РОДИНА ГОШКЕВИЧІВ ТА ЇЇ ВНЕСОК У РОЗБУДОВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА УСРР

Євген СІНКЕВИЧ

Анотація


Віктор Іванович Гошкевич археолог, краєзнавець, музеєзнавець, видавець, завновник історико- археологічного музею в Херсоні мало знаний у масштабах України. Він походив зі знаної родини професора богослов’я, ректора Київської духовної семінарії. Разом із М. Грушевським слухав лекції основоположника української класичної історичної та археологічної науки Володимира Антоновича. Опинившись у Херсоні він посів посаду секретаря Херсонського губернського статистичного комітету і, не обмежуючись державною службою, почав вивчати давню історію краю, здійснював археологічні пошуки, турбувався про збереження пам’яток. Неоціненною є його роль в утвердженні української мови та історії у нижньому Подніпров’ї.


Ключові слова


Віктор Іванович Гошкевич, краєзнавець, Херсонщина

Посилання


Alekseeva Y. L. Yzuchenye pervobуtnoi еpokhy Odesskym obshchestvom ystoryy y drevnostei.

V. Y. Hoshkevych. Problemу arkheolohyy Severnoho Prychernomoria : k 100-letyiu osnovanyia Kherson. muzeia drevnostei : tez. dokl. yubyl. konf. : v 3 ch. Kherson, 1990. Ch. 3. S. 65–67.

Костенко А., Абікулова М. Антична колекція Херсонського обласного краєзнавчого музую. Історія становлення (1890–1960). Херсон, 2016. С. 116–118.

Класові вороги в археологічному музеї. Наддніпрянська правда. 1931. 21 січ.

Bуlkova V. P. Arkheolohycheskaia deiatelnost V. Y. Hoshkevycha. Problemу arkheolohyy Severnoho Prychernomoria : k 100-letyiu osnovanyia Khersonskoho muzeia drevnostei : tez. dokl. yubyl. konf. Kherson, 1990. Ch. 3. S. 67–69.

Derzhavnyi arkhiv Khersonskoi oblasti, f. r 413 (Khersonskyi uezdnыi otdel narodnoho obrazovanyia uezdnoho yspolkoma. 1922 r.) op. 1. Spr. 408 (Lychnoe delo zaveduishcheho muzeem drevnosty Hoshkevycha Vyktora Yvanovycha).

Karmazina N. Doslidnyk starozhytnostei Pivdnia Ukrainy : Viktor Ivanovych Hoshkevych (1860– 1928). Kraieznavstvo. 2013. № 3. S. 61–64.

Klasovi vorohy v arkheolohichnomu muzei. Naddniprianska pravda. 1931. 21 sichnia.

Kostenko A. V. “Hashkevychi”, a ne “Hoshkevychi”: biloruska hilka vidomoho ukrainskoho rodu. “Nove ta tradytsiine u doslidzhenniakh suchasnykh predstavnykiv suspilnykh nauk” : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, Ukraina, 5–6 liutoho 2016 roku). Kyiv : HO “Kyivska naukova suspilnoznavcha orhanizatsiia”, 2016.

Kostenko A. V. Etapy rozvytku lapidarnoi kolektsii Khersonskoho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu.

Istorychni i politolohichni doslidzhennia. 2014. № 3–4.

Kostenko A. V. Khersonskyi Arkheolohycheskyi muzei y eho “semeinaia ystoryia”: semia kak set nauchnуkh kommunykatsyi v muzeinom dele. Historуia Mahilёva : minulae i suchasnasts : zbornik navukovуkh prats udzelnikaў IХ Mizhnar. navuk. kanf., 25–26 chеrvenia 2015 h., h. Mahilёv. Mahilёv, 2015. S. 59–65.

Kostenko A. V. Narysy istorii Muzeiu Khersonskoho hubernskoho statystychnoho komitetu (1890– 1898). Pytannia istorii nauky i tekhniky. 2015. № 2.

Kostenko A., Abikulova M. Antychna kolektsiia Khersonskoho oblasnoho kraieznavchoho muzuiu.

Istoriia stanovlennia (1890–1960). Kherson, 2016.

Kostenko A., Shevchenko A. “Odnoho rodu, ale ne odnoho z toboiu klasu”: spryiniattia zhovtnevoho perevorotu rodom Hoshkevychiv. Kraieznavstvo. 2017. № 1–2. S. 62–72.

Lasinska M. Yu. Hoshkevych V. I. v arkheolohichnomu vyvchenni Mykolaivshchyny. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzh. un-tu im. V. O. Sukhomlynskoho. 2010. Vyp. 329. S. 218–227.

Naukovyi arkhiv Arkheolohichnykh fondiv Khersonskoho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu.

Zhyzneopysanye Fabrytsyus Yrynу Vasylevnу / Yryna Fabrytsyus, Ekateryna Hoshkevych. 1983.

Pyvorovych V. B. Sokhranyt dlia budushchykh pokolenyi (po vospomynanyiam E. V. Hoshkevych o Khersonskom horodskom muzee drevnostei). Naukovi zapysky KhOKM. Kherson : Ailant, 2006.

Pyvorovych V. B. Vyktor Yvanovych Hoshkevych – chynу, nahradу, zvanyia. Naukovi zapysky : problemy arkheolohii, etnohrafii, istorii, istoriohrafii, literaturoznavstva, mystetstvoznavstva, muzeieznavstva, onomastyky, sotsiolohii / Khersonskyi kraieznavchyi muzei. Kherson, 2004. S. 98–102.

Shevchenko A. Public activities of V. I. Goshkevych during the period of Revolution Scriptorium nostrum. 2015. № 3. Р. 50–57.

Sinkevych I. Yu. Khersonska hubernska vchena arkhivna komisiia : Novi znakhidky ta stari problemy.

Pivdennyi arkhiv: istorychni nauky : zb. nauk. prats. Kherson, 1999. Vyp. 1. S. 18–40.

Sinkevych I. Yu. Khersonska hubernska vchena arkhivna komisiia. Zaselennia Pivdnia Ukrainy : problemy natsionalnoho ta kulturnoho rozvytku : nauk. dop. Mizhnarod. nauk.-metod. konf. (Kherson, 21– 24 trav. 1997 r.) : u 2 ch. Kherson, 1997. Ch. 1. S. 103–108

Sinkevych I. Yu. Vnesok statystykiv Khersonskoi hubernii u doslidzhennia istorii kraiu (ХІХ – pochatok ХХ st.). Pivdenna Ukraina XVIII–XIX st. : zapysky nauk.-dosl. laboratorii istorii Pivdennoi Ukrainy. Zaporizhzhia, 2000. Vyp. 5. S. 171–176

Vodotyka S. H. Nevtomnyi kraieznavets: Viktor Ivanovych Hoshkevych. Pivdennyi arkhiv. Istorychni nauky. 1998. № 6. S. 65–85.

Hoshkevych Viktor Ivanovych (1860–1928) : nauk.- dopom. pokazhch. / OUNB im. O.M. Horkoho ; sklad. N. M. Dyba, H. P. Mokrytska. Kherson, 1993. 17 s.


Повний текст: PDF
20 :: 32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.