ІСТОРИЧНА КІНОДОКУМЕНТАЛІСТИКА МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

Ігор КОЛЯДА

Анотація


У статті в контексті біографії М. Вінграновського розкрито малодосліджений аспект його творчості – історичну кінодокументалістику. Вперше із залученням нового комплексу архівних джерел та матеріалів розкрито сторінки біографії митця, пов’язані з реалізацією проекту “кіноенциклопедії історії України”, проаналізовано творчі плани митця та причини успіхів і невдач, акцентовано увагу на національно-культурницькій складовій творчості видатного діяча шістдесятництва.


Ключові слова


шістдесятництво, кінодокументалістика, історична кінодокументалістика, кінотворчість, кіноенциклопедія історії України.

Посилання


Afonina A. Rezhyser i poet. Na ekranakh Ukrainy. 1969. 23 serp. [in Ukrainian].

Bezruchko O. Vytoky tvorchoi diialnosti vydatnoho ukrainskoho kinematohrafista i poeta M. S. Vinhra- novskoho. Suchasne mystetstvo. Kyiv, 2016. Vyp. 12. [in Ukrainian].

Bezruchko A. Hrany kynoyskusstva N. S.Vіnhranovskoho (k 80-letyiu so dnia rozhdenyia). Pytannia mystatstvaznaustva, etnolohii i folklorystykу. Vyp. 22. Mіnsk : Prava ekonomika, 2017. [in Belorus].

Bezruchko O. Henialnyi ukrainskyi mytets M. S. Vinhranovskyi: mizh literaturoiu i kinematohrafom. Natsionalna identychnist v movi i kulturi : zbirnyk naukovykh prats / za zah. red. A. H. Hudmaniana. O. H. Shos- tak. Kyiv : Talkom, 2017. [in Ukrainian].

Bezruchko O. V. Tvorcha i mystetsko-nastavnytska diialnist v Ukraini diiachiv teatru i kino : monohrafiia. Kyiv : Vydav. tsentr KNUKiM, 2017. T. 1. [in Ukrainian].

Briukhovetska L. I. Literatura i kino: problemy vzaiemyn : literaturno-krytychnyi narys. Kyiv : Radian. pysm., 1988. [in Ukrainian].

Vinhranovskyi M. Vybrani tvory : u 3 t. T.3. Ternopil : Bohdan, 2004. [in Ukrainian].

Vinhranovskyi M. Khto i shcho dlia mene nezalezhnist. Hazeta “Den”. 2010. № 159. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/hto-i-shcho-dlya-mene-nezalezhnist-ukrayini.

Vinhranovskyi M. Vse na sviti – z liudskoi dushi. Vechirnii Kyiv. 1999. 13 sichnia. [in Ukrainian]. Handzii O. “Protiahom piaty rokiv u Moskvi ne promovyv zhodnoho slova rosiiskoiu movoiu” // zh.

Kraina. № 436. 28.08.2018. URL: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_protyagom-pyati-rokiv-u-moskvi- ne-promoviv-zhodnogo-slova-rosijskoyu-movoyu].

Hladyr Yu. Dovzhenkiana Mykoly Vinhranovskoho. Naukovi zapysky. Khudozhnia literatura i kinema- tohraf: problemy interaktyvnosti. Vyp. 110. Seriia : Filolohichni nauky. Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2012. [in Ukrainian].

Dobrolezha A. Mykola Vinhranovskyi u spohadakh, lystakh i kino : do 70-richchia poeta, kinorezh., kinoaktora. Vitchyzna. 2006. № 9/10. [in Ukrainian].

Donii V. S. Khudozhnia kontseptsiia mentalnosti ukrainskoho narodu (za romanamy M. Vinhra- novskoho “Severyn Nalyvaiko” ta L. Kostenko “Berestechko”). Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu : zb. nauk. prats. Mykolaiv, 2007. Vyp. 14. [in Ukrainian].

Dudiuk L. P. Istorychni fakty i khudozhnii vymysel v romani M. Vinhranovskoho “Severyn Naly- vaiko”. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu : zb. nauk. prats. Mykolaiv, 2007. Vyp. 14. [in Ukrainian].

Ylnytskyi M. V sovremennom – proshloe y budushchee (Mykola Vynhranovskyi). Ot pokolenyia k pokolenyiu: Lyteraturno-krytycheskye ocherky y portretу [per. s ukr.]. Moskva : Sovetskyi pysatel, 1984. [in Russia].

Kit D. Doroha do khramu. Kraieznavchyi almanakh. 2003. Vyp. 2. [in Ukrainian].

Koliada I. Rol Oleksandra Dovzhenka – pedahoha u formuvanni tvorchoi osobystosti Mykoly Vinhra- novskoho. Visnyk ahrarnoi istorii. Kyiv, 2018. № 23–24. [in Ukrainian].

Kondrashov V. V. “Kynematohrafycheske” shestydesiatnyky: shtrykhy k lyteraturnym portretam Yvana Dracha, Lyny Kostenko y Nykolaia Vynhranovskoho. Humanytarne nauchne yssledovanyia. 2013. № 5. URL: http://human.snauka.ru /2013/05/3208.

Kremin D. Istoriosofskyi kontekst liryky Mykoly Vinhranovskoho. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu : zb. nauk. prats. Vyp. 17 : Filolohichni nauky / red. M. I. Maistrenko ta in. Mykolaiv : MDU, 2008. [in Ukrainian].

Kulchytskyi A. 212 spohadiv z Mykoloiu Vinhranovskym. Frahmenty spohadiv pro velykoho Uk- raintsia. Literaturna Ukraina. 2011. 4 serpnia. № 29 (5408). [in Ukrainian].

Kurier Kryvbasu. 2005. № 182. [in Ukrainian].

Marshal Vinhranovskyi. Knyha pro poeta (spohady, esei, lysty, interviu) / peredm., uporiadkuv. P. Vol- vach. Kyiv : Yaroslaviv Val, 2011. 480 s. : il. [in Ukrainian].

Pidopryhora S. V. Folklorna osnova “khymernykh” elementiv u istorychnomu romani Mykoly Vinhra- novskoho “Severyn Nalyvaiko”. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu : zb. nauk. prats. Mykolaiv, 2007. Vyp. 14. [in Ukrainian].

Savchak V. Uroky velykoho maistra. Leninska molod. Lviv. 11 liutoho. 1978. [in Ukrainian].

Salyha T. Mykola Vinhranovskyi sohodni, abo Dyskurs ukrainskoi istorii v yoho poezii. Den. 2010.

№ 137. 4 serp. [in Ukrainian].

Stepanchenko O. Kinopoetyka u tvo rakh Mykoly Vinhranovskoho. Literaturoznavchi studii. 2013.

Vyp. 39 (2). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39%282%29 55.

Tarnashynska L I obertaietsia z zemleiu Ukraina. “Mykola Vinhranovskyi: Vse na sviti z liudskoi

dushi”. Kyiv, 2006. [in Ukrainian].

Tarnashynska L. Vinhranovskyi M.: “Vse na sviti z liudskoi dushi”: biobibliohrafichnyi narys. [Serіа “Shistdesiatnytstvo: profili na tili pokolinnia”]. Kyiv, 2006. [in Ukrainian].

Trefiak N.I. Syntezuvannia epichnoho, lirychnoho ta kinematohrafichnoho pervniv u indyvidualnii stylovii “maneri” prozy Mykoly Vinhranovskoho. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. 2009. № 14. [in Ukrainian].

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy. F. 1009 : Ukrainska studiia khronikalno-dokumentalnykh filmiv. Op. 1. Spr. № 1790. № 1796, № 1816, № 1811.


Повний текст: PDF
20 :: 32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.