ПОЛЬСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ПОДІЛЛІ В 1863–1864 рр.

Наталія СОФ’ЯК

Анотація


У статті розглядаються причини поразки Січневого польського повстання 1863–1864 рр. на Поділлі та ставлення до нього місцевого населення. Незважаючи на спроби повстанців поширити ви­з­вольний рух у Подільській губернії, їхні плани не мали шансів реалізуватися. Розглянуто заходи поділь­ського губернатора для придушення повстання з метою залучити українських селян на бік російського царизму. Проаналізовано Золоту грамоту 1863 р., видану організаторами повстання для втягнення селянства до визвольної боротьби поляків, а також протистояння місцевого українського селянства і польських повстанців.

Російський уряд видав низку законодавчих актів, щоб придушити Січневе повстання. Одним з найважливішим заходів було створення сільських караулів для протидії польській збройній боротьбі. Вони виявилися досить ефективною силою через критичне ставлення до польських великодержавних ідей, спроб відновлення колишньої Речі Посполитої, в кордонах до 1772 р.


Ключові слова


польське повстання, Поділля, польська шляхта, російський царизм, поміщики, поляки, подільський губернатор.

Посилання


Marakhov H. Polskoe vosstanіe 1863 h. na Pravoberezhnoi Ukraіne. Kyiv, 1967. 256 s. [in Russian].

Mysko M. V. Polskoe vosstanіe 1863 h. Moskva, 1962. 334 s. [in Russian].

Kieniewicz S. Powstanie Styczniowe. Wyd. 2. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. [in Polish].

Kieniewicz S.. Powstanie Styczniowe. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. [in Polish].

Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. Trzy powstania narodowe: kościusz¬kows¬kie, listopadowe, styczniowe. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa : Książka i Wiedza, 1994. [in Polish].

Kieniewicz S. Powstanie styczniowe. Warszawa, 2009. 795 s. [in Polish].

Rawita-Gawroński F. Rok 1863 na Rusi. Т. 1–2. Lwów, 1902–1903. [in Polish].

Zemskyi Yu. Evoliutsiia polsko-rosiiskykh vzaiemyn v Pravoberezhnii Ukraini v konteksti natsio-nalizatsii svidomosti v Rosiiskii imperii seredyny ХIХ st. (іn Ukrainian).

Bronowicki M. Powstanie styczniowe na Litwie i Rusi. [in Polish].

Zemskyi Yu. Ukrainsko-polske neporozuminnia v khodi povstannia 1863 roku. (іn Ukrainian).

Hud B. Ukrainsko-polski konflikty novitnoi doby: etnosotsialnyi aspekt. Kharkiv : Akta, 2011. 472 s.

Zvarychuk E. O. Rymo-Katolytska Tserkva na Podilli kintsia XVIII – pochatku XX st.: ekonomichnyi, suspilnyi ta kulturnyi aspekty : avtoref. dys ... kand. ist. nauk. Chernivtsi : [B. v.], 2005. 20 s. (іn Ukrainian).

Zvarychuk E. Osoblyvosti derzhavno pravovoi polityky rosiiskoho samoderzhavstva shchodo Rymo-katolytskoi tserkvy na Pravoberezhnii Ukraini naprykintsi XVIII – v pershii tretyni XІX st. (іn Ukrainian).

Bovua D. Hordyev uzel Rossyiskoi іmperіі. Vlast, shliakhta y narod na Pravoberezhnoi Ukraіne (1793–1914). Moskva : Novoe lyteraturnoe obozrenіe, 2011. 1008 s. [in Russian].

Bovua D. Bytva za zemliu v Ukraini 1863–1914. Poliaky v sotsio-etnichnykh konfliktakh. Kyiv : Krytyka, 1998. 334 s. (іn Ukrainian).

Bovua D. Shliakhtych, kripak i revizor. Polska shliakhta mizh tsaryzmom ta ukrainskymy masamy (1831–1863). Kyiv : INTEL, 1996. 421 s. (іn Ukrainian).

Statystycheskіe tablytsу Rossіiskoi іmperіі, yzdavaemіe po rasporiazhenіiu mіnіstra vnutrennіkh del tsentralnуm statystycheskym komytetom. Vуp. 2 : Nalychnoe naselenіe іmperіі za 1858 hod / red. A. Bu¬she¬na ; predysl. A. Troinytskyi. Sankt-Peterburh, 1863. 330 s. [in Russian].

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv.

Zaitsev V. M. Sotsіalno-soslovnуi sostav uchastnykov vosstanіia 1863 h. (Opуt statystycheskoho analyza). Moskva : Nauka ; Hlavnaia redaktsyia vostochnoi lіteraturу, 1973. 232 s.

Zemskyi Yu. Stratehiia orhanizatsii Sichnevoho povstannia 1863–1864 rr. v Pravoberezhnii Ukraini ta pereshkody v ii realizatsii. Istorychnyi arkhiv. 2011. Vyp. 6. S. 27. (іn Ukrainian).

Trushchynskyi M. Sviashchenyk Stanislav Bzhuska – ostannii kapelan Sichnevoho povstannia 1863 r. Naukovi zapysky. Seriia “Istoriia”. S. 116–121. (іn Ukrainian).

Pobirchenko N. Do istorii vzaiemyn M. Drahomanova ta Kyivskoi hromady v konteksti ukrainskoho kulturno-prosvitnytskoho rukhu (druha polovyna ХІХ st.). Istoryko-pedahohichnyi almanakh. 2012. Vyp. 1. S. 17–32. (іn Ukrainian).

Ukraina ta Polshcha kriz pryzmu stolit. Zbirnyk statei : materialy Mizhn. nauk.-prakt. konferentsii “Poliaky na Chernihovo-Sivershchyni – “svoi” / “chuzhi””, pryurochenoi do 350-i richnytsi skhidnoho pokhodu Yana II Kazymyra. 21 liutoho 2014 r., m. Nizhyn. 2014. 248 s. (іn Ukrainian).

Bakovetska O. Rymo-katolytska tserkva Ukrainy v umovakh zahostrennia revoliutsiinoi sytuatsii v Rosiiskii imperii v 60-kh rr. ХІХ stolittia. S. 83–87. (іn Ukrainian).

Shostak I. Hromadiansko-politychna pozytsiia volynskoho ta podilskoho rymo-katolytskoho dukho-venstva u polskykh povstanniakh 1830–31 ta 1863 rokiv. Studia politologica Ucraino-Polona. 2015. Vyp. 5. S. 233–239. (іn Ukrainian).

Kryvosheia I. I. Sichneve povstannia na Umanshchyni. Uman : FOP Zhovtyi O. O., 2013. 30 s. [Seriia “Umanski starozhytnosti”]. (іn Ukrainian).

Zolota hramota. (іn Ukrainian).

Aveide O. Pokazania і Zapysky o polskom vosstanіі 1863 hoda. Moskva : Іzdatelstvo AN SSSR, 1961. 716 s. [in Russian].

Polske natsionalne povstannia 1863–1864 rr. na Pravoberezhnii Ukraini: vid mifiv do faktiv : kol. monohrafiia / za red. I. Kryvoshei, N. Moravtsia. Uman : FOP Zhovtyi O. O., 2014. 184 s. (іn Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti.

Zemskyi Yu. Ukrainsko-polske neporozuminnia v khodi povstannia 1863 r. (іn Ukrainian).

Halushka A., Hyrych I. ta in. U kihtiakh dvohlavykh orliv. Tvorennia modernoi natsii. Ukraina pid skipetramy Romanovykh i Habsburhiv. Kharkiv, 2016. (іn Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti.

Hud B. Ukrainsko-polski konflikty novitnoi doby: etnosotsialnyi aspekt. Kharkiv : Akta, 2011. 472 s. (іn Ukrainian).


Повний текст: PDF
20 :: 31

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.