Розрахунок дифузійних потоків при утворенні фаз в сплавах залізо – вуглець – легуючий елемент

S. V. Bobyr

Анотація


Розроблена методика розрахунку дифузійних потоків при фазових перетвореннях в сплавах залізо – вуглець – легуючий елемент з використанням принципів нерівноважної термодинаміки. Наведено вирази для розрахунку перехресних коефіціентів, рушійних сил та потоків в рівняннях Онзагера для двофазної термодинамічної системи, викладено приклад використання розробленої методики.

Ключові слова


нерівноважна термодинаміка; фазові перетворення; дифузійні потоки; рівняння руху; сплав

Посилання


G.V. Kurdjumov. L.M. Utevskij. R.I. Jentin. Prevrashhenija v zheleze i stali (Nauka. Moskva. 1977).

P.I. Mel'nik. Diffuzionnoe nasyshhenie zheleza i tverdofaznye prevrashhenija v splavah (Metallurgija. Moskva.1993).

I. Prigozhin. Vvedenie v termodinamiku neobratimyh processov (Inostrannaja literatura. Moskva. 1960).

S. de Groot. P. Mazur. Neravnovesnaja termodinamika (Mir. Moskva. 1964).

L. Onsager. Phys. Rev.. 37, 405 (1931).

L. Darken. Trans. AIME. 175, 184 (1948).

N.B. Borovskij. K.P. Gurov. I.D. Marchukov. Ju.Je. Ugaste. Processy vzaimnoj diffuzii v splavah (Nauka. Moskva. 1973).

V.S. Eremeev. FMM 1978, 45(1), 19 (1978).

A.I. Vejnik. Termodinamika (Vyshejshaja shkola. Minsk. 1968).

A.A. Zhukov. R.L. Snezhnoj. Diffuzionnye processy v metallah (Naukova dumka. Kiev. 1966).

M.A. Krishtal. A.A. Zhukov. R.L. Snezhnoj. Je.G. Titenskij. Termodinamika. fizicheskaja kinetika strukturoobrazovanija i svojstva chuguna i stali. Vyp.4. (Metallurgija. Moskva. 1971).

S.V. Bobyr'. Metallofiz. novejshie tehnol. 35(2), 35 (2013).

S.V. Bobyr'. Metallofiz. novejshie tehnol. 36(10), 1385 (2014).

B.Ja. Ljubov. Kineticheskaja teorija fazovyh prevrashhenij (Metallurgija. Moskva. 1969).

B.S. Bokshtejn. Diffuzija v metallah (Metallurgija. Moskva. 1978).

V. Vovk. G. Schmitz. and R. Kirchheim. Phys. Rev., 69, 104102 (2004).

N.V. Storozhuk. A.M. Gusak. Metallofiz. novejshie tehnol. 3(8), 34 (2012).

Ju.O. Ljashenko. L.Sh. Gladka. І.O. Shmatko. O.A. Shmatko. Metallofiz. novejshie tehnol. 34(12), 34 (2012).

S.Z. Bokshtejn. Struktura i mehanicheskie svojstva legirovannoj stali (Metallurgizdat. Moskva. 1954).

G.I. Sil'man. Zhurnal fizicheskoj himii 57(2), 57 (1985).

G.I. Sil'man. MiTOM (1), 5 (2002).

L.N. Larikov. V.I. Isajchev. Diffuzija v metallah i splavah. Spravochnik (Naukova dumka. Kiev. 1987).


Повний текст: PDF PDF (English)
7 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.