References

 

[1]      Adorno T. Teoriia estetyky. Vydavnytstvo Solomii Pavlychko Osnovy, Kyiv, 2002.

[2]      Bahrianyi I. Ohnenne kolo: povist pro trahediiu pid Brodamy. Varta, Kyiv, 1992.

[3]      Bahrianyi I. Rozghrom: povist-vertep. Prometei, Ulm-New-York, 1948.

[4]      Bahrianyi I. Tyhrolovy: roman ta opovidannia. Molod, Kyiv, 1991.

[5]      Samchuk U. Mariia; Barka V. Zhovtyi kniaz. Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury, Kyiv, 1997.

[6]      Barka V. Rai. Svoboda, Jersey City-New-York, 1953.

[7]      Hrabovych H. Poet, yak mifotvorets. Semantyka symvoliv u tvorchosti Tarasa Shevchenka. Chasopys Krytyka, Kyiv, 1998.

[8]      Zabuzhko O. Shevchenkiv mif Ukrainy. Sproba filosofskoho analizu. Abrys, Kyiv, 1997.

[9]      Maritain J. La responsabilité de l'artiste. In: Haltseva R.A. Samosoznanye kulturu y yskusstva XX veka. Zapadnaia Evropa y SShA. Unyversytetskaia knyha, Moskva; Kulturnaia ynytsyatyva, Sankt-Peterburh, 2000, 249-282.

[10]   Naienko M. Metodolohichni vizii, dyskursy i perspektyvy na mezhi stolit. Literaturna Ukraina, 5 (2001), 3.

[11]   Olzhych O. Dukh ruiny. In: Olzhych O. Tsytadelia dukha. Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, Bratyslava, 1991, 180.

[12]   Osmachka T. Plan do dvoru. In: Osmachka T. Starshyi boiaryn. Plan do dvoru. Ukrainskyi pysmennyk, Kyiv, 1998, 100-239.

[13]   Pakhlovska O. Binom Ukraina - diaspora sohodni: kryza i perspektyva. KM Akademiia, Kyiv, 2002.

[14]   Samchuk U. Volyn, T. 1. Dnipro, Kyiv, 1993.

[15]   Franko I. Vybrani tvory. Derzhlitvydav Ukrainy, Kyiv, 1960.

[16]   Fromm E. Maty chy buty? Trans. from English. Ukrainskyi pysmennyk, Kyiv, 2010.

[17]   Heidegger M. Die Kunst und der Raum. In: Haltseva R.A. Samosoznanye kulturu y yskusstva XX veka. Zapadnaia Evropa y SShA. Unyversytetskaia knyha, Moskva; Kulturnaia ynytsyatyva, Sankt-Peterburh, 2000, 105-109.

[18]   Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerkes. In: Kosykov H.K. Zarubezhnaia estetyka y teoryia lyteraturu XIX - XX vv. Yzdatelstvo Moskovskoho unyversyteta, Moskva, 1987, 264-312.

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.