JOHANN DE LADIMIRIA: ДО ПРОБЛЕМИ ЕТНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ КАПЕЛАНА СІЛЕЗЬКОГО КНЯЗЯ ГЕНРІХА VI ДОБРОГО

Мирослав Волощук

Анотація


Стаття присвячена постаті капелана, нотаря, кантора та особистого духівника вроц­лавського князя Генріха VI Доброго – Іоаннові de Ladimiria. На основі різнопланового за походженням джерельного матеріалу автори прослідкували основні віхи його біографії terminus post quem 1320 – terminus ante quem 1349, дійшовши висновку про належність чоловіка до адептів латинського обряду (німців, сілезців) волинського Володимира. Завдяки невідомому за тривалістю проживанню в одній зі столиць династії Романовичів, Іоанн, згодом переїхавши в землі Пястів закріпив за собою радше німецький взірець окреслень – de Ladimiria, певну ознаку дитячих і юнацьких сентиментів за “малою батьківщиною”. Предикат чоловіка не корелюється зі схожими за звучанням, втім відмінними по суті населеними пунктами Сілезії, наприклад Любомеж чи Люджмєж. Іоанн впродовж свого служіння належав до симпатиків німецького кліру Вроцлава, не боявся увійти у відкритий конфлікт з польським єпископатом, що також може додатково вказувати на його етнічне коріння. Останні роки життя Іоанн de Ladimiria провів у Кракові, де, мабуть, і помер.

 


Ключові слова


Іоанн de Ladimiria, Генріх VI Добрий, папа Іоанн ХХІІ, єпископ Нанкер, династія Пястів, династія Люксембурґів, Вроцлав, міщанство, німецька громада.

Посилання


Acta Clementis VI. pontificis Romani 1342–1352 / opera L. Klicman. Pragae : Typis Gregerianis, 1903. 957 s. [in Latin].

Borek H. Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych. Opole : Instyrur Śląski w Opolu, 1988. 367 s. [in Polish].

Borek H. Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych. Opole : Nakład własny, 1972. 211 s. [in Polish].

Buśko C., Goliński M., Kaczmarek M., Ziątkowski L. Historia Wrocławia : w 3 t. Wrocław : Wyd-wo Dolnośląskie, 2001. T. 1 : Od pradziejów do końca czasów habsburskich. 320 s. [in Polish].

Codex diplomaticus Brandenburgensis / ed. A. F. Riedel. Berlin : F. H. Morin Verlag, 1862. T. 22. 508 s. [in Latin].

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae : in 7 bd. / hsgb V. Brandl. Brünn, 1864. Bd. 7 : 1334–1349. Abteilung 3. 304 s. [in Latin].

Codex diplomaticus Masoviae novus : in 3 t. / ed. I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś. Wrocław ; Warsza­wa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź : Zakład narodowy imienia Ossolińskich ; PAN, 1989. P. 2 : (1248–1355). 413 s. [in Latin].

Codex diplomaticus Silesiae / ed. W. Wattenbach. Breslau : Jozef Max & Komp., 1862. T. 5. 342 s. [in Latin].

Codex diplomaticus Silesiae / hrsg von H. Markgraf und O. Frenzel. Breslau : Josef Max & Komp., 1882. T. 11. 256 s. [in Latin].

Codex diplomaticus Silesiae / hrsg von C. Grünhagen und C. Wutke. Breslau : Josef Max & Comp., 1892. T. 16. 359 s. [in Latin].

Codex diplomaticus Silesiae / hrsg von Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Breslau : E. Mor­gensterns Buchhandlung (E. Wohlfahrt), 1898. T. 18. 391 s. [in Latin].

Codex diplomaticus Silesiae / hrsg von C. Grünhagen und K. Wutke. Breslau : E. Wohlfath’s Buch­handlung, 1903. T. 22. 281 s. [in Latin].

Codex diplomaticus Silesiae / hrsg von K. Wudke. Breslau : Im Kommissionsverlag von Ferdinand Hirt, 1923. T. 29. 255 s. [in Latin].

Codex diplomaticus Silesiae / hrsg von K. Wudke und E. Randt. Breslau : Im Kommissionsverlag von Ferdinand Hirt, 1930. T. 30. 106 s. [in Latin].

Chornyі M. Vybrani pratsi. Lviv : PP Liana-М, 2014. 276 s. [in Ukrainian].

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / studio et opera G. Fe­jer. Budae : Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1835. T. 8. V. 5. 319 s. [in Latin].

Chronica Galiciano-Voliniana (Chronica Romanoviciana) / ed. D. Dąbrowski, A. Jusupović. Monumen­ta Poloniae Historica. Kraków ; Warszawa : PWN ; PAU, 2017. Seria II. T. XVI. 709 s. [in Old-Ukrainian].

Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich. Bib­li­o­teka Genealogiczna / pod red. M. Górnego. Poznań ; Wrocław : Wyd-wo Historyczne, 2002. T. 6. 348 s. [in Polish].

Dmitriіeva R. P. Skazaniіe o kniazіakh vladimirskikh. Moskva ; Leningrad : AN SSSR, 1955. 215 s. [in Russian].

Dola K. Dzieje kościoła na Śląsku. Opole : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 1996. Cz. 1 : Średniowiecze. 220 s. [in Polish].

Hech R. O Piastowskich tradycjach średniowiecznego Śląska. Kwartalnik Historyczny. 1977. № 84. Z. 1. S. 3–22. [in Polish].

Hrushevskyі M. Lyst Volodymyrskoi hromady z 1324 r. (Faksimile lysta i pechatky). Hrushevskyі M. S. Tvory : u 50 t. / redkol.: P. Sokhan (golov. red.), І. Gyrych ta in. Lviv : Svit. 2007. Т. 8. S. 357–360. [in Ukrainian].

Jasiński K. Rodowód Piastów śląskich. Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głodowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy, cieszyńscy i oświeńcimscy. Kraków : Avalon, 2007. 720 s. [in Polish].

Kaczmarek M. Henryk z Wierzbna i Przecław z Pogorzeli – Biskupi ordynariusze czasu przełomu. Ludzie Śląskiego kościoła katolickiego / red. K. Matwijowski. Wrocław : Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, 1992. S. 17–22. [in Polish].

Kaczmarek R. Kolegiata Krzyża Świętego we Wrocławiu jako fundacja Henryka IV Probusa. Impuls i następstwa – świadectwa ikonograficzne. Śląsk w czasach Henryka IV Prawego / red. K. Wachowski. Wroclaw : Instytut Archeologii, 2005. S. 85–100. [in Polish].

Kodeks dyplomatyczny Malopolski : w 3 t. / ed. F. Piekosiński. Kraków : Nakładem Akademii umijet­ności Krakowskiej, 1876. T. 1 : (1178–1386). 547 s. [in Latin].

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski : w 11 t. / wydane staraniem Towarzystwa przyjacioł nauk poz­nańskiego. Poznań : Nakładem Biblioteki Kórnickiej PAN, 1878. T. 2 : 1288–1349. 629 s. [in Latin].

Konczewska M., Piekalski J. Problem lokalizacji średniowiecznej osady Walonów we Wrocławiu w świet­le ostatnich badań archeologicznych. Śląskie sprawozdania archeologiczne. 2008. T. 50. S. 241–258. [in Polish].

Kuchendorf C. Das Breslauer Kreuzstift in seiner persönlichen Zusammensetzung von den Gründung (1238) bis 1456. Breslau : Franke, 1937. 148 s. [in German].

Kupchynskyy O. Akty i dokumenty Halytsko-Volhynskogo kniazivstva ХІІІ – pershoi polovyny XIV sto­lit’ : Doslidzhennіa. Teksty. Lviv : Naukove Tovarystvo imeni Shevchenka, 2004. 1280 s. [in Ukrainian].

Lurye Y. S. Literatura XVI v. Istoriya russkoі literatury X–XVII vv. : uchebnoіe posobiіe dlia stu­dentov pedagogicheskikh institutov / pod red. D. S. Likhacheva. Moskva : Prosveshcheniіe, 1979. S. 253–290. [in Russian].

Menzel Josef J. Heinrich VI. Neue Deutsche Biographie. Berlin : Duncker & Humblot, 1969. Bd. 8. S. 397–398. [in German].

Monumenta Poloniae Vaticana / ed. J. Ptaśnik. Cracoviae : Sumptibus Academiae Literarum Craco­viensis, 1913. T. 1. V. 1 : Acta camerae Apostolicae 1207–1344. 502 s. [in Latin].

Monumenta Poloniae Vaticana / ed. J. Ptaśnik. Cracoviae : Sumptibus Academiae Literarum Craco­viensis, 1913. T. 2. V. 2 : Acta camerae Apostolicae 1344–1374. 585 s. [in Latin].

Monumenta Poloniae Vaticana / ed. J. Ptaśnik. Cracoviae : Sumptibus Academiae Literarum Craco­viensis, 1913. T. 3 : (1202–1366). 572 s. [in Latin].

Murphy J. Rhetoric in the Middle Ages: A History of rhetorical Theory from St. Augustine to the Re­naissance. Los Angeles & London : University of California Press ; Oxford University Press, 1981. 411 p. [in English].

Myśliński K. Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. Dymitr z Goraja (1340–1400). Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1981. 284 s. [in Polish].

Nold P. Pope John XXII and his Franciscan Cardinal: Bertrand de la Tour and the Apostolic Poverty Controversy. New York : Clarendon Press / Oxford University Press, 2003. 212 p. [in English].

Okraszewska I. Agafia (1191/1196–1247), księżna mazowiecka, krakowska i łęczycka. Niebem i ser­cem okryta. Studia historyczne dedykowane dr. Jolancie Malinowskiej / red. M. Malinowski. Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2002. S. 67–78. [in Polish].

Pakulski J. Zaginiona pieczęć księżnej mazowieckiej Perejasławy z 1276 r. a trzynastowieczne Sigilla księżnych Polski dzielnicowej. Nihil superfluum esse. Studium z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżanowskiej / pod red. J. Strzelczyka i J. Dobosza. Poznań : Instytut Historii UAM, 2000. S. 247–262. [in Polish].

Pchelov E. V. Pol’skaіa kniaginіa Maria Dobronega Vladimirovna. Vostochnaіa Yevropa v drevnosti i srednevekovіe. Drevnіaіa Rus v sisteme etnopoliticheskikh i kulturnyh svіazeі. Chteniіa pamyati chlena-kor­respondenta AN SSSR Vladimira Terentіevicha Pashuto, Moskva, 18–20 aprelia 1994 g. : tezisy dokladov. Moskva, 1994. S. 32–33. [in Russian].

Pfeiffer G. Das Breslauer Patriziat im Mittelalter. Breslau: Tremendt & Granier, 1929. 411 s. [in German].

Pritsak O. Die Rus’-Deutshen Beziehungen zwischen den 9. und 14. Jahrhunderten. Ukrayina : kulturna spadshchyna, natsdional’na svidomist’, derzhavnist’. Zbirnyk naukovych prac’. Lviv, 1998. Vyp. 5 : ПРОΣФΩNHMA. Istorychni ta filologichni rozvidky, prysvyacheni 60-ricchu akademika Yaroslava Isayevycha. S. 517–533. [in Ukrainian].

Regesty śląskie : w 4 t. / opracowali K. Bobowski, J. Gilewska-Dubis, W. Korta, B. Turoń. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich ; PAN, 1975. T. 1 : 1343–1348. 359 s. [in Polish].

Rocznik Traski / oprac. A. Bielowski. MPH. Lwów : Nakładem własnym, 1872. T. 2. S. 826–861. [in Latin].

Rüther А. Region und Identität. Schlesien und das Reich im späten Mittelalter. Köln ; Weimar ; Wien: Böhlau Verlag, 2014. 346 p. [in German].

Semkowich A. Walka o monarcią 1288–1294. Kwartalnik Historyczny. 1891. № 5. S. 1–52. [in Polish].

Silnicki T. Biskup Nankier. Warszawa : Pax, 1953. 131 s. [in Polish].

Silnicki T. Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do końca w. XIV. Warszawa : Pax, 1953. 408 s. [in Polish].

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska / pod red. St. Sochackiej. Opole : Państwowy Ins­ty­tut Naukowy ; Instytut Śląski, 1994. T. 6. 146 s. [in Polish].

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / wyd. pod red. F. Suli­mierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego. Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Wa­lews­kiego, 1880–1914. T. 5. 960 s. [in Polish].

Vetera Monumenta his­torica Hungariam sacram Illustrantia / ed. A. Thei­ner. Romae : Typis Vaticanis, 1859. T. 1 : (1216–1352). 837 s. [in Latin].

Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia / ed. A. Thei­ner. Romae, 1860. T. 1. 788 s. [in Latin].

Vita et Miracula Sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis / еd. W. Kętrzyński. Monumenta Poloniae Historica. Lwów : w komisie Księgarni Gubrynowicz i Schmidt, 1884. T. 4. S. 622–744. [in Latin].

Voіtovych L. Kniazha doba na Rusi: portrety elity. Bila Tserkva : Vzdavets O. Pshonkivskyі, 2006. 782 s. [in Ukrainian].

Voloshchuk M. Katolytski yepyskopy z dynastii Rusykovychiv XII–XIV ст. Colloquia Russica. Kra­ków, 2018. Series I. V. 8 : Religions and beliefs of Rus’ (9th–16th centuries). Publication after 8rd Inter­na­tional Conference, Lviv, 15–18th November 2017. S. 291–302. [in Ukrainian].

Voloshchuk M. Russko-vengerskiіe otnosheniіa perioda khana Uzbeka (1313–1342). Zolotoor­dyns­kaіa tsivilizacia. Kazan, 2013. № 6. S. 61–70. [in Russian].

Voloshchuk M. “Rus’” v Uhorskomu korolivstvi (XI – druha polovyna XIV st.): suspilno-politychna rol’, maynovi stosunky, migracii. Ivano-Frankivsk : Lilea-NV, 2014. 496 s. [in Ukrainian].

Voloshchuk M. “Rus’” v cheshskikh zemlіach (Bohemia, Moravia, Silesia) XI–XIV vv.: izbrannyіe problemy. Rossica Antiqua: issledovaniіa i materialy. Sankt-Peterburg, 2014. Vyp. 2. S. 3–43. [in Russian].

Wolfram G. Der byzantinische Chor, wie er sich in den Typika des 10–12. Jh. Darstellt. International Musicological Society Study Group, Cantus Planus. Budapest : Hungarian Academy of Sciences, 1993. P. 397–402. [in German].

Yasinovskyі Y., Kindratіuk B. Danylo Romanovych i litopysnyі Mytusa. Kniazha doba: istoriіa i kultura. Lviv, 2008. Vyp. 2. S. 158–166. [in Ukrainian].

Zabłocki W. Grzymysława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska. Kraków : Universitas, 2012. 181 s. [in Polish].


Повний текст: PDF