ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР ОРГАНІЗОВАНИХ МІГРАЦІЙ В УРСР (1940–1960-ті рр.)

Наталія КАСЬЯНОВА

Анотація


 

У статті на основі матеріалів з державних архівів Донецької та Київської областей охарак­теризовано географію організованих міграцій в УРСР у 1940–1960-ті рр. Особливу увагу приділено по­ділу території республіки на зони внутрішньореспубліканського переселенського руху. Проаналізовано обсяги і динаміку механічного руху населення по різних областях республіки та з’ясовано причини їх міграційної привабливості. З’ясовано, що урядова політика переселень та оргнаборів, спираючись на географічний принцип, часто ігнорувала закони соціально-економічного розвитку.


Посилання


Загробська А. Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР. (Київ: Наук. думка, 1974), 112; Янковская Е. А. Перераспределение трудовых ресурсов. (Київ: Наукова думка, 1978): 132.

Алфьоров М. А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939–1959 рр.). (Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2008): 192; Жба¬нова К. Ю. “Організовані переселення в південні області Української РСР у 1955–1967 рр.” Сіверянський літопис 2 (122) (2015): 163–170.

Информации, справки, докладные записки партийных органов и организаций о трудоустройстве, куль¬турно-бытовых условиях молодежи, прибывшей на шахты области, 24 листопада 1955 р., Державний архів Донецької області, ф. 326, оп. 10, спр. 508, арк. 2.

Листування з обласними відділами соціального забезпечення, фінансовим та оргнабору, 1954 р., Дер¬жавний архів Київської області, ф. Р-880, оп. 11, спр. 536, арк. 26.

Товкун В. І. “Особливості міграції населення Української РСР у 1959–1963 рр.” УІЖ 4 (1966.): 55.

Загробська, Організовані переселення в системі, 49.

Товкун, “Особливості міграції населення”, 51.

Загробська, Організовані переселення в системі, 49.

Товкун, “Особливості міграції населення”, 51.

Загробська, Організовані переселення в системі, 92.

Янковская, Перераспределение трудовых ресурсов, 85.

Загробська, Організовані переселення в системі, 57.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.