Проблема вибору та властивостей мастильних матеріалів для етеленових компресорів надвисокого тиску. 5. Сумісність олив з поліетиленом

H.O. Sirenko, M.I. Martynyuk, V.P. Svidersky, I.V. Sulyma, R.V. Ilnіtskyy, N.V. Shmaltser, M.I. Kretov, A.M. Zavoyko, О.V. Kuzyshyn

Анотація


Досліджено технологію отримання та властивості етиленових композицій з різним вмістом мастилвсередині. Показано в'язко-механічні властивості поліетилену при додаванні різної кількості мастильнихматеріалів. Приведені результати досліджень фізико-механічних та діелектричних властивостейполіетилену, що синтезований при надходженні нафтенового масла, з додаванням 0,15% різних мастил татермооксидантів.

Ключові слова: поліетилен, мастила, композиції, полігліколі, діелектричні властивості,термооксиданти, компресори.


Посилання


A. M. Zavoyko, Y. Y. Novykov, H. A. Syrenko i dr., Khymycheskoe y neftyanoe mashynostroenye, 1, 19 (1984).

A. M. Zavoyko, Y. Y. Novykov , H. A. Syrenko, A. H. Platonov, NYYEEKhYM, 1, 3 (1987).

H. A. Syrenko, R. V. Hrynevych, Y. Y. Novykov, Vsesoyuzn. nauch.-tekhn. konf. «Trybonyka y antyfryktsyonnoe materyalovedenye» (NPY, Novocherkassk,1980).

A. A. Tarzymanov, A. V. Maryashev, Trudy Kazanskoho khym.-tekhnoloh. yn-ta. 90(73), 3 (1976).

Y. R. Krychevskyy, Fazovne ravnovesyya v rastvorakh pry vysokykh davlennyakh (Hoskhymyzdat, Moskva, 1952).

T. P. Zhuze, Szhatye hazy kak rastvorytely (Nauka, Moskva, 1974).

H. A. Syrenko, A. S. Smyrnov, Voprosy teoryy trenyya, yznosa y smazky, 215, 38, (1969).

R. A. Shahykhmetov, Yssledovanye vyazkosty, plotnosty masel y vlyyanye rastvorennoho haza na velychynu vyazkosty pry davlenyyakh do 100-200 MPa. Avtoref. kand. dys. (Kazan, 1981).

L. V. Sukhareva, B. Yu. Kalynyn, A. V. Polyakov, Y. N. Andreeva, Plast. massy. 3, 58 (1979).

N. A. Korneeva, Plast. massy. 3, 55 (1979).

L. V. Sukhareva, B. Yu. Kalynyn, A. N. Karasev, Plast. massy. 7, 56 (1979).

H. A. Hladkovskyy, Plast, massy. 8, 46 (1979).

Y. Y. Novykov, M. Y. Frenkel', Y. S. Danylo, Plast. massy. 8, 51 (1979).

N. A. Sirenko, O. V. Kuzyshyn, A. M. Zavoiko, Problems of tribology, 4, 150 (2003).


Повний текст: PDF (English)
7 :: 18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.