Проблема вибору та властивостей мастильних матеріалів для етеленових компресорів надвисокого тиску. 1. Вимоги щодо властивостей мастильних матеріалів для етеленових компресорів надвисокого тиску

H. O. Sirenko, M. I. Martynyuk, V. P. Svidersky

Анотація


Досліджено технологію отримання та властивості етиленових композицій з різним вмістом мастилвсередині. Показано в'язко-механічні властивості поліетилену при додаванні різної кількості мастильнихматеріалів. Приведені результати досліджень фізико-механічних та діелектричних властивостейполіетилену, що синтезований при надходженні нафтенового масла, з додаванням 0,15% різних мастил татермооксидантів.

Ключові слова: поліетилен, мастила, композиції, полігліколі, діелектричні властивості,термооксиданти, компресори.


Посилання


A. M. Zavoyko, Y. Y. Novykov, H. A. Syrenko et al., Khymycheskoe y neftyanoe mashynostroenye, 1 (1984) 19.

A. M. Zavoyko, Y. Y. Novykov , H. A. Syrenko, A. H. Platonov, NYYEEKhYM 1 (1987) 3.

H. A. Syrenko, R. V. Hrynevych, Y. Y. Novykov, Vsesoyuzn. nauch.-tekhn. konf. «Trybonyka y antyfryktsyonnoe materyalovedenye» (NPY, Novocherkassk,1980).

G.O. Syrenko, Nauk. zb. «Byuleten Vseukr. nauk, ta prof. tov-va im. M.Mixnovskogo», 9 (1998) 1.

O. Gavryshov, A. M. Zavoyko, Visnyk Prykarp. un-tu im. Vasylya Stefanyka 3 (2003) 142.

A. A. Tarzymanov, A. V. Maryashev, Trudy Kazanskoho khym.-tekhnoloh. yn-ta, 90(73) (1976) 3.

Y. R. Krychevskyy, Fazovne ravnovesyya v rastvorakh pry vysokykh davlennyakh (Hoskhymyzdat, Moskva, 1952).

T. P. Zhuze, Szhatye hazy kak rastvorytely (Nauka, Moskva, 1974).

H.A. Syrenko, A.S. Smyrnov, Voprosy teoryy trenyya, yznosa y smazky, 215 (1969) 38.

R. A. Shahykhmetov, Yssledovanye vyazkosty, plotnosty masel y vlyyanye rastvorennoho haza na velychynu vyazkosty pry davlenyyakh do 100-200 MPa. Avtoref. kand. dys. (Kazan, 1981).

L. V. Sukhareva, B. Yu. Kalynyn, A. V. Polyakov, Y. N. Andreeva, Plast. massy, 3 (1979) 58.

N. A. Korneeva, Plast. massy, 3 (1979) 55.

L. V. Sukhareva, B. Yu. Kalynyn, A. N. Karasev, Plast. massy, 7 (1979) 56.

H. A. Hladkovskyy, Plast massy, 8 (1979) 46.

Y. Y. Novykov, M. Y. Frenkel', Y. S. Danylo, Plast. massy, 8 (1979) 51.

G. A. Sуrenko, Tehnіka 2, (1985) 179 .

N. A. Sirenko, O. V. Kuzyshyn, A. M. Zavoiko, Problems of tribology 4 (2003) 150.

H. O. Sirenko, I. V. Sulyma, N. V. Shmaltser, Physics and Chemistry of Solid State, 18(3) (2017) 365; doi: 10.15330/pcss.18.3.365-371.

H. O. Sirenko, M. I. Martynyuk, V. P. Svidersky, I.V. Sulyma et al., Physics and Chemistry of Solid State, 18(4) (2017) 460; doi: 10.15330/pcss.18.4.466.


Повний текст: PDF (Ukr.) PDF (En) (English)
7 :: 19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.