ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ НА СТАНИСЛАВІВЩИНІ ПІД ЧАС УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ 1918–1919 рр.

Ярема КВАСНЮК

Анотація


У статті досліджено історію військових формувань Галицької Армії, які безпосередньо були сформовані на Станиславівщині, або з її жителів під час українсько-польської війни 1918–1919 рр. До них належать старшинські школи артилерії і зв’язку у Станиславові, старшинська школа піхоти в Коломиї, 1-й коломийський гарматний полк УГА, Гуцульський курінь УГА, перша кінна Гуцульська ко- зача сотня імені Юрія Федьковича, 1-й Гуцульський полк морської піхоти УНР, 14-та Станіславівська бригада УГА, 2-га Коломийська бригада УГА.


Ключові слова


Українська Галицька Армія, Західно-Українська Народна Республіка, старшин- ські школи УГА, Гуцульський курінь УГА, морська піхота УНР.

Посилання


Almanakh Stanyslavivskoi zemli. Zbirnyk materialiv do istorii Stanyslavova i Stanyslavivshchyny. T. II / Red. upor. Mykola Klymyshyn ; Vydannia Tsentralnoho Komitetu Stanyslavivshchyny. Niu-York ; Paryzh ; Sidnei ; Toronto, 1985. S. 207–210. [in Ukrainian].

Bemko V. Derzhavnyi Sekretariat Viiskovykh Sprav. Ukrainska Halytska Armiia. T. 1. Vinnipeh, 1958.

S. 62, 117. [in Ukrainian].

Butsmaniuk Yu. Zaliznodorozhna Viiskova Uprava (ZVU). Ukrainska Halytska Armiia. T. 1. Vinnipeh, 1958. S. 299–300. [in Ukrainian].

Fedoriv P. Starshynska shkola pikhoty v Kolomyi. Ukrainska Halytska Armiia. T. 3. Vinnipeh, 1966.

S. 146–147. [in Ukrainian].

Korolko A. Stanovlennia i funktsionuvannia orhaniv ukrainskoi vlady na Kolomyishchyni periodu ZUNR (1918–1919). Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Istoriia. 2016. № 2. S. 47. [in Ukrainian].

Kulchytskyi S. Starshynski shkoly HA. Ukrainska Halytska Armiia. T. 4. Vinnipeh, 1968. S. 267–270. [in Ukrainian].

Luchkovskyi B. Kalush i Kalushchyna u Lystopadovi dni 1918 roku. Ukrainska Halytska Armiia. T. 3.

Vinnipeh, 1966. S. 161. [in Ukrainian].

Lytvyn M. R., Naumenko K. Ye. Hutsulskyi kurin UHA. Entsyklopediia istorii Ukrainy : u 10 t. / redkol.:

V. A. Smolii (holova) ta in. ; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. Kyiv : Naukova dumka, 2004. T. 2 : H– D.

S. 263. [in Ukrainian].

Lytvyn M. Ukrainsko-polska viina 1918–1919 rr. Lviv : Instytut ukrainoznavstva NANU ; Instytut Tsentralno-Skhidnoi Yevropy. 1998. C. 121–122. [in Ukrainian].

Matskiv T. Z nad Dnistra na kanadski prerii: mii zhyttievyi shliakh. Emonton, 1963. S. 66–73. [in Ukrainian].

Matskevych S. 2-і harmatnyi polk. Ukrainska Halytska Armiia. T. 1. Vinnipeh, 1958. S. 184–186. [in Ukrainian].

Matskiv T. 3-і harmatnyi polk UHA. Ukrainska Halytska Armiia. Vinnipeh, 1966. T. 3. S. 91. [in Ukrainian].

Mykytiuk D. Orhanizatsiina struktura Halytskoi Armii. Ukrainska Halytska Armiia. T. 1. Vinnipeh, 1958.

S. 124–125. S. 88–89. [in Ukrainian].

Petrenko I. Deshcho z istorii “1-ho Hutsulskoho polku morskoi pikhoty”. Litopys Chervonoi Kalyny.

Lviv, 1934. Ch. 2. S. 3–5. [in Ukrainian].

Shankovskyi L. Pikhota Halytskoi Armii. Ukrainska Halytska Armiia. T. 3. Vinnipeh, 1966. S. 153–154. [in Ukrainian].

Shankovskyi L. Zvidomchyi polk ta yoho komandant. Ukrainska Halytska Armiia. T. 3. Vinnipeh, 1966.

S. 151–155. [in Ukrainian].

Shchurovskyi V. Medychna i sanitarna sluzhba. Ukrainska Halytska Armiia. T. 1. Vinnipeh, 1958. S. 280. [in Ukrainian].

Tkachuk P. P. Sukhoputni viiska Ukrainy doby revoliutsii 1917–1921 rr. Lviv : LISV, 2009. S. 22–24,

[in Ukrainian].

Tynchenko Ya. Viiskovo-morski syly Ukrainy. 1917–1921: naukovo-populiarne vydannia. Kyiv : Tempora, 2012. S. 62–63. [in Ukrainian].

Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918–1923. Dokumenty i materialy. T. 1 : Lystopadova revoliutsiia. Proholoshennia ZUNR / uklad. O. Karpenko, K. Mytsan. Ivano-Frankivsk, 2001. S. 380. [in Ukrainian].


Повний текст: PDF
20 :: 32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.