ЗВ'ЯЗОК РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЗАХИСТАМИ

Наталія Дметерко

Анотація


У статті представлено вивчення зв’язку рефлексивного мислення з психологічними захистами в ході глибинної психокорекції за методом активного соціально-психологічного пізнання (АСПП). Зміст статті розкриває зв'язок рефлексивного мислення з психологічними захистами в їх системній організації (базальними і ситуативними). Цей зв'язок полягає в існуванні залежності розвитку рефлексивного мислення від пізнання базальної форми захисту. Базальні форми захисту утворюються позадосвідно, а отже, є недоступними для безпосередньої рефлексії. Глибинне пізнання сприяє розширенню усвідомлення людиною спрямованості власної активності та її едіпальних мотивів, внутрішнього протиріччя (особистісної проблеми), ослабленню когнітивних викривлень у відображенні дійсності. Це забезпечує розвиток глибинної рефлексії та рефлексивного мислення. Не менш важливим для розвитку рефлексії є упередження актуалізації ситуативних захистів і створення умов психологічної захищеності учасників психокорекції. Це забезпечують спеціальні принципи організації групового процесу за методом АСПП, такі як принцип «тут і зараз», добровільність, прийняття одне одного та ін. Психологічній захищеності респондентів також сприяє використання в глибинній психокорекції візуалізованих репрезентантів, в якості яких використовується комплекс тематичних психомалюнків, неавторські малюнки, предметні моделі та ін. Відмічається підпорядкованість розвитку рефлексивного мислення законам позитивної дезінтеграції та вторинної інтеграції психіки на більш високому рівні розвитку.

Посилання


Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н.Г. Алексеев // Журнал «Развитие личности». – 2002. № 2. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5260

Анцупов А. Я. Словарь конфликтолога : [3-е изд., испр. и доп.] / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : Эксмо, 2010. – 990 с.

Бек А. Когнитивная психотерапия депрессии / А. Бек, А. Раш, Б. Шо, Г. Эмери. – СПб. : Питер, 2003. –

с. (Серия «Золотой фонд психотерапии»).

Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов) / В. В. Давыдов – М. : Педагогика, 1972. – 424 с.

Зак А. З. Развитие теоретического мышления у младших школьников / А. З. Зак / Науч.-исслед. Ин-т общей и педагогической психологии Акад. Пед. Наук СССР. – М. : Педагогика, 1984. – 152 с.

Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности / А. В. Карпов. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. – 424 с.

Лейбин В. М. Словарь-справочник по психоанализу / В. М. Лейбин. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»).

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу – М. : Смысл, 1999. – 424 с.

Нартова-Бочавер С. К. "Coping behavior" в системе понятий психологии личности // Психологический журнал. — 1997. — Том 18, № 5. — С. 20—30. — URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=8772..." [Источник:

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/PJ051997/NCB-020.HTM].

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология / Ж. Пиаже – М. : Просвещение, 1969. – 659 с.

Психология общения. Энциклопедический словарь / [под общей ред. А. А. Бодальова]. – М. : Изд-во

«Когито-Центр», 2011. – 600с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2004. – 713 с.

Семёнов И. Н. Проблемы рефлексивной психологии решения творческих задач / И.Н. Семенов - М. :

НИИОПП АПН СССР, 1990. – 215 с.

Семенов И. Н. Рефлексивная психология и педагогика творческого мышления / И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов. – Запорожье : ЗГУ, 1992. – 224 с.

Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы ; [пер. с нем.] / А. Фрейд – М. : Педагогика-Пресс,

– 140 с.

Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции / З. Фрейд. – СПб. : Питер, 2004. – 384 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»).

Фрейд З. Психология бессознательного: [сб. произведений] / З. Фрейд / [сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М.Г. Ярошевский] – М. : Просвещение, 1989. – 448 с.

Яценко Т. С. Глибинне пізнання психіки з використанням візуалізованої репрезентації суб’єкта : [Електронний ресурс] / Т. С. Яценко, Л. Я. Галушко, Ю. О. Сіденко, О. А. Біла // «Технології розвитку інтелекту».

– Т. 2. – № 5 (16). http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current (1 д.а).

Яценко Т. С. Методологія професійної підготовки практичного психолога / Т. С. Яценко, О. В. Глузман, О. М. Усатенко. – Дніпропетровськ : «Інновація», 2014. – 192 с.

Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика : [навч. посібник] / Т. С. Яценко. – К. : Вища шк., 2006. – 382 с.: іл. – (Навчальне видання).

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: [навч. посібник] / Т. С. Яценко. – К. : Вища шк., 2004. – 679 с. – (Навчальне видання).


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)