АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА ФЕДАКА НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Богдан Савчук

Анотація


У статті автор аналізує адвокатську діяльність львівського адвоката Степана Федака в період 1880–1900-х рр. Джерельною основою виступають публікації галицьких періодичних видань цього періоду й кореспонденція. На основі співставлення фактів джерел, виокремлено основні напрямки робо­ти канцелярії адвоката.

Автор статті виділяє основні напрямками функціонування канцелярії адвоката: захист клієн­тів у ході судових процесів, юридичне представництво установ і організацій, розробка різного роду офі­ційних документів, участь у проведенні аукціонів, розподілі майна й спадщини. Автор коротко розкрив кожний із них.

Зазначається, що адвокатська робота означеного періоду посідала провідне місце у діяльності С. Федака. Успішне ведення адвокатської практики допомогло здобути авторитет у середовищі г­а­ли­ць­кої інтелігенції Галичини. Роботу адвокатом С. Федак поєднував із діяльністю в інших фінансово-економічних установах краю.


Ключові слова


Степан Федак, адвокатська діяльність, адвокатська канцелярія, Львів, Східна Галичина.

Посилання


Arkusha O. Vyborchi zlovzhyvannia v Halychyni v druhiі polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st. Zaxid.net. Analitychne internet vydannia. 2012. 8 lystopada. URL: https://zaxid.net/viborchi_zlovzhivannya_ v_galichini_u_drugiy_polovini_hih__na_pochatku_hh_stolittya_n1270165 (data zvernennia 04.07.2018).

Baran Z. Stepan Fedak. Zakhidno-Ukrains’ka Narodna Respublika, 1918–1923. Uriady. Postati / upor. M. Lytvyn, I. Pater, I. Soliar. L’viv : Inst. Ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha, 2009. S. 289–306. (in Ukrainian).

Bojchuk A. Instytut advokatury v Halychyni druhoi polovyny XIX – pochatku XIX stolittia. Istoryko-pravove doslidzhennia : monohrafiia. Odesa : Feniks, 2012. 152 s. (in Ukrainian).

Vasylyk I. Yurydychnyі fakul’tet L’vivs’koho universytetu u pidhotovtsi ta stanovlenni advokativ i pravnykiv – diiachiv ukrains’koho natsional’noho vidrodzhennia. Ukrainoznavchyі al’manakh. Kyiv : Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka, 2014. Vyp. 17. S. 95–98. (in Ukrainian).

Voloshyn M. Tym, scho vidiіshly vid nas u borot’bi za pravo. Yuvilejnyі al’manakh “Soiuzu ukrains’kykh advokativ u L’vovi” / repr. vyd., upor. M. Petriv. Kyiv : Yustynian, 2014. S. 101–136. (in Ukrainian).

Hankevych L. Desiatylittia Soiuzu ukrains’kykh advokativ. Yuvilejnyі al’manakh “Soiuzu ukrains’kykh advokativ” u L’vovi / repr. vyd., upor. M. Petriv. Kyiv : Yustynian, 2014. S. 59–100.

Hladun M. Provedennia partseliatsii v Skhidniі Halychyny mizhvoiennoho periodu. Visnyk L’vivs’koi komertsiіnoi akademii. Seriia: humanitarni nauky. 2014. Vyp. 12. S. 161–170. (in Ukrainian).

Hlovats’kyі I. Zasnuvannia ta pravovyj status advokats’kykh palat u Halychyni v druhiі polovyni XIX st. Naukovyі visnyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia iurydychna. 2008. № 2. S. 1–13.

Hlovats’kyі I. Osoblyvosti rozvytku instytutu advokatury na zemliakh Skhidnoi Halychyny i Bukovyny. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia iurydychna. 2003. Vyp. 38. S. 119–127. (in Ukrainian).

Horak I. Horak Ya. Lysty Stefana Fedaka do Ivana Franka. Naukovyj visnyk muzeiu imeni Ivana Franka. L’viv, 2010. Vyp. 9. S. 210–213. (in Ukrainian).

D-r Stepan Fedak. Dilo. 1937. 12 sichnia. Ch. 6. S. 3.

Z sudovoi zaly. Sered kulykivs’koho bahna. Dilo. 1891. 5 liutoho. URL: https://zbruc.eu/node/47299 (data zvernennia 04.07.2018)

Instytut Literatury imeni T. Shevchenka. F. 3. № 1625. Ark. 573. URL: http://prima.lnu.edu.ua/ istoryky/franko-letters/1625/1625_0573.JPG (data zvernennia 25.04.18).

Luchakivs’ka I. Sotsial’nyі portret ukrains’kykh pravnykiv Halychyny (kinets’ XIX – pochatok XX st.). Ukraina-Yevropa-Svit. Mizhnarodnyі zbirnyk naukovykh prats’. Seriia: istoriia mizhnarodni vidnosyny. Terno¬pil’, 2015. Vyp. 15. S. 89–99. (in Ukrainian).

Mysak N. Halyts’ki advokaty naprykintsi KhIKh – na pochatku ХХ stolittia: natsional’na identy-fikatsiia i profesijna diial’nist’. Ukraina–Pol’scha: istorychna spadschyna i suspil’na svidomist’. Vyp. 5 : Yuvileіnyі zbirnyk na poshanu O. Kolianchuka. L’viv, 2012. S. 26–37, 28. (in Ukrainian).

Nahirnyj M. Stepan Fedak. Do 150-richchia zabutoho filantropa.

Ukrains'ke slovo. 2011. № 3. 19–25 sichnia. S. 3, 14.

Novynky: Molodi advokaty Rusyny. Dilo. 1890. 14 bereznia. Ch. 49. S. 2.

Novynky: Dilo. 1884. 11 chervnia. Ch. 61–62. S. 4.

Novynky: Dilo. 1885. 6 zhovtnia. Ch. 105. S. 3.

Novynky: Dilo. 1890. 7 liutoho. Ch. 21. S. 2.

Novynky: Dilo. 1890. 8 liutoho. Ch. 22. S. 4.

Novynky: Dilo. 1894. 27 veresnia. Ch. 206. S. 3.

Novynky: D-r Stefan Fedak… Dilo. 1890. 8 zhovtnia. Ch. 217. S. 3.

Novynky: Oboronu p. M. Kozlovs’koho… Dilo. 1890. 22 serpnia. Ch. 179–180. S. 3.

Novynky: Rozprava sudova o obydu chesty. Dilo. 1891. 13 lypnia. URL: https://zbruc.eu/node/53769 (data zvernennia 04.07.2018).

Novynky: Sprava “Chasopysy Pravnychoi” pered sudom druhoi instantsii.

Dilo. 1889. 16 lypnia. URL: https://zbruc.eu/node/24618 (data zvernennia 04.07.2018).

Novynky: pered l’vivs’kym sudom prysiazhnym. Dilo. 1893. 15 berezeia. Ch. 49. S. 3.

Novynky: pered sudom prysiazhnykh. Dilo. 1890. 4 kvitnia. URL: https://zbruc.eu/node/34685 (data zvernennia 04.07.2018)

Novynky: protses o bohokhul’stvo. Dilo. 1891. 6 bereznia. Ch. 43. S. 2.

Novynky: protses prof. M. Kozlovs’koho. Dilo. 1890. 28 serpnia. Ch. 185. S. 4.

Novynky: rozprava sudova. Dilo. 1891. 17 chervnia. URL: https://zbruc.eu/node/52854 (data zver-nennia 04.07.2018).

Pan’kova S. Khto pershym prydbav grunt na l’vivs’kiі Sofiivtsi: Ivan Franko chy Mykhaіlo Hrushevs’kyі? Visnyk Naukovoho tovarystva im. T. Shevchenka. Chyclo 44. Osin’-zyma. L’viv, 2010. S. 45–48.

Petriv M. “Chasopys’ Pravnycha” – pershyі ukrains’kyі iurydychnyі zhurnal ta іoho rol’ u stanovlenni pravovoi dumky v Halychyni. Naukovyі visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu. Seriia: Pravo. 2014. Vyp. 26. S. 34–40. (in Ukrainian).

Petriv M. Ukrains’ki advokaty: derzhavni, hromads’ki, politychni ta kul’turno-osvitni diiachi kintsia XIX – pershoi polovyny XX st. Kyiv : Yustinian, 2014. 544 s. (in Ukrainian).

Protses M. Korolia i tovaryshiv. Dilo. 1897. 22 serpnia. Ch. 180. S. 3.

Protses prof. M.Kozlovs’koho… Dilo. 1890. 1 veresnia. Ch. 187. S. 1–2.

Protses prof. M.Kozlovs’koho… Dilo. 1890. 29 serpnia. Ch. 184. S. 2.

Stasiuk O. Stepan Fedak: shtrykhy do portreta l’vivs’koho advokata i hromads’koho diiacha. L’viv: misto, suspil’stvo, kul’tura / Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna. L’viv ; Krakiv, 2012. T. 8. Ch. 1 (Vlada i suspil’stvo). S. 115–128. (in Ukrainian).

Tsentral’nyі derzhavnyі istorychnyі arkhiv Ukrainy, m. Kyiv. (dali – TsDIA Ukrainy u Kyievi). F. 1235. Op. 1. Spr. 797. Ark. 1–3.

Tsentral’nyі Derzhavnyі istorychnyі arkhiv Ukrainy, m. L’viv. F. 373. Op. 1. Spr. 8. 26 ark. Ark. 26.

Sheremeta O., Shumlians’kyі V. Pol’s’ki zlovzhyvannia ta ukrains’ke khrunivstvo iak element vybor-choi systemy v Avstro-Uhors’kiі derzhavi u 1873–1914 rr. Demokratychne vriaduvannia: elektronne naukove fakhove vydannia. L’viv, 2015. Vyp. 15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2015_15_12. (data zvernennia 18.10.2018). (in Ukrainian).

Kronika. Gazeta Lwowska. 1884. 14 czerwieca. S. 3.

Kronika. Gazeta Lwowska. 1885. 3 pażdziernika. S. 3.

Kronika. W Lwowskiej Izbię... Gazeta Lwowska. 1914. 31 stycznia. № 24. S. 3.

Kronika. Wybor w Izbię... Gazeta Lwowska. 1898. 17 grudnia. № 286. S. 3.

Nadesłane. Gazeta Lwowska. 1890. 21 maezeca. № 66. S. 6.

Ogłoszenie. Gazeta Lwowska. 1891. 30 kwietnia. № 97. S. 11.

Rozmaite obwieszczenia. Gazeta Lwowska. 1890. 18 lutego. № 39. S. 9.

Upadłości. Gazeta Lwowska. 1890. 12 grudnia. № 284. S. 3.

Z izby sądowej. (Podpalenie). Gazeta Lwowska. 1891. 31 stycznia. № 24. S. 2.

Z izby sądowej. (Podpalenie). Gazeta Lwowska. 1891. 31 stycznia. № 24. S. 2.

Z izby sądowej. Gazeta narodowa. 1890. 7 maja. № 105. S. 2.


Повний текст: PDF