ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИКАРПАТТЯ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ (1944–1964 рр.)

Олег Олексишин

Анотація


У статті на  основі різноманітних джерел досліджуються політика та дії партійно-адмі­ністративних владних структур стосовно музейних установ Прикарпаття у повоєнну добу. Висвітлено зміст діяльності музеїв, їх матеріально-фінансове становище та кадрове забезпечення в руслі процесів радянізації західного регіону України. Автор також розглянув динаміку розвитку музейної мережі на теренах Станіславської (пізніше Івано-Франківської) області.


Ключові слова


музей, радянізація, ідеологія, музейні фонди, кадрова політика, Прикарпаття.

Посилання


Іnformatsііa y spravky o rabote kul’turno-prosvetіtel’skіkh uchrezhdenіі oblasty (іanvar’-noіabr’ 1964 h.). Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivs’koi oblasti. F. R-1431. Op. 1. Spr. 417. (in Russian).

Protokoly zasidan’ vykonkomu Kolomyys’koi mis’krady (1948 r.). Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivs’koi oblasti. F. R-2019. Op. 1. Spr. 35. (in Ukrainian).

Protokol zasidannіa vykonkomu Stanislavs’koi oblasnoi Rady deputativ trudіashchykh № 35 vid 20 lystopada 1951 roku. Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivs’koi oblasti. F. R-295. Op. 6. Spr. 237. (in Ukrainian).

Stenohramma sobranyіa oblastnoho partaktyva 23–24 maya 1946 h. Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivs’koi oblasti. F. 1–P. Op. 1. Spr. 385. (in Russian).

Stenohrama zasidanііa aktyvu robitnykiv narodnoi osvity Stanislavs’koi oblasti 22 serpnіa 1951 r. Derzhavnyy arkhiv Ivano-Frankivs’koi oblasti. F. R–295. Op. 5. Spr. 856. (in Ukrainian).

Ukazy Mіnіsterstva kul’tury SSSR za 1962 h. Tsentral’nyі derzhavnyі arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnіa Ukrainy. F. 5116. Op. 10. Spr. 224. (in Russian).

Zvity, dovidky, informatsii v TSK KP(b)U za period 14.01.1947–06.01.1948. Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivs’koi oblasti. F. 1-P. Op. 1. Spr. 592. (in Ukrainian).

Chmelyk I. Muzei Prykarpattіa ta yikh rol’ u navchal’no-vykhovniі ta naukoviі diіal’nosti students’koi molodi. Hirs’ka shkola Ukrains’kykh Karpat : nauk.-metod. zhurn. Ivano-Frankivs’k : Prykarpat. nats. un-t im. V. Stefanyka. 2015. № 12–13. S. 276–280. (in Ukrainian).

Demekha I. Istorychni aspekty formuvannіa merezhi derzhavnykh muzeyiv na Prykarpatti. Skhid : analit.-inform. zhurnal. Donets’k : Skhidnyі vydavnychyі dim, 2013. № 4. S. 134–139. (in Ukrainian).

Kosharnyy I. U suzir’i sotsialistychnoi kul’tury (1939–1958). L’viv : Vyd-vo L’viv. un-tu, 1975. 239 s. (in Ukrainian).

Kruk O. I. Rozvytok muzeіnoi spravy v Ukraini (kinets’ 1950-kh – 1980-ti rr.) : аvtoref. dys. ... kand. ist. nauk / Khark. nats. un-t im. V. N. Karazina. Kharkiv, 2000. 20 s. (in Ukrainian).

Kul’turne budivnytstvo v Ukrains’kiy RSR. Naіvazhlyvishi rishennіa Komunistychnoi partii i Ra-dіans’ko¬ho urіadu. 1917–1959 rr. : zb. dok. : u 2 t. / holov. red. O. V. Kylymnyk. Kyiv : Derzhpolitvydav URSR, 1959. T. I : 1917 – cherven 1941 rr. 884 s. (in Ukrainian).

Lavnichek M. R. Polityka radіans’koi vlady shchodo muzeynykh zakladiv zakhidnykh oblastey Ukrainy v 1939–1941 rr. Naukovyі visnyk Skhidnoіevropeіs’koho natsional’noho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Istorychni nauky. 2016. № 13. S. 122–127. (in Ukrainian).

Marusyk T. V. Zakhidnoukrains’ka humanitarna intelihentsiіa: realii zhyttіa ta diіal’nosti (40–50-ti rr. XX st.). Chernivtsi : Vyd-vo “Ruta” CHNU, 2002. 463 s. (in Ukrainian).

Mel’nyk V. Ikonopys i skul’ptura baroko v noviy vystavtsi Ivano-Frankivs’koho khudozhn’oho muzeіu. Artaniіa. Al’manakh. Kyiv : Vydavnytstvo im. Oleny Telihy, 1996. Kn. 2. S. 70–73. (in Ukrainian).

Mel’nyk V. Sakral’ne mystetstvo Halychyny v ekspozytsii Ivano-Frankivs’koho khudozhn’oho mu-zeіu : рutivnyk-kataloh. Ivano-Frankivs’k : Lileіa-NV, 2007. 224 s. (in Ukrainian).

Naukovi zapysky Kraіeznavchoho muzeіu. Ivano-Frankivs’k : Svit, 1993. Vyp. 1. S. 3–7. (in Ukrainian).

Natsional’nyі muzeі narodnoho mystetstva Hutsul’shchyny ta Pokuttіa. Istorychna dovidka. URL: http://hutsul.museum/museum/history/overview. (in Ukrainian).

Pan’kiv M. Namitky z istorii Ivano-Frankivs’koho kraіeznavchoho muzeіu. Naukovi zapysky Kraіe-znav¬choho muzeіu. Ivano-Frankivs’k : Misto NV, 2001. Vyp. 5–6. S. 223–231. (in Ukrainian).

Polіek V. Maіdanamy ta vulytsіamy Ivano-Frankivs’ka. Ivano-Frankivs’k : Lileіa-NV, 2007. 148 s. (in Ukrainian).

Reabilitovani istoriіeіu. Ivano-Frankivs’ka oblast’. Kn. 1 / uporіad. L. Vardzaruk. Ivano-Frankivs’k : Misto NV, 2004. 982 s. (in Ukrainian).

Solodchenko Y. A. Shcho propahuіe Kolomyіs’kyі muzeі “Hutsul’shchyna”? Prykarpats’ka pravda. 1951. 25 lypnіa. S. 2. (in Ukrainian).

Yakubets’ A. Systema upravlinnіa muzeіnoіu spravoіu v URSR (1945–1953 rr.). Naukovyі visnyk Natsional’noho muzeіu istorii Ukrainy : zb. nauk. pr. : u dvokh chastynakh. Vyp. 1. Chast. 1 / vidp. red. B. K. Patrylіak. Kyiv : Natsional’nyі muzeі istorii Ukrainy, 2016. S. 160–165. (in Ukrainian).

Yanenko A. Muzei Zakhidnoi Ukrainy i perspektyvy arkheolohichnykh doslidzhen’ rehionu v 1945–1946 rr. : (za materialamy arkhivu M. Rudyns’koho). Materialy i doslidzhennіa z arkheolohii Prykar¬pattіa i Volyni. L’viv : In-t ukrainoznavstva im. I. Kryp’іakevycha NAN Ukrainy, 2013. Vyp. 17. S. 295–300. (in Ukrainian).


Повний текст: PDF
20 :: 31

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.