процес формування професійної позиції майбутніх учителів початкових класів, який є найбільш складним і найменш розробленим як у теоретичному, так і в методичному аспектах, зважаючи на його домінуючу роль, на нашу думку, у вихованні життєво активних, гуманістично спрямованих громадян України.

Однією з умов ефективного формування професійної позиції майбутніх учителів початкових класів є своєчасне виявлення домінуючих мотивів вибору професії, характеру відношення до обраної професії, можливостей та індивідуально-психологічних особли­востей кожного з фахівців, що дає змогу вдосконалити професійну підготовку, надавати інформацію про професійну діяльність, про можливості застосування набутих знань, умінь, професійних компетентностей, розкриваючи нові можливості для реалізації особистісного потенціалу особистості як майбутнього професіонала.

Ключові слова: позиція, професійна позиція, майбутні учителі початкових класів, особистісно-діяльнісна спрямованість

Посилання


Корольчук, М. С., Крайнюк В. М. Теорія і практика професійного відбору. К.: Ніка-Центр, 2006. 536 с.

Щербина Д. В. Формування активної комунікативної позиції учнів основної школи засобами імітаційно-ігрового навчання: автореф. дис.. … канд. пед. наук 13.00.09 – теорія навчання. Кривий Ріг. 2009. 24 с.

Новий тлумачний словник української мови [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. 2-ге вид., виправлене. Т. 3. К.: Аконіт, 2008. 862 с.

Словарь практического психолога. Сост. С. Ю. Головин. Минск : Харвест, 1998. 800 с.

Мясищев В. Н. Основные проблемы и современное состояние отношений человека. М.: Изд-во МГУ, 1980. Т. 2. С. 110–125.

Немов Р. С. Психология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 3 кн. Кн. 3. Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. М. : Просвещение : ВЛАДОС, 1995. 512 с.

Мясищев В. Н. Психология отношений: избр. психол. тр. М. : Изд-во Ин-т практ. психол., 1995. 335 с.

Левківський М.В. Історія педагогіки. Житомир, 2002. 200 с.

Літовка О. П. Професійна позиція майбутнього вчителя: андрагогічний аспект. Вісн. Черкас. ун-ту : Педагогічні науки. 2013. № 10 (263). С. 72 – 77.

Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М.: Просвещение, 1981. 864 с.

Пріма Д. Професійна позиція як науковий феномен. Науковий вісник МНУ імені В. О. Су-хомлинського. Педагогічні науки. № 2 (65) , травень, 2019. С. 233-236.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована