Редакційна політика

Галузь та проблематика

Тематика журналу охоплює наступні напрямки:
 1. Кристалохімія і термодинаміка твердого тіла;
 2. Фізика, хімія і технологія кристалів та тонких плівок;
 3. Фізика і хімія поверхні;
 4. Наноструктури і нанотехнології;
 5. Вимірювання властивостей матеріалів;
 6. Фазові діаграми рівноваги;
 7. Гетерогенні системи та міжфазні взаємодії;
 8. Композитні та конструкційні матеріали;
 9. Інформаційні та електронні технології;
 10. Фізика і техніка НВЧ.

 

Політика розділів

Articles

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі матеріали, подані до публікації у журналі повинні пройти процес рецензування.

Відповідальність за якість рецензій та своєчасність проведення рецензування рукописів статей покладається на відповідального редактора тематичної серії.

Відповідальний редактор та секретар серії визначають відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляють її на рецензування. Для проведення рецензування рукописів статей в якості рецензентів можуть залучатися як члени редакційної колегії та редколегій тематичних серій наукового видання «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State» так і висококваліфіковані науковці та фахівці інших державних освітніх установ вищої професійної освіти (доктора наук, професора чи кандидати наук, доценти), що мають найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і містять відомості, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей. Рецензування проводиться конфіденційно.

Процес рецензування відбувається у кілька етапів:

 • всі публікації повинні бути оригінальними, а також не опублікованими чи не прийнятими до розгляду у будь-яких інших місцях;
 • рукописи повинні відповідати тематиці журналу;
 • всі рукописи повинні бути підготовленими у відповідності до Правил подання, описаних у відповідному керівництві для авторів;
 • після цього редактор за відповідним напрямком журналу надсилає рукопис до рецензентів, які протягом двох тижнів дають свої рекомендації щодо можливості публікації рукопису, а також у відповідному полі надсилають свої коментарі для авторів та для редактора;
 • після листування з авторами через електронну адресу та надання відповідей (за необхідності) на висловлені критичні зауваження чи побажання, остання версія статті може бути прийнята до публікації.

В обраній політикою журналу процедурі рецензування автори статті не знають своїх рецензентів. Рецензенти ж знають прізвища авторів публікації.

У разі, коли рецензент не рекомендував статтю до публікації, редколегія може направити статтю на доопрацювання з урахуванням зроблених зауважень, а також направити її іншому рецензенту. Текст негативної рецензії направляється автору.

Після прийняття редколегією серії рішення про допуск статті до публікації відповідальний редактор інформує про це автора і вказує терміни публікації.

 


 

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує негайний відкритий доступ до його змісту з метою поширення досліджень у вільному доступні для громадськості, чим підтримує глобальний обмін знаннями.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для створення розподіленої системи архівування серед учасників бібліотек та дозволяє цим бібліотекам створювати постійні архіви журналу з метою збереження та відновлення. Детальніше...

Повнотекстові статті також зберігаються у електронгному архіві Національної бібліотеки України імені Вернадського.

 

Видавнича етика журналу

ВИДАВНИЧА ЕТИКА (.pdf)

Редакційна колегія, колектив редакції журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State», підтримують політику, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики,   і визнають, що відстеження дотримання принципів видавничої (редакційної) етики є однією з головних складових рецензування та видання.

1. Обов'язки головного редактора

Рішення по опублікуванню статті

Головний редактор журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State», відповідає за ухвалення рішення про те, які з представлених в редакцію журналу робіт слід опублікувати.

Це рішення завжди має прийматися на основі перевірки достовірності роботи та її важливості для дослідників і читачів. Головний редактор може керуватися методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Також при ухваленні рішення до публікації головний редактор може радитися з членами редакційної колегії або рецензентами (або представниками науково-педагогічного колективу).

Справедливість

Головний редактор журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State», оцінює представлені роботи з їх інтелектуальним змістом, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство або політичні погляди автора.

Конфіденційність

Головний редактор журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State», і співробітники редакційної колегії не повинні розкривати інформацію про представлені рукописи будь-кому іншому, за винятком автора, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної колегії, а також видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Відомості, що містяться в представленій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах головного редактора і членів редакційної колегії без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Головному редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні в разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникають із конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті. Головному редактору слід вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючих інтересах і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. У разі необхідності, може виконуватися інша належна випадку дія, така як публікація спростування або вирази заклопотаності.

Вивчення скарг етичного характеру

Головному редактору журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State» слід приймати розумно швидкі заходи при надходженні скарг етичного характеру відносно представленого рукопису або опублікованої статті, маючи контакт з редакцією, видавцем (або науково-педагогічним колективом).

2. Обов'язки рецензентів

Участь в рішеннях редколегії

Рецензування допомагає головному редактору при ухваленні рішення про опублікування роботи, а через зв'язок редакції з автором, може також допомогти автору поліпшити його роботу.

Оперативність

Кожен обраний рецензент, відчуває свою некомпетентність для рецензування наукового дослідження, описаного в рукописі, або знаючий, що його оперативне рецензування неможливо, повинен сповістити редактора і виключити себе з процесу рецензування.

Конфіденційність

Кожний отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен показуватися або обговорюватися з іншими особами за винятком осіб, уповноважених редактором.

Стандарти об'єктивності

Рецензії повинні виконуватися об'єктивно. Неприпустимі особистісні нападки на автора. Рецензенту слід висловлювати свою точку зору ясно і обґрунтовано.

Визнання джерел

Якщо на яку-небудь опубліковану роботу авторами не була зроблені посилання, рецензенту слід відзначити цей факт. Будь-яка заява, що будь-які дані, висновок або довід вже доповідалися в науковій пресі, має супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензенту слід також привернути увагу головного редактора в разі виявлення будь-якої значної схожості чи перетинання між аналізованим рукописом і будь-яким іншим, відомої особисто йому опублікованої роботи.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані відомості, розголошені в представленій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах рецензента без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Рецензенту слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні в разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникає із конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті.

3. Обов'язки авторів

Оригінальність і плагіат

Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори використовували роботи та / або слова інших авторів, це має бути відповідним чином відзначено посиланням або вказано в тексті. Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразувания істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації та неприпустимий. Подання одного і того ж рукопису більш ніж в один журнал одночасно є неетичною поведінкою при публікації і неприпустимо. Автору не слід представляти для розгляду в іншому журналі вже опубліковану статтю. Необхідно належним чином визнавати роботи інших дослідників. Автори повинні давати посилання на публікації, які вплинули на зміст описуваної роботи.

Авторство роботи

Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто вніс значний вклад в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження. Всі особи, які внесли значний вклад, повинні бути зазначені як співавтори. Якщо яка-небудь особа брало участь в якісь суттєвій частині проекту, то йому має бути виражена вдячність, або він повинен бути включений в список співавторів.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Всі автори повинні розкривати у своїх рукописах будь-який фінансовий чи інший суттєвий конфлікт інтересів, який міг би бути розцінений як вплив на результат оцінки їх рукописів. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє значну помилку чи неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є терміново сповістити головного редактора журналу про це і співпрацювати з головним редактором для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або виправлення статті, або подання головному редактору докази правильності опублікованої роботи.

Виявлення плагіату

Редакційна журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State» беруть на себе зобов'язання допомагати науковому співтовариству у всіх аспектах здійснення політики щодо дотримання видавничої етики, особливо у випадках підозри на дублююче уявлення статті або плагіат.

 

Графік друку журналу

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" видається щоквартально.

На схемі Ви можете побачити стандартні етапи проходження Вашого подання.

Нижче незабаром буде додано інформацію про етапи розгляду публікацій у редакції та їх часові рамки.

 

 

Рекламна політика

Науковий журнал "Фізика і хімія твердого тіла" приймає пропозиції щодо онлайн рекламиISSN: 2309-8589