References

 

[1]      Dutchak V. Bandurne mystetstvo ukrainskoho zarubizhzhia: monohrafiia. Foliant, Ivano-Frankivsk, 2013.

[2]      Zinkiv I. Bandura yak istorychnyi fenomen: monohrafiia. IMFE im. M. Rylskoho, Kyiv, 2013.

[3]      Ymkhanytskyi M. Ystoryia yspolnytelstva na russkykh narodnykh ynstrumentakh. RAM ymeny Hnesynykh, M., 2002.

[4]      Lastovych S. Lysty pro banduru: nainovishi tekhnichni vidomosti, vkazivky i porady pro konstruktsiiu i budovu bandury (upor. Diakovskyi M.). Niu-York, 1956.

[5]      Levytskyi R. Evoliutsiia bandury. Bandura, 7-8 (1984), 26-30.

[6]      Liudkevych S. Doslidzhennia, statti, retsenzii, vystupy (uporiad. Shtunder Z.), T. 1; T. 2. Dyvosvit, Lviv, 2000.

[7]      Matsyevskyi Y. Narodnyi muzykalnyi ynstrument y metodolohyia eho yssledovanyia. In: Aktualnye problemy sovremennoi folklorystyky. Muzyka, Lenynhrad, 1980.

[8]      Matsiievskyi I. Prolehomeny doslidzhennia etnichnoi muzyky ukrainskoho zarubizhzhia. In: Ihry y spivholossia. Kontonatsiia: Muzykolohichni rozvidky. Aston, Ternopil, 2002, 132-137.

[9]      Mishalov V. Dumky vidnosno konstruktsii ta udoskonalennia bandury. In: Khotkevych H. Bandura ta yii konstruktsiia, Ser. Muzychna spadshchyna Hnata Khotkevycha, vyp. 5. Toronto, Kharkiv, Fond natsionalno-kulturnykh initsiatyv im. H. Khotkevycha, 2010, 261-262

[10]   Khotkevych H.M. Muzychni instrumenty ukrainskoho narodu. Vyd. O.Savchuk, Kh., 2002.

[11]   Cherkaskyi L. Ukrainski narodni muzychni instrumenty. Tekhnika, K., 2003.

[12]   Sharov K.S. Muzyka kak ynstrument natsyonalyzma. Vestnyk Moskov. un-ta., Ser. 7. Fylosofyia, 1 (2005), 59-80.

[13]   Shtokalko Z. Kobzarskyi pidruchnyk (A. Horniatkevycha (Red.)). Edmonton, Vyd-vo Kanad. in-tu ukrainskykh studii, K., 1992.

[14]   Shtokalko Z. Krytychni zavvahy do stanu suchasnoho kobzarstva. Ukrainski visti, 6 liutoho, 1949; Shtokalko Z. Krytychni zavvahy do stanu suchasnoho kobzarstva. Bandura, 3-4 (1981), 11-15.

[15]   Hornbostel E., Sachs C. Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch. Zeitschrift für Ethnologie, Band 46, Hefte 4-5, 1914, 553-590.

[16]   Bandura: Musical Instrument.In: Encyclopedia Britannica: School and Library Subscribers. Available at: https://www.britannica.com/art/bandura.

[17]   Harp: Musical Instrument. In: Encyclopedia Britannica: School and Library Subscribers. Available at: https://www.britannica.com/art/harp-musical-instrument.

[18]   Zither: Musical Instrument. In: Encyclopedia Britannica: School and Library Subscribers. Available at: https://www.britannica.com/art/zither.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.