СТАНОВЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗУНР (осінь 1918 – весна 1919 рр.)

Любомира ФЕДУНИШИН

Анотація


У статті досліджено процес становлення дипломатичної служби Західно-Української Народ- ної Республіки (ЗУНР), особливості і проблеми діяльності міжнародних представництв і місій. Зазна- чено, що важливим завданням було формування зовнішньополітичного апарату і визначення пріорите- тів зовнішньої політики: об’єднання з Українською Народною Республікою (УНР), здобуття прихиль- ності країн Антанти, налагодження відносин з Чехо-Словацькою республікою, Угорщиною, Румунією та іншими країнами з метою збереження незалежності, територіальної цілісності і здобуття міжна- родного визнання. Автором висвітлено про відкриття представництв і посольств у Відні, Празі, Буда- пешті, Бухаресті, Лондоні, Берліні, Вінніпегу, Оттаві, Вашингтоні та інших містах.


Ключові слова


Західно-Українська Народна Республіка, дипломатична служба, закордонна місія, представництво, міжнародна діяльність, посол, делегація, зовнішня політика.

Посилання


Adadurov V. Polityka Frantsii stosovno ukrainsko-polskoho konfliktu za Skhidnu Halychynu v period z lystopada 1918 po berezen 1919 rr. Ukraina v mynulomu. Kyiv ; Lviv, 1995. Vyp. VII. S. 18–32. [in Ukrainian].

Derzhaliuk M., Vidnianskyi S., Koval V., Serhiichuk V., Martynov A. Ukraina v zarubizhnykh doktry- nakh ta stratehiiakh ХХ stolittia. Politychna dumka. 1996. № 1. S. 64–82. [in Ukrainian].

Dovhan Yu. Uchast Velykobrytanii u vyrishenni polsko-ukrainskoho konfliktu v Halychyni u 1918– 1919 rr. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia. Vyp. VII. 2003. S. 154–163. [in Ukrainian].

Hentosh L. Vatikan i ukrainske pytannia v Halychyni (1918–1923 rr.). Mizhnar. nauk. konf., prysviach.

-rich. ZUNR. 1–3 lyst. 1993 r. : materialy. Ivano-Frankivsk, 1993. S. 86–88. [in Ukrainian].

Herus O. Pershi poslantsi Ukrainskoho uriadu v Kanadi. Litopys Chervonoi Kalyny. 1993. № 10–12.

S. 64–65. [in Ukrainian].

Hunchak T. Ukraina: persha polovyna ХХ stolittia : narysy politychnoi istorii. Kyiv : Lybid, 1993.

s. [in Ukrainian].

Kalakura Ya., Panchuk A. Novitnia istoriohrafiia Zluky UNR ta ZUNR. Ukrainska sobornist : ideia, dosvid, problemy (Do 80-richchia Aktu zluky 22 sichnia 1919 r.) : zbirnyk. Kyiv : IPiEND, 1999. S. 234–242. [in Ukrainian].

Karpenko O. Osnovni napriamy zovnishnoi polityky Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. Ukraina : kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika. Lviv, 2000. Vyp. 6. S. 230–233. [in Ukrainian].

Konstytutsiini akty Ukrainy 1917–1920: Nevidomi konstytutsii Ukrainy. Kyiv : Filos. i sotsiol. dumka, 1996. 272 s. [in Ukrainian].

Kroitor V. Problema Pokuttia u vidnosynakh mizh Rumuniieiu i ZUNR. Halychyna. 2001. № 5–6.

S. 231–234. [in Ukrainian].

Kuchyk O. Mizhnarodne stanovyshche Ukrainy v 1918–1919 rr. Ukraina : kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika. Vyp. 6. Lviv : Instytut ukraino- znavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2000. S. 248–251. [in Ukrainian].

Lytvyn M. Ukrainsko-polska viina 1918–1919. Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy; Instytut Tsentralno-Skhidnoi Yevropy, 1998. 488 s. [in Ukrainian].

Lytvyn M. ZUNR na heopolitychnii karti Tsentralno-Skhidnoi Yevropy. Ukraina : kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika. Vyp. 6. Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2000. S. 208–230. [in Ukrainian].

Lytvyn M., Naumenko K. Istoriia ZUNR. Lviv : Instytut ukrainoznavstva NAN Ukrainy, 1995. 362 s. [in Ukrainian].

Nahaievskyi I. Istoriia ukrainskoi derzhavy dvadtsiatoho stolittia. Kyiv : Ukrainskyi pysmennyk, 1994.

s. [in Ukrainian].

Nahorniak M. Ukrainske pytannia v zovnishnopolitychnii doktryni T. H. Masaryka. Ukraina : kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika. Vyp. 6. Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2000. S. 277–281. [in Ukrainian].

Narysy z istorii dyplomatii Ukrainy. Kyiv : Alternatyvy, 2001. 739 s. [in Ukrainian].

Nesuk M., Repryntsev V., Kaminskyi Ye. Ukraina u zarubizhnykh doktrynakh ta stratehiiakh ХХ stolittia. Politychna dumka. 1995. № 2–3. S. 50–69. [in Ukrainian].

Pavliuk O. Borotba Ukrainy za nezalezhnist i polityka SShA (1917–1923). Kyiv : Vyd. dim “KM Academia”, 1996. 188 s. [in Ukrainian].

Pavliuk O. Try misii do Vashynhtona. Polityka i chas. 1997. № 1. S. 65–79. [in Ukrainian].

Pavliuk O. Ukrainsko-chekhoslovatska konfederatsiia (z istorii vzaiemyn Ukrainy i ChSR v 1917– 1921 rr.). Kyivska starovyna. 1999. № 1. S. 65–77. [in Ukrainian].

Pavliuk O. Zovnishnia polityka ZUNR. Vsesvit. 1992. № 1–2. S. 176–178. [in Ukrainian].

Pavliuk O. ZUNR i polityka Uhorshchyny. Mizhnar. nauk. konf., prysviach. 75-rich. ZUNR. 1–3 lyst.

r.: materialy. Ivano-Frankivsk, 1993. S. 88–90. [in Ukrainian].

Pavlyshyn O. Obiednannia UNR i ZUNR: polityko-pravovyi aspekt (kinets 1918 r. – persha polovyna 1919 r.). Visnyk Lvivskoho universytetu. Istoriia. 2002. Vyp. 37/1. S. 329–349. [in Ukrainian].

Tabachnyk D. Istoriia ukrainskoi dyplomatii v osobakh : navch. posibnyk. Kyiv : Lybid, 2004. 640 s. [in Ukrainian].

Tsvenhrosh H. Mytropolyt na storozhi derzhavy. Litopys Chervonoi Kalyny. 1994. № 1–3. S. 2–5. [in Ukrainian].

Tyshchyk B. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika (1918–1923). Istoriia derzhavy i prava. Lviv : Triada plius, 2004. 392 s. [in Ukrainian].

Ukraina v ХХ stolitti. Zbirnyk dokumentiv i materialiv. Kyiv : Vyshcha shkola, 2000. 350 s. [in Ukrainian].

Vedenieiev D. Ukrainska istoriohrafiia pro prychyny ta naslidky rozryvu Aktu Zluky (zovnishnopolitychnyi aspekt). Ukrainska sobornist : ideia, dosvid, problemy (Do 80-richchia Aktu zluky 22 sichnia 1919 r.) : zbirnyk. Kyiv : IPiEND, 1999. S. 243–253. [in Ukrainian].

Vedenieiev D. Z istorii mizhnarodno-informatsiinoi diialnosti ZUNR–ZOUNR. Ukraina : kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika. Vyp. 6. Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2000. S. 274–276. [in Ukrainian].

Vidnianskyi S. Ukrainske pytannia v zovnishnopolitychnykh kontseptsiiakh Chekhoslovachchyny (1918–1989 rr.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 1997. № 1. S. 43–62. [in Ukrainian].

Yaroslavyn S. Vyzvolna borotba na Zakhidno-Ukrainskykh zemliakh u 1918–1923 rokakh. Filadelfiia, 1956. 184 s. [in Ukrainian].

Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918–1923. Dokumenty i materialy : u 5 t. T. 1 : Lystopadova 1918 r. natsionalno-demokratychna revoliutsiia. Proholoshennia ZUNR / ukladachi O. Karpenko,

K. Mytsan. Ivano-Frankivsk : Lileia-NV, 2001. 584 s. [in Ukrainian].

Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918–1923. Dokumenty i materialy : u 5 t. T. 2 : Derzhavotvorchi y administratyvno-orhanizatsiini protsesy / ukladachi O. Karpenko, K. Mytsan. Ivano- Frankivsk : Lileia-NV, 2003. 712 s. [in Ukrainian].


Повний текст: PDF
20 :: 32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.