References

 

[1]      Averyntsev S. Symvol. Available at: http://www.gumer.info /bibliotek_Buks/Literat/aver.

[2]      Averyntsev S. Cofiia - Lohos: slovnyk. Dukh i Litera, K., 2004.

[3]      Bart R. Yzbrannye raboty: Semyotyka: Poetyka (per. s fr., sost., obshch. red. y vstup. st. Kosykova H.K.). Prohress, M., 1989.

[4]      Bakhtyn M.M. K ystoryy formalnoho metoda. V: Bakhtyn M.M. Tetralohyia (sost., tekstoloh. podhotovka, nauchn. apparat Peshkova Y.V.). Labyrynt, M., 1998, 150-187.

[5]      Vecherskyi V. Ukrainski dereviani khramy. Nash chas, K., 2007.

[6]      Gadamer H.-G. Virsh i rozmova. Ese, per. z nim. Nezalezhnyi kulturolohichnyi zhurnal Yi, 2002.

[7]      Gadamer H.-G. Istyna i metod, T. 1: Hermenevtyka I: Osnovy filosofskoi hermenevtyky; per. z nim. Yunivers, K., 2006.

[8]      Hehel H.V.F. Lektsyy po fylosofyy ystoryy; per. s nem. Nauka, SPb., 2000.

[9]      Eresko M.N. Yazyk relyhyy: fylosofsky - kohnytyvnyi analyz: Avtoref.dys. na soysk. uchen. step. dokt. fylos. nauk. M., 2008.

[10]   Zhaivoronok V.V. Znaky ukrainskoi etnokultury: slovnyk - dovidnyk. Dovira, K., 2006.

[11]   Kassyrer E. Yzbrannoe. Opyt o cheloveke. Hardaryka, M., 1998.

[12]   Kovaliv Yu.I. (Avt.-ukl.) Literaturoznavcha entsyklopediia: u dvokh tomakh. VTs Akademiia, K., 2007.

[13]   Losev A.F. Fylosofyia. Myfolohyia. Kultura. Polytyzdat, M., 1991.

[14]   Lotman Yu.M. Vnutry mysliashchykh myrov. In: Lotman Yu.M. Semyosfera. Yskusstvo SPb, SPb, 2000.

[15]   Lotman Yu.M. Mezhdu emblemoi y symvolom. In: Permiakov E.V.(Sostavytel) Lotmanovskyi sbornyk, T.2. Yzd-vo RHHU, yzd-vo YTs-Harant, 1997, 416-424.

[16]   Mamardashvyly M.K. Symvol y soznanye. Metafyzycheskye rassuzhdenyia o soznanyy y yazyke. Shkola Iazyky russkoi kultury, M., 1997.

[17]   Noveishyi fylosofskyi slovar, 2-e yzd., pererabot. y dopoln. Ynterpresservys, Knyzhnyi dom, Mynsk, 2001.

[18]   Riker P. Istoriia ta istyna (per. z fr.). Vyd-yi dim KM Academia, Universyt. vyd-vo Pulsary, 2001.

[19]   Sepyr E. Status lynhvystyky kak nauky. In: Sepyr E. Yazyky kak obraz myra. OOO Yzd-vo AST, M., Terra Fantastica, SPb, 2003, 127-139.

[20]   Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Abrys, K., 2002.

[21]   Iunh K.H. K voprosu o podsoznanyy. In: Yunh K.H., fon Frants M.-L., Khenderson Dzh. L., Yakoby Y., Yaffe A. Chelovek y eho symvoly. Medkov S.B., Serebrianye nyty, M., 2006, 14-105.

[22]   Korher E.J. Myslenie w kategoriach symboli. Horyzonty wiary, 3 (1995), 3-14.

[23]   Naud J. Simbolismo. In: Naud J. Dizinario di Teologia Fondamentale; a cura di R. Latourelle e R. Fisichella.Cittadella, Assisi, 1990.

[24]   Barthes R. Critical Essays (translated from the French by Richard Howard). Northwestern University Press, Evanston, 1972. Available at: https://books.google.com.ua/books?isbn=0810105896.

[25]   Barthes R. Image Music Text (Essays selected and translated by Stephen Heath). Fontana Press, An Imprint of HarperCollinsPublishers, London, 1977. Available at: https://rosswolfe.files.wordpress.com /2015/04/roland-barthes-image-music-text.pdf.

[26]   Hermeneutics - Gadamer's Hermeneutics Of The Event Of Understanding. Available at: http://science. jrank.org/pages/9617/Hermeneutics-Gadamer-s-Hermeneutics-Event-Understanding.html.

[27]   Cassirer E. An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture. Yale University Press, New Haven, 1972.

[28]   Ricoeur P. History and Truth. Charles A. Kelbley. Northwestern University Press, Evanston, 1965. Available at: https://books.google.com.ua/books?id=6vU6gvDqZLoC&printsec =frontcover&dq=P.+ Ricoeur.+History +and+truth &hl=uk&sa=X&ved= 0ahUKEwin2vXsyq3QAh VHjSwKHbpnDwkQ6AEIIjAA#v =onepage&q =P.%20Ricoeur.%20 History%20and%20truth&f=false.

[29]   Gadamer H.-G. Truth and Method (translation revised by Weinsheimer J. and Marshall D. G.). Bloomsbury, London, New Delhi, New York, Sydney, 2013.

[30]   Lotman Yu.M. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. Introduction by Umberto Eco (Translated by Ann Shukman). I.B. Tauris Publishers, London, New York, 2001. Available at: https://books.google .com.ua/ books ?id=kKsARW8QuXQC&pg=PA104&lpg= PA104&dq=symbol+never+belongs+ to+one+particular+ culture & source.

[31]   Sapir E. Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality (edited by David Goodman Mandelbaum, with a New Epilogue by Dell H. Hymes). University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1985. Available at: https://books. google.com.ua/ books?id =1mqkkpbsgHYC&pg =PA165&dq= "critique +of+the+linguistic+process+itself".

[32]   Hegel G.W.F. The Philosophy of History (with Prefaces by Charles Hegel and the Translated by Sibree J.) Batoche Books, Kitchener, Ontario, Canada, 2001. Available at: http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/ hegel/history.pdf.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.