References

 

[1]      Slyusareva N.A. (Ed.) Aspekty obshchey i chastnoy lingvisticheskoy teorii teksta. Nauka, Moskva, 1982.

[2]      Batsevych F., Kochan I. Linhvistyka tekstu. LNU im. Ivana Franka, Lviv, 2016.

[3]      Greshchuk V.V. Slovotvir i khudozhnii tekst. In: Greshchuk V.V., Kononenko V.I., Khorob S.I. Vasyl Stefanyk - khudozhnyk slova. Plai, Ivano-Frankivsk, 1996, 108-114.

[4]      Zahnitko A.P. Linhvistyka tekstu. Teoriia i praktykum. DonNU, Donetsk, 2006.

[5]      Zemskaya E.A. Slovoobrazovaniye i tekst. Voprosy yazykoznaniya, 6 (1990), 17-30.

[6]      Kovtunova I.I. Voprosy struktury teksta v trudakh akad. V. V. Vinogradova. In: Ivanov V.V., Shvedova N.Yu., Lyapon M.V. Russkiy yazyk. Tekst kak tseloye i komponenty teksta: Vinogradovskiye chteniya ղ. Nauka, Moskva, 1982, 3-18.

[7]      Korunets I.V. Teoriia i praktyka perekladu (aspektnyi pereklad). Nova Knyha, Vinnytsia, 2003.

[8]      Kurilovich E. Derivatsiya leksicheskaya i derivatsiya sintaksicheskaya. In: Kurilovich E. Ocherki po lingvistike. Izd-vo inostrannoy literatury, Moskva, 1962, 57-70.

[9]      Lukin V.A. Khudozhestvennyy tekst: Osnovy lingvisticheskoy teorii. Analiticheskiy minimum. 2-e izd., pererab. i dop. Os-89, Moskva, 2005.

[10]   Muryasov R.Z. Slovoobrazovaniye i teoriya nominalizatsii. Voprosy yazykoznaniya, 6 (1989), 39-53.

[11]   Poliuzhyn M. Funktsionalnyi i kohnityvnyi aspekty anhliiskoho slovotvorennia. Zakarpattia, Uzhhorod, 1999.

[12]   Dokulil M. Tvoření slov v češtině. Teorie odvozování slov. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1962. (in Czech)

[13]   Ukrainka L. Hope. Selected Poetry. Translated into English by Gladys Evans. Dnipro, Kyiv, 1975.

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.