Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Фізика і хімія твердого тіла?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Правила для авторів

Журнал “Фізика і хімія твердого тіла” визнаний фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук. Журнал видається один раз на квартал зі статтями українською та англійською мовами.

Журнал індексується у міжнародних базах даних:

Зверніть увагу!!!

Починаючи із 2018 року реєстрація всіх матеріалів буде відбуватися тільки автоматично через систему електронної реєстрації: http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/about/submissions#onlineSubmissions
Починаючи з 2017 року, журнал “Фізика і хімія твердого тіла”  виходить одночасно  у двох версіях: 
1) Українською мовою  з анотацією   англійською мовою
(ISSN 1729-4428 (Print), ISSN 2309-8589 (Online); 
2) Англійською мовою ( копія української версії) з анотацією українською мовою (ISSN 2309-8589 (Online);
(обидві версії будуть у знаходитися у відкритому доступі на сайті журналу). 

Редакційна колегія, відповідно, просить надсилати статті українською мовою та копію – англійською.

Редакція прагне якнайширше представити Ваші оригінальні наукові результати серед світової наукової спільноти через їх поширення у провідних міжнародних наукометричних базах.

В журналі “Фізика і хімія твердого тіла” (ФХТТ) друкуються статті, які містять відомості про наукові дослідження та технічні розробки у напрямках:

 1. Кристалохімія і термодинаміка твердого тіла;
 2. Фізика, хімія і технологія кристалів та тонких плівок;
 3. Фізика і хімія поверхні;
 4. Наноструктури і нанотехнології;
 5. Вимірювання властивостей матеріалів;
 6. Фазові діаграми рівноваги;
 7. Гетерогенні системи та міжфазні взаємодії;
 8. Композитні та конструкційні матеріали;
 9. Інформаційні та електронні технології;
 10. Фізика і техніка НВЧ.

Всі наукові статті, що надійшли до редакції, підлягають обов'язковому рецензуванню. Рецензування проводиться анонімно (детальні умови – на сайті журналу).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Структура поданої статті оформляється наступним чином.

 

Титульна сторінка


1. Розділ науки, до якої відноситься подана стаття (фізико-математичні, хімічні чи технічні).

2. Напрям, якому відповідає стаття (із наведених десяти напрямів, за якими журнал ФХТТ здійснює прублікації матеріалів)

3. Коди PACS або УДК.

4. Ініціали та прізвище (а) автора (ів).

5. Назва статті має бути лаконічною і відображати суть статті, відзначається напівжирним шрифтом (16 кегль),у назві статті не допускається запис скорочень, навіть загальноприйнятих.

6. Установа, де виконано роботу (повна поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти). Якщо колектив авторів включає співробітників різних установ, то слід вказати місце роботи та електронну адресу кожного автора.

7. Анотація: об’єм – до 200 слів (написана мовою статті). Ключові слова: їх кількість не повинна перевищувати десяти одиниць. Допускається використання нероздільних термінів, що складаються з двох-трьох слів.

8. Ключові слова.

9. Перелік можливих 2-х рецензентів, вказавши  їх електронну адресу та заклад.

 

З нового аркуша - основний текст статті:

 

10. Текст статті. Послідовність подачі матеріалу у статті ‑ вступ, головна частина (з можливим розбиттям на розділи і підрозділи), висновок. Набирати шрифтом Times New Roman 10 кеглем з одиничним міжрядковим інтервалом (всі поля: зверху, знизу, зліва і справа – по 2 см). а також заголовки підрозділів (11 кегль). Текст набирати в одну колонку. Всі одиниці вимірювання повинні бути у Міжнародній системі одиниць (СІ).

Загальний обсяг статті, включаючи рисунки, таблиці, не повинен перевищувати 8 сторінок, укладених згідно вимог журналу; обсяг оглядових статей – до 25 стор. Текст статті приймається у форматі MS Word (*.rtf; *.doc; *.docх).

Рівняння необхідно друкувати у редакторі формул MS Equation Editor. Необхідно давати визначення величин, що з’являються в тексті вперше.

Таблиці повинні бути виконані на окремих сторінках у табличних редакторах. Використання символів псевдографіки для оформлення таблиць не дозволяється.

Рисунки приймаються у форматах: TIFF, GIF, BMP, JEPG. Розмір файлу кожного рисунка не повинен перевищувати 1 Mb. Всі графічні зображення подаються окремим файлом із зазначенням підпису до рисунка, шириною до 8 см або до 16 см кожен. Файли з малюнками нумерують згідно з їх появою в тексті статті, наприклад, рис. 1. і т.д. Товщина осі на графіках повинна складати 0,5 pt, товщина кривої – 1,0 pt. Рисунки повинні бути якісні, розміри підписів до осей та шкали – 10 pt при вказаних вище розмірах рисунка.

Ілюстрації приймаються до друку тільки високоякісні. Підписи і символи повинні бути вдруковані.

11. Посилання на проект, який фінансово підтримує дане дослідження (якщо такий існую).

12. Відомості про авторів: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та електронна адреса кожного з співавторів. Слід вказати адресу для листування з відповідальним автором поданої статті (бажано вказати мобільний телефон).

13. Посилання на літературу: повинні нумеруватись послідовно у порядку їх появи в тексті статті. Література повинна подаватись на мові оригіналу та транслітеровано латиницею окремим файлом.

Для посилань використовуються наступні формати:

Книги: Автор(и) (ініціали, потім прізвища), Назва книги (Видавництво, місто, рік видання).

Приклад:

[1]. B.K. Ridley, Quantum Processes in Semiconductors (Clarendon Press, Oxford, 1999).

Журнали: Автор(и) (ініціали, потім прізвища), Назва журналу (використовуються абревіатури тільки для відомих журналів), номер тому (номер випуску в дужках), номер початкової сторінки (рік видання в дужках) DOI (в дужках).

Приклад:

[2]. Yu. O. Seti, I. V. Boyko, M. V. Pan’kiv, Physics and Chemistry of Solid State  16(1), 7 (2015) (doi: 10.15330/pcss.16.1.7-13).

Матеріали конференцій: Автор(и) (ініціали, потім прізвища), Назва конференції (видавництво, місто, рік), номер сторінки (doi).

Приклад:

[3]. L. Stanko, XIV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures (Vyshha shkola, Lviv, 2013), p. 120.

14. Анотація англійською мовою. В кінці статті вказати ініціали та прізвище (а) автора (ів), назву статті, установа, де виконано роботу, а також анотацію з ключовими словами англійською мовою (для статті, що подається англійською мовою – наведені дані вказати українською мовою).

Основні критерії якості анотації англійською мовою до україномовних статей:

1. Інформативними (не містити загальних слів).

2. Оригінальними (не бути калькою україномовної анотації).

3. Змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень).

4. Структуровані (слідувати логіці опису результатів у статті).

5. «Англомовними» (написані якісною англійською мовою).

6. Компактними (укладатися в об'єм від 100 до 250 слів).

15. До статті додаються:

 1. Угода про передачу авторських прав.

16. Статті подаються лише  через  систему електронної  реєстрації

http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/about/submissions#onlineSubmissions

17. Контактні адреси редакції журналу “Фізика і хімія твердого тіла” journal.pcss@gmail.comfcss@pu.if.ua

Журнал можна передплатити у будь-якому відділенні зв’язку України, а також можна замовити будь-який номер накладною оплатою у редакції журналу.

 

Положення про авторські права

Повні тексти статей, опубліковані у журналі Фізика і хімія твердого тіла  (http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/issue/archive) ліцензованіт згідно умов ліцензії CC BY 3.0

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:


 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії CC BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported License, котра дозволяє іншим особам вільно копіювати та розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи.

 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

Цей журнал, який розміщено на платформі OJS, підтримує політику депонування опублікованих матеріалів за допомогою платформи SWORD. Адреса початкової точки доступу: journals.pu.if.ua/index.php/pcss/article/view

Система депонування - За вибором; Гнучка: Автор може обирати, депонувати свою роботу чи ні. Вказується адреса URL до документу зі списком служб, з якого автор може обрати окрему точку депонування. Депонування відбувається після повідомлення автору про прийняття його рукопису.

 

Положення про конфіденційність

Головний редактор журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State», а також члени редакційної колегії не мають права розкривати інформацію про представлені рукописи будь-кому іншому, за винятком автора, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної колегії, а також видавця.

Імена та адреси електронної пошти, введені на цьому сайті журналу будуть використовуватися виключно для заявлених цілей даного журналу та не будуть доступними для будь-якої іншої мети або будь-якої іншої дії.

Відомості, що містяться в представленій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах головного редактора і членів редакційної колегії без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Головному редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні в разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникають із конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті. Головному редактору слід вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючих інтересах і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. У разі необхідності, може виконуватися інша належна випадку дія, така як публікація спростування або вирази заклопотаності.

 


ISSN: 2309-8589