ВІЙСЬКОВО-ДИПЛОМАТИЧНІ МІСІЇ КРАЇН АНТАНТИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 1918–1919 рр.

Євген Лизень

Анотація


У статті розкрито роботу перших військово-дипломатичних місій держав Антанти наприкінці 1918 р. – на початку 1919 р. Означено позицію урядів ЗУНР і Польщі та озвучено рекомендації антан­тівських делегацій щодо унормування польсько-українського військового конфлікту.


Ключові слова


ЗУНР, Польща, переговорний процес, Антанта, миротворчі місії.

Посилання


Vytvytskyi S. Halychyna v mizhnarodnii politytsi v 1914–1921 rr.: Spohady. Ukr. Istoryk. Niu-York ; Toronto ; Miunkhen, 1995. № 1/4. S. 100–118. (in Ukrainian).

Vpered. 1918. 17 hrud. (in Ukrainian).

Davydiv I. Ukrainska presova sluzhba u Vidni. Chervona Kalyna. 1939. S. 46–49. (in Ukrainian).

Datskiv I. Dyplomatiia ukrainskykh natsionalnykh uriadiv u zakhysti derzhavnosti (1917–1923 rr.) [Tekst] : dys. ... d-ra ist. nauk : 07.00.02 / Dyp. akad. Ukrainy pry M-vi zakordon. sprav Ukrainy. Kyiv, 2010. 474 s. (in Ukrainian).

Dilo. 1918. 1 lystop. (in Ukrainian).

Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika. 1918–1923: Istoriia / kerivnyk avtorskoho kolektyvu y vidpovidalnyi redaktor Oleksandr Karpenko. Ivano-Frankivsk : Siversiia, 2001. 628 s. (in Ukrainian).

Krasivskyi O. Skhidna Halychyna i Polshcha v 1918–1923 rr.: Problemy vzaiemovidnosyn. Kyiv : Vyd-vo UADU, 1998. 304 s. (in Ukrainian).

Lytvyn M. Ukrainsko-polska viina 1918. Lviv, 1998. 488 s. (in Ukrainian).

Lozynskyi M. Halychyna v rr. 1918–1920. Niu-York : Chervona Kalyna, 1970. 228 s. (in Ukrainian).

Pavliuk O. Zovnishnia polityka. Kyivska starovyna. 1997. № 3/4. S. 114–138. (in Ukrainian).

Pinak Ye., Chmyr M. Viisko Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rr. / pid zah. red. K. Halushka. Kharkiv : Knyzhkovyi Klub “Klub Simeinoho Dozvillia”, 2017. 432 s. (in Ukrainian).

Polshcha – narys istorii / za red. V. Mendzhetskoho, Ye. Bratsysevycha ; per. iz pol. I. Svarnyka. Warshava : Instytut natsionalnoi pamiati, 2015. 368 s. (in Ukrainian).

Tyshchyk B. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika (1918–1923). Istoriia derzhavy i prava. Lviv : Triada plius, 2004. 392 s. (in Ukrainian).

Stakhiv, M. Zakhidna Ukraina : narys derzh. bud-va ta zbroinoi i dyp. oborony v 1918–1919 pp. T. 3. Skrenton : Ukr. rob. soiuz, 1960. 212 s. (in Ukrainian).

Tsehelskyi L. Vid legendy do pravdy. Niu York ; Filadelfiia, 1960. (in Ukrainian).

Kukulka J. Francja a Polska po traktacie Wersalskim (1919–1922). Warszawa, 1970. S. 51. (in Poland)

Klimecki M. Polsko-Ukrainska wojna o Lvov i Wschodni Galicje 1918–1919 r.. Warshawa, 1997. 278 s. (in Polish).

Czubinski A. Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918–1921. S. 57. (in Polish).

Wedrowskji J. R. Stany Zjednoczny a odrodzenie Polski. Polityka Stanow Zjednoczonych wodec spra-wy polskiej і Polski w latach 1916–1919. Wroclaw ; Warszawa ; Krakow ; Gdansk, 1980. S. 149. (in Polish).


Повний текст: PDF
20 :: 31

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.