МІСЦЕ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА У БОЙКОТІ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1921 р. У ГАЛИЧИНІ

Олег Єгрешій

Анотація


У статті автор на основі широкої архівної джерельної бази з’ясовує місце греко-католицького духовенства у бойкоті перепису населення 1921 р. Автором визначено, що польські органи влади провели перепис населення аби показати визнання українцями приналежності галицьких земель до Польщі, а також продемонструвати перевагу польського населення в Галичині. З’ясовано, що близько половини українського населення Східної Галичини не взяло участі в переписі 1921 р. Українські політичні партії, громадські організації та Греко-католицька Церква бойкотували перепис. За активну громадянську позицію священиків піддавали репресіям: накладали штрафи, інтернували, арештовували. Польська адміністрація відстежувала діяльність випускників греко-католицьких духовних семінарій, які займали активну державницьку  позицію.


Ключові слова


Греко-католицька церква, перепис населення 1921 р., польська влада, репресивна політика, Східна Галичина.

Посилання


Aleksiіevets’ L. Pol’shcha v 1918–1926 rr. u vymiri s’ohodennіa. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/ Aleksiievets_Lesia/Polscha_v_1918_1926_rr_u_vymiri_sohodennia. (in Ukrainian).

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). Inventarz Zbioru Ministestwo Wyznan Religijnych і Os-wie¬cenia publicnego w Warszawie z lat 1917–1939. Tom 1. Numer zespolu 14. Sygn. 928 (Sprawy osobowe ksiezy – raporty wojewodow o antypanstwowej dzialanosci kleru grecko-katolickiego w Malopolsce 1919–1939).

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN): Nr 5336 zesp. (Sprawy wewnetretrzne, glownie dotyczace Koscio¬la i kleru. Korespondencja, raporty, notatki, wycinci prasowe 1919–1920).

Archiwum Panstwowe w Krakowie, Oddzial II, Inwentarz akt Starostwa Powiatowego w Grybowie z lat 1919–1930. Nr zesp 217. Sygn 23. (Referat administratycyjno-prawny Sprawy wyznaniowe oraz kultury i stuki 1. Spravy kosciola grecko-katolickiego i pravoslavnogo 3 inne wyznania i sekty, 1919–1923).

Archiwum Panstwowe w Przemyslu. Nr zesp 4188. Sygn 4157. (Sprawy karności księży. Zwalszanie wrogich agitaciyi przeciwko cerkwi. Sprawozdanie o stanie religiyno moralnym parafii. Wiytacje dekanalne parafii. Sprawy Zakon ów i Ochronek. Odznaki kryłoszańskie. Dom prezbiterialny, 1937).

Delіatyns’kyі R. Diіal’nist’ dukhovenstva Stanyslavivs’koi yeparkhii UHKTS v umovakh ut¬verdzhen-nіa pol’s’koho okupatsiynoho rezhymu (1920–1923 rr.). URL: http://www.mesogaia-sarma¬tia.narod.ru/ mesogaia/delyat03.htm (in Ukrainian).

Delіatyns’kyі R. Rehulіuvannіa pravovoho statusu hreko-katolyts’koi Tserkvy v konteksti podiі radіans’ko-pol’s’koi viіny u 1920–1921 rr. (na prykladi Stanislavivs’koi yeparkhii). Ukraina soborna : Zbirnyk naukovykh statey / red. kol.: O. P. Reyent (vidp. red.) ta in. Kyіv : In-t istoriyi Ukrainy NAN Ukrainy, 2005. Vyp. 2. Ch. 2 : Sotsiokul’turni, etnokonfesiіni ta demohrafichni problemy formuvannіa ukrains’koi natsii. S.309–320. (in Ukrainian).

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivs’koi oblasti. F. 2. Op.1. Spr. 31. (Donesennіa voіevods’koho uprav¬¬-linnіa ministerstvu vnutrishnikh sprav pro boykot perepysu naselennіa yakyі provodyly ukraintsi Stanislavshchyny).

Derzhavnyі arkhiv L’vivs’koi oblasti. F. 1. Op. 14. Spr. 1029. (Sprava pro rozhlіad zvynuvachen’ svіashchenyka Hreko-katolyts’koho v Menkyshi novomu Yaroslavs’koho povitu Lishchyns’koho Yosypa v diіal’nosti spryamovanoi proty pol’s’koi vlady).

Derzhavnyі arkhiv Ternopil’s’koi oblasti. F. 231. Op. 1. Spr. 9. (Informatsii povitovykh starostv pro ahitatsiіu yaku povodіat’ ukrains’ki natsionalisty proty perepysu naselennіa na terytorii Ternopil’s’koho voіevodstva).

Hud’ B. V. Ukrains’ko-pol’s’ki konflikty novitn’oi doby: etnosotsial’nyі aspekt : monohrafiіa. Kharkiv : Akta, 2011. 470 s. (in Ukrainian).

Zashkil’nіak L., Krykun M. Istoriya Pol’shchi. Vid naіdavnishykh chasiv do nashykh dniv. L’viv : L’vivs’kyі natsional’nyі universytet im. I. Franka, 2002. 752 s. (in Ukrainian).

Yahol’nits’ka O. Osoblyvosti perepysiv naselennіa Pol’shchi 1921 r. ta 1931 r. i kartyna etnichnoho i konfesiynoho skladu suspil’stva Druhoyi Rechi Pospolytoyi). Visnyk Dnipropetrovs’koho universytetu. Seriіa: Istoriіa ta arkheolohiіa. 2010. Vyp. 18. S. 186–190. (in Ukrainian).

Krasivs’kyі O. Halychyna u pershiі chverti ХХ st.: Problemy pol’s’ko-ukrains’kykh stosunkiv. L’viv : Vyd-vo LFUADU, 2000. 414 s. (in Ukrainian).

Kuhutіak M. Halychyna: storinky istorii : narys suspil’no-politychnoho rukhu (ХІХ st. – 1939 r.). Iva-no-Frankivs’k, 1993. 199 s. (in Ukrainian).

Makarchuk S. Polіaky pivdenno-skhidnykh voyevodstv Pol’shchi mizhvoіennoho chasu: sotsial’ni ta politychni rysy. Polіaky, ukraintsi, bilorusy, lytovtsi u mizhvoіenniі Pol’shchi (1921–1939) : mate¬rialy mizh¬na-rodnoi naukovoi konferentsii. Drohobych : Kolo, 2005. S. 5–18. (in Ukrainian).

Pylypiv I. Hreko-katolyts’ka tserkva v suspil’no-politychnomu zhytti Skhidnoi Halychyny (1918–1939) : monohr. Ternopil’ : Ekonomichna dumka TNEU, 2011. 440 s. (in Ukrainian).

Ruda O. Derzhavna polityka Druhoi Rechi Pospolytoi v natsional’niy sferi u 1918–1926 rokakh. Problemy humanitarnykh nauk. Seriіa “Istoriya”. Vyp. 36. S. 160–174. (in Ukrainian).

Vyzdryk V. Vstanovlennya pol’s’koi administratsii v Halychyni na pochatku 20-kh rokiv ХХ stolittya. Hrani. Istoriіa. № 8 (112). Serp. 2014. S. 157–163. (in Ukrainian).

Vyzdryk V. Sotsial’no-ekonomiіani ta suspil’no-politychni protsesy v halyts’komu seli (1919–1939) : аvtoref. dys. ... doktora istor. nauk. L’viv, 2016. 36 s. (in Ukrainian).


Повний текст: PDF
20 :: 31

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.